Yiannatsis Psarakis Logo
Καρνεάδου 38 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Συνεργάτες


Γιώργος Ψαράκης

Επικοινωνία
g.psarakis@yiannatsis.gr

Τομεις εξειδίκευσης
Εμπορικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δικαστικές Διενέξεις, Φορολογικό Δίκαιο, Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Εκπαίδευση
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (LL.B.) 2005
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή – Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Αστικό Δίκαιο (LL.M. 2006)
London School of Economics – Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο (LL.M. 2007)
Κ.Ε.Κ. Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο (PgCert 2008)
Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές τραπεζικού δικαίου στο εξωτερικό

Ο Γιώργος Ψαράκης είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ασχολείται κυρίως με δικαστικές διενέξεις εμπορικής φύσεως, με αντιμετώπιση των προβλημάτων υπερχρέωσης και αφερεγγυότητας στις επιχειρήσεις και με το φορολογικό ποινικό δίκαιο. Εκπροσωπεί, επίσης, αρκετές φορές εντολείς ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για εγκλήματα οικονομικής φύσης. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με το αντικείμενο της αναγκαστικής εκτέλεσης, την διεκδίκηση απαιτήσεων και την άμυνα έναντι εκτελέσεων. Παράλληλα ασχολείται με ζητήματα κλασικού αστικού δικαίου στο πεδίο του ενοχικού, εμπραγμάτου και κληρονομικού δικαίου.

Συνεργάζεται στενά με επιχειρήσεις-εντολείς μας σε καθημερινή βάση επιλύοντας ανακύπτοντα ζητήματα του καθημερινού εταιρικού βίου. Έχοντας εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο τραπεζικό δίκαιο, αντιμετωπίζει συχνά επιθετικές κινήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων από την πλευρά της επιχείρησης ή του καταναλωτή.

Τέλος, έχει ασχοληθεί εκτενώς με το εξειδικευμένο αντικείμενο του φορολογικού δικαίου και συνεργάζεται στενά με επιχειρήσεις – εντολείς της εταιρείας γνωμοδοτώντας επί φορολογικών θεμάτων, παρέχοντας συμβουλές φορολογικού σχεδιασμού και οργάνωσης σχετικά με την ανάπτυξη της οικονομικής και παραγωγικής τους δραστηριότητας και επιλύοντας ανακύπτοντα φορολογικά ζητήματα.ΣυνεργάτεςΤομείς εξειδίκευσης
Εμπορικό Δίκαιο
Αστικό Δίκαιο
Δικαστικές Διενέξεις
Φορολογικό Δίκαιο
Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Δημοσιεύσεις

- To "colpo gross" των επιχειρηματικών δανείων
- 4 Βασικές Ερωτήσεις: Η πώληση των "κόκκινων δανείων" και η θέση του δανειολήπτη
- Το αδίκημα της έκδοσης/αποδοχής πλαστών/εικονικών τιμολογίων μετά τις αλλαγές του νόμου 4335/2015 - πρόσφατες εξελίξεις
- H απαλλαγή εμπόρων από τα χρέη τους βάσει των νέων διατάξεων του πτωχευτικού κώδικα
- Απαλλαγή εγγυητή κατόπιν σύναψης "πρόσθετων πράξεων" μεταξύ πρωτοφειλέτη και πιστωτικού ιδρύματος
- Τα "κόκκινα" Δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΥΕΕ
- Δάνεια τραπεζών υπό ειδική εκκαθάριση - ρυθμίσεις, συμβιβασμοί και δικαστικές διαμάχες
- Δάνεια με εγγύηση Δημοσίου/ΕΤΕΑΝ
- Ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών - Μια πρώτη αποτίμηση των πρακτικών συνεπειών
- Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων - Το οπλοστάσιο του επιχειρηματία-δανειστή
- Το αδίκημα της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (Α.Ν. 86/1967) - Οι αλλαγές στο ενεργητικό υποκείμενο του εγκλήματος
- Τα δικαιώματα του Έλληνα καταναλωτή στην περιπτωση του σκανδάλου της Volkswagen
- Έλεγχος ρευστών διαθεσίμων (μετρητών) που εισέρχονται ή εξέρχονται από χώρες της Ε.Ε.
- Σύγχρονες μορφές τουριστικών και ξενοδοχειακών συμβάσεων
- Ασφαλιστικά μέτρα νομής στην περίπτωση της χρηματοδοτημένης πώλησης αυτοκινήτου
- Ευθύνη εγγυητή σε σύμβαση δανείου
- Η πτώχευση και η παροχής μιας δεύτερης ευκαιρίας
- Δάνεια σε ελβετικο φράγκο: το πρόβλημα, η αντίδραση της Ε.Ε. και η ελληνική πραγματικότητα (αναδημοσίευση από "Ναυτεμπορική")
- Ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2011/7/ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές
- Οι παγίδες σε αγορές από πλειστηριασμούς, Ναυτεμπορική, 25 Οκτωβρίου 2012.
- Οι rationes legis, τα εργαλεία και οι sedes materiae της απελευθέρωσης των κοινωφελών δικτύων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια διαμόρφωσης μιας γενικής θεωρίας περί ρύθμισης των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, (2009) ΔΕΕ 8-9, 917.
- Σχόλιο στην απόφαση υπ’ αριθμ. 413/V/2008 της ΕπΑντ σχετικά με τους εδαφικούς περιορισμούς στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, (2009) ΕΕΕυρΔ 1, 135-140.
- “One share – one vote and the case for a harmonised capital structure”, (2008) EBLR 4, 709-734.
- “Sector-specific Regulation and Competition Law in the Electronic Communications Sector Against the Backdrop of the Internal Market”, (2007) ECLR 8, 456-463.
- «Η διαμόρφωση σχέσεων στην τιτλοποίηση απαιτήσεων», (2006) ΝομΕπ ΙΘ΄, 283-304.
 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr