Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Νέα
Φεβρουάριος 2020 - Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Απαγόρευσης Καταγγελίας Πιστωτικών Συμβάσεων

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 753/2020 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα) περί απαγόρευσης καταγγελίας πιστωτικών συμβάσεων φερόμενου ύψους περίπου 5,5 εκατομμυρίων Ευρώ με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης του εκπροσώπου της αντιδίκου Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων (Fund). Είναι η πρώτη απόφαση κατά Fund που δέχεται την υποχρέωση τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας, όπως επίσης και ότι οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά του πιστωτικού ιδρύματος που μεταβίβασε τις απαιτήσεις του μπορούν να ασκηθούν και κατά της εκδοχέως Εταιρείας Διαχείρισης Απαιτήσεων. Το Δικαστήριο έκρινε, μεταξύ άλλων: "Περαιτέρω δε, συνεπεία της μη αποδέσμευσης του ανωτέρω ποσού  δανειοδότησης που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 8% του υπολοίπου ποσού των 1.320.000Ε η πρώτη αιτούσα ζημιώθηκε καθώς τα διαφυγόντα κέρδη από τη μη εκμίσθωση του επίμαχου ακινήτου που θα ελάμβανε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2012 και μέχρι σήμερα, με βάση το επιχειρηματικό πλάνο και την αντιστοιχη εκτιμητή μελέτη θα ανερχόνταν στο συνολικό ποσό των 1.344.787Ε [...] Ακολούθως εστάλη η από 25/6/2019 επιστολή πρότασης ρύθμισης του δανείου στην δεύτερη αιτούσα όπου της έθετε το πλαίσιο των 10 ημερών να απαντήσει αν την αποδέχεται ή όχι και στις 12/7/2019 η επιστολή προς την πρώτη αιτούσα όπου της δήλωνε ότι αρνείται την εφαρμογή του ΚΔΤ και της πρότεινε όχι μια λύση ρύθμισης αλλά την άμεση και με ανέκκλητο πληρεξούσιο εντός 3 μηνών ρευστοποίηση του επίδικου ακινήτου με ελάχιστο τίμημα 1.800.000Ε, την ενεχυρίαση μετοχών της δεύτερης, την παροχή εγγυήσεως από την δεύτερη".
Ιανουάριος 2020 - Προσωρινή Διαταγή περί Απαγόρευσης Καταγγελίας Πιστωτικών Συμβάσεων

Εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών προσωρινή διαταγή περί απαγόρευσης καταγγελίας πιστωτικών συμβάσεων φερόμενης οφειλής, κατά το πιστωτικό ίδρυμα, περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα απαγορεύθηκε κάθε νομική και πραγματική μεταβολή των επίδικων έννομων σχέσεων υπό τον όρο μηνιαίας καταβολής από την δανειολήπτρια επιχείρηση ποσού 5.000 ευρώ. Χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις της αίτησης αφενός η αμφισβήτηση της συνολικής φερόμενης οφειλής, αφετέρου η προσχηματική τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος. Σύμφωνα με τον Κώδικα τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει "να λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα και την, επί τη βάσει συντηρητικών και αξιόπιστων παραδοχών, εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη φυσικού ή νομικού προσώπου μέχρι το πέρας του νέου προγράμματος αποπληρωμής, ώστε η ρύθμιση να μη χρησιμοποιείται για να συγκαλύψει απλώς τα πραγματικά επίπεδα κινδύνων των συγκεκριμένων ανοιγμάτων, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη υπερχρέωση του δανειολήπτη και αυξάνοντας τις πιθανές ζημίες για την τράπεζα. Για το λόγο αυτό ως «κατάλληλη λύση», για τους σκοπούς του κώδικα, θεωρείται εκείνη που διασφαλίζει τη συμμόρφωση της τράπεζας με τις εποπτικές της υποχρεώσεις, λαμβάνοντας όμως παράλληλα υπόψη τη συνολική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη". Στην επίδικη περίπτωση η τελική πρόταση της τράπεζας δεν στηριζόταν στις πραγματικές δυνατότητες της επιχείρησης.
Ιανουάριος 2020 - Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 43/2019 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία έγινε δεκτή καταγγελία εντολέα μας για παραβίαση του δικαιώματος ενημέρωσής του και πρόσβασής του στα προσωπικά του δεδομένα που τηρούσε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσε όσο απασχολούταν ως εργαζόμενος στην καταγγελλόμενη εταιρεία, η οποία διενήργησε σε βάρος του ιδιωτική έρευνα για τη διαπίστωση τυχόν εγκληματικών πράξεών του. Στο αίτημα του καταγγέλλοντος να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του που τηρούνται στα ηλεκτροεπικοινωνιακά συστήματα της καταγγελλόμενης εταιρείας και στα προσωπικά του  αντικείμενα, από τα οποία εκείνη τον απέκλεισε κηρύσσοντάς τον σε υποχρεωτική άδεια για να διεξάγει την σε βάρος του ιδιωτική έρευνα, η ελεγχόμενη εταιρεία απάντησε ότι δεν υποχρεούται να τον ενημερώσει σχετικά αφού έχει παραλάβει κάθε προσωπικό του αρχείο. Η εν λόγω απάντηση κρίθηκε ενάντια στον GDPR ως μη ικανοποιητική απάντηση στο δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος. Επιπλέον, η Αρχή έκρινε ως παρανόμως κτηθέντα τα βίντεο που προσκόμισε η ελεγχόμενη εταιρεία ενώπιόν της και τα οποία απεικόνιζαν τον καταγγέλλοντα εντολέα, κρίνοντας ταυτοχρόνως ότι η καταγγελλόμενη παραβίασε την αρχή της λογοδοσίας, αφού απέτυχε να αποδείξει τη νομιμότητα και να προσδιορίσει το χρόνο της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης. 
Ιανουάριος 2020 - Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Απόρριψης Αγωγής Αναπροσαρμογής Μισθώματος

Δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. 4684/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε αγωγή αντιδίκου μας μισθωτή για αναπροσαρμογή μισθώματος εμπορικής μίσθωσης. Η μισθώτρια επιχείρηση ζητούσε την μείωση του μηνιαίου μισθώματος από 63.000Ε ευρώ σε 35.000Ε με αγωγή που άσκησε τέλη του 2013. Το Δικαστήριο έκρινε ότι αφενός δεν είχε υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών της (βάσει βεβαιώσεων της Εφορίας που προσκομίστηκαν), αφετέρου ότι τα συγκριτικά στοιχεία και η έκθεση εκτίμησης που προσκόμισε δεν ήταν πρόσφορα και αξιόπιστα. Παράλληλα την θέση του εντολέα μας ενδυνάμωσε και ιδιωτικό συμφωνητικό στο πλαίσιο εξώδικου συμβιβασμού που είχε υπογραφεί στα μέσα του 2013, με το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνώριζαν το εύλογο και δίκαιο του ύψους του μισθώματος.
Ιανουάριος 2020 - Απόφαση Εφετείου Αθηνών περί Ευθύνης Λόγω Μεταβίβασης Επιχείρησης

Δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 93/2020 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή αγωγή μας κατά Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία και μεταβιβάστηκε η πελατεία οφειλέτιδάς μας εταιρείας βάσει του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα. Χαρακτηριστικό χωρίο της απόφασης: "Εκ των ανωτέρω αποδείχθηκε ότι έλαβε χώρα μεταβίβαση της πελατείας της εταιρείας με την επωνυμία "..." ήτοι του πιο σημαντικού στοιχείου της συγκεκριμένης επιχείρησης που έπαυσε να λειτουργεί προς την εναγομένη, ώστε η μεταβίβαση του προς την εναγομένη συνιστούσε και μεταβίβαση της επιχείρησής της προς αυτή και ότι η εναγομένη, ενόψει των συνθηκών, υπό τις οποίες έγινε η μεταβίβαση, γνώριζε την εν γένει οικονομική κατάσταση της οφειλέτιδος εταιρείας...". Είναι ιδιαίτερη δε η εν λόγω απόφαση γιατί είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις στην νομολογία μας που γίνεται δεκτή ευθύνη δικαιοπαρόχου επιχείρησης με μεταβιβαζόμενο στοιχείο αποκλειστικά και μόνο την πελατεία της δικαιοδόχου-οφειλέτιδας.  
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr