Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Νέα
Ιούνιος 2021 - 1437 και 1434/2021 αποφάσεις Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα): Αναστολή εκτέλεσης διαταγών πληρωμής λόγω καταχρηστικής υποβολής της αίτησης προς έκδοσή τους- Κακοπιστία του Πιστωτικού Ιδρύματος Υπό Ειδική Εκκαθάριση στο πλαίσιο της Διαπραγμάτευσης

Με τις υπ’ αριθμ. 1437 και 1434/2021 αποφάσεις του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) διέταξε την αναστολή της εκτέλεσης δύο διαταγών πληρωμής  που επιδίκαζαν απαιτήσεις από τραπεζικό δανεισμό της αιτούσας επιχείρησης (ποσού 2.411.258,19€ και 235.579,79€ αντίστοιχα), καθότι πιθανολόγησε ότι το καθ’ ου πιστωτικό ίδρυμα υπό ειδική εκκαθάριση προέβην στην υποβολή αίτησης για την έκδοσή τους καταχρηστικά σύμφωνα με την ΑΚ 281. Συγκεκριμένα το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι συνιστούσε αντίθεση στην αρχή της καλής πίστης το γεγονός ότι οι αιτήσεις για την έκδοση των διαταγών πληρωμής υπεβλήθησαν καθόσον το πιστωτικό ίδρυμα βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις για την διευθέτηση της οφειλής με την καθ’ ης οι διαταγές. Όπως χαρακτηριστικά διέλαβε η απόφαση «Με βάση όλα τα ανωτέρω πιθανολογείται ότι η καθ'ης καταχρηστικά προχώρησε την δεδομένη χρονική στιγμή , στις […], στην άσκηση των αξιώσεών της εκ της ανωτέρω σύμβασης δανείου, με την κατάθεση αίτησης προς έκδοση μεταξύ άλλων και της επίδικης διαταγής πληρωμής. Και τούτο διότι , σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενα  προχώρησε στην άσκηση των αξιώσεών της, εν μέσω διαπραγματεύσεων , εν αγνοία της αιτούσας και ενώ είχε δημιουργήσει σε αυτή την εύλογη πεποίθηση μέχρι τότε , ότι θα διευθετηθεί η οφειλή και θα διακανονισθεί εκ νέου, δεδομένου ότι η αιτούσα υπήρξε συνεπής πελάτης της για χρονικό διάστημα υπέρτερο της δεκαετίας και τα μέρη πίστευαν ότι βρίσκονταν κοντά σε εξεύρεση λύσης. Η καθ' ης , σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που ισχύουν στις συναλλαγές θα έπρεπε να αναμένει την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας που είχε ξεκινήσει και σε περίπτωση αποτυχίας να γνωστοποιήσει ρητά αυτό στην αιτούσα κι όχι να διαπραγματεύεται την διευθέτηση της οφειλής προς αποφυγή της δικαστικής διεκδίκησης και συγχρόνως, εν μέσω διαπραγματεύσεων, να προβαίνει σε δικαστική ενέργεια προς άσκηση των αξιώσεών της. Με βάση τα ανωτέρω πιθανολογείται ότι ο σχετικός λόγος των πρόσθετων λόγων ανακοπής περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος εκ μέρους της καθ' ης θα γίνει δεκτός και ως ουσιαστικά βάσιμος, ενώ πιθανολογείται ότι η αιτούσα Θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την άμεση εκτέλεση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής».
Ιούνιος 2021 - Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Δήλωσης Συνέχισης Πλειστηριασμού Ακίνητης Περιουσίας

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 1781/2021 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η δήλωση εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων περί συνέχισης ματαιωθέντος πλειστηριασμού της ακίνητης περιουσίας εντολέως μας καθώς και η πράξη γνωστοποίησης της ανωτέρω δήλωσης από τον αρμόδιο Συμβολαιογράφο, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών. Η ακύρωση της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης, που οδήγησε κατ’ ουσίαν στη ματαίωση του προγραμματισμένου πλειστηριασμού, προήλθε κατόπιν άσκησης ανακοπής εκ μέρους της εντολέως μας, στηριζόμενης στην προηγηθείσα καταχρηστική συμπεριφορά της δικαιοπαρόχου τράπεζας, η οποία κατήγγειλε την δανειακή σύμβαση και προχώρησε στην έκδοση διαταγής πληρωμής χωρίς να έχει ολοκληρώσει τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι: «…η Τράπεζα κατήγγειλε την σύμβαση χωρίς προηγουμένως να λάβει υπόψη της και να διερευνήσει τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες της ανακόπτουσας και χωρίς προηγουμένως με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να της προτείνει μια προσήκουσα λύση ρύθμισης αλλά και εν ταυτώ οριστικής διευθέτησης της οφειλής της… Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη από την ανακόπτουσα αλληλογραφία μεταξύ αυτής και της τράπεζας κατά το χρονικό διάστημα από την καταγγελία της σύμβασης και μέχρι την έκδοση της επίμαχης διαταγής πληρωμής, η τράπεζα ζητούσε διαρκώς από την ανακόπτουσα, η οποία και της προσεκόμιζε, πρόσθετα οικονομικά στοιχεία για την οριστική ρύθμιση των οφειλών της, χωρίς να θέσει ποτέ υπόψιν της ανακόπτουσας, παρά την υποβολή εκ μέρους της τελευταίας πληθώρας προτάσεων, ένα συγκεκριμένο σχέδιο εξεύρεσης βιώσιμης λύσης σχετικά με την διευθέτηση των οφειλών αυτών». Το γεγονός ότι η καταχρηστική συμπεριφορά του πιστωτικού ιδρύματος εντοπίζεται στο πρώιμο ως άνω χρονικό στάδιο, ήδη πριν από την καταγγελία και την έκδοση της διαταγής πληρωμής, δυσχεραίνει την τελεσφόρηση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, βασιζόμενων στον ανωτέρω εκτελεστό τίτλο, και ανοίγει τον δρόμο για την επίτευξη μιας ρεαλιστικής και ευνοϊκής λύσης ρύθμισης / διευθέτησης των οφειλών.
Μάιος 2021 - Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας – Ελεύθερη επικοινωνία πατέρα με το ανήλικο τέκνο του. Άρση περιορισμών που είχαν τεθεί ως προς τον τόπο και την παρουσία τρίτων (μητέρας).

Mε την από 25.05.2021 προσωρινή διαταγή το Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας τροποποίησε προγενέστερη προσωρινή διαταγή του, δυνάμει της οποίας είχε ρυθμιστεί η επικοινωνία πατέρα με την οκτάχρονη ανήλικη κόρη του - γεννημένη εκτός γάμου και αναγνωρισμένη με δικαστική απόφαση, κατόπιν αγωγής του εις βάρος της μητέρας, που αρνιόταν να παράσχει τη συναίνεσή της – μόνο σε εξωτερικούς χώρους και με την παρουσία της τελευταίας. Με τη νέα προσωρινή διαταγή άρθηκαν οι περιορισμοί αυτοί. Η επικοινωνία ορίστηκε ελεύθερη, χωρίς την παρουσία της μητέρας και χωρίς περιορισμούς ως προς τον τόπο άσκησής της. Καθοριστικό στοιχείο για την κρίση του δικαστή αποτέλεσε η αρνητική στάση της μητέρας απέναντι στον πατέρα, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με το τέκνο τους, η οποία ενώ όφειλε να την διευκολύνει, λειτουργούσε αποτρεπτικά και παρεμποδιστικά. 
Μάιος 2021 - Προσωρινή Διαταγή Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Διενέργειας Αναπλειστηριασμού

Εκδόθηκε όλως προσφάτως Προσωρινή Διαταγή του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διέταξε την αναστολή αναπλειστηριασμού, επιχειρούμενου εις βάρος εντολέα μας, υπερθεματιστή του αρχικού πλειστηριασμού. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι ο υπερθεματιστής είναι άξιος παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας (αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης), διότι πιθανολογήθηκε η βασιμότητα της ασκηθείσας, κατ’ άρθρο 933 του ΚΠολΔ, ανακοπής του κατά της επίσπευσης του επίμαχου αναπλειστηριασμού. Λόγοι της ως άνω ανακοπής, οι οποίοι πιθανολογήθηκαν ως βάσιμοι ήταν: α) η έλλειψη των νομίμων προϋποθέσεων για την διενέργεια του αναπλειστηριασμού, δεδομένης της προηγούμενης νόμιμης υπαναχώρησης του υπερθεματιστή, εξαιτίας νομικών ελαττωμάτων του εκπλειστηριασθέντος ακινήτου (τα οποία υπήρχαν ήδη κατά τον χρόνο εκπλειστηριασμού του ακινήτου, αλλά αποκαλύφθηκαν μετά την ανάθεση σχετικής εντολής διενέργειας ελέγχου στο γραφείο μας), και β) η ύπαρξη δικονομικών πλημμελειών στην διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η παραπάνω χορηγηθείσα αναστολή του αναπλειστηριασμού, ο οποίος θα ελάμβανε χώρα τον Ιούλιο του 2021, δίνει στον υπερθεματιστή τον αναγκαίο χώρο και χρόνο, ώστε να κριθεί η υπόθεσή του στην ουσία της, χωρίς να διακινδυνεύει να υποστεί ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη από την ανάλωση της δοθείσας εγγύησής του, η οποία θα επισυνέβαινε, εάν η διαδικασία του αναπλειστηριασμού προχωρούσε κανονικά, παρά το γεγονός της νόμιμης υπαναχώρησής του.   
Μάρτιος 2021 - Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας- Ανάθεση της Επιμέλειας στον Πατέρα

Με την από 16.03.2021 προσωρινή διαταγή το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας τροποποίησε προηγούμενη προσωρινή διαταγή δυνάμει της οποίας ανετίθετο η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων αποκλειστικά στην μητέρα- αντίδικο και διέταξε την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας του μεγαλύτερου  τέκνου ηλικίας 15 ετών στον πατέρα και την ανάθεση της συνεπιμέλειας τέκνου ηλικίας 10 ετών σε εκείνον και την αντίδικο ορίζοντας όμως βασικό τόπο κατοικίας του τον τόπο κατοικίας του πατέρα. Για την απόφασή του αυτή το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τον ισχυρό δεσμό των ανήλικων τέκνων με τον πατέρα τους και την άρνηση να μετοικήσουν με την μητέρα τους, διατάσσοντας ως πρόσφορο και αναλογικό μέτρο για την αποκατάσταση της σχέσης των τέκνων με την αντίδικο την ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας της τελευταίας αντί της ανάθεσης της επιμέλειας στο πρόσωπό της.

  
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr