Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Νέα
Ιανουάριος 2020 - Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Απόρριψης Αγωγής Αναπροσαρμογής Μισθώματος

Δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. 4684/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε αγωγή αντιδίκου μας μισθωτή για αναπροσαρμογή μισθώματος εμπορικής μίσθωσης. Η μισθώτρια επιχείρηση ζητούσε την μείωση του μηνιαίου μισθώματος από 63.000Ε ευρώ σε 35.000Ε με αγωγή που άσκησε τέλη του 2013. Το Δικαστήριο έκρινε ότι αφενός δεν είχε υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών της (βάσει βεβαιώσεων της Εφορίας που προσκομίστηκαν), αφετέρου ότι τα συγκριτικά στοιχεία και η έκθεση εκτίμησης που προσκόμισε δεν ήταν πρόσφορα και αξιόπιστα. Παράλληλα την θέση του εντολέα μας ενδυνάμωσε και ιδιωτικό συμφωνητικό στο πλαίσιο εξώδικου συμβιβασμού που είχε υπογραφεί στα μέσα του 2013, με το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνώριζαν το εύλογο και δίκαιο του ύψους του μισθώματος.
Ιανουάριος 2020 - Απόφαση Εφετείου Αθηνών περί Ευθύνης Λόγω Μεταβίβασης Επιχείρησης

Δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 93/2020 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή αγωγή μας κατά Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία και μεταβιβάστηκε η πελατεία οφειλέτιδάς μας εταιρείας βάσει του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα. Χαρακτηριστικό χωρίο της απόφασης: "Εκ των ανωτέρω αποδείχθηκε ότι έλαβε χώρα μεταβίβαση της πελατείας της εταιρείας με την επωνυμία "..." ήτοι του πιο σημαντικού στοιχείου της συγκεκριμένης επιχείρησης που έπαυσε να λειτουργεί προς την εναγομένη, ώστε η μεταβίβαση του προς την εναγομένη συνιστούσε και μεταβίβαση της επιχείρησής της προς αυτή και ότι η εναγομένη, ενόψει των συνθηκών, υπό τις οποίες έγινε η μεταβίβαση, γνώριζε την εν γένει οικονομική κατάσταση της οφειλέτιδος εταιρείας...". Είναι ιδιαίτερη δε η εν λόγω απόφαση γιατί είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις στην νομολογία μας που γίνεται δεκτή ευθύνη δικαιοπαρόχου επιχείρησης με μεταβιβαζόμενο στοιχείο αποκλειστικά και μόνο την πελατεία της δικαιοδόχου-οφειλέτιδας. 
Δεκέμβριος 2019 - Απόφαση Εφετείου Αθηνών περί Εγκυρότητας Σύμβασης Μεταβίβασης Μετοχών

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 6993/2019 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε αγωγή αντιδίκου μας περί αναγνώρισης ακυρότητας σύμβασης μεταβίβασης μετοχών μεταξύ μητέρας και υιού λόγω επικαλούμενης δικαιοπρακτικής ανικανότητας της μητέρας. Το δικαστήριο έκρινε ότι η μητέρα κατά τον χρόνο της μεταβίβασης είχε πλήρη συνείδηση των πράξεων της, ενώ δεν βρισκόταν σε κάποια ψυχική ή διανοητική διαταραχή, που να περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησης της. Παρατίθεται κρίσιμο χωρίο της απόφασης: «Επίσης, να σημειωθεί ότι, ουδέποτε συνταγογραφήθηκαν στην …. ψυχοτρόπα φάρμακα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η, επικαλούμενη από την ενάγουσα, έκπτωση των ψυχικών και νοητικών λειτουργιών της, δεν κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε ψυχιατρική ή νευρολογική εξέταση για να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας της και δεν υποβλήθηκε ποτέ σε μαγνητική τομογραφία ή εγκεφαλογράφημα για να αποτυπωθεί η πρόοδος της ασθένειας της ούτε σε μέτρηση αμμωνίας, η οποία αποτυπώνει την ύπαρξη ηπατικής εγκεφαλοπάθειας,καθώς κάτι τέτοιο δεν κρίθηκε αναγκαίο από τους θεράποντες ιατρούς της».
Δεκέμβριος 2019 - Απόφαση Πρωτοδικείου Ιωαννίνων περί Χρονικής Συνεπιμέλειας Τέκνων

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, με την υπ’ αριθμ. 528/2019 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, ανέθεσε την άσκηση της επιμέλειας τριών ανηλίκων τέκνων  -δύο δίδυμων κοριτσιών ηλικίας 9 ετών και μιας μικρότερης, ηλικίας 7 ετών – από κοινού και στους δύο διαδίκους – γονείς τους και συγκεκριμένα, την κατένειμε ανάμεσά τους ανά δεκαπέντε ημέρες κάθε μήνα στον καθένα, στην κατοικία του οποίου θα διαμένουν κάθε φορά, συνεχόμενες ή διακεκομμένες ανά βδομάδα κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους.  Παρατίθεται ένα κρίσιμο χωρίο: "Έτσι, στην κρίσιμη ηλικία που βρίσκονται τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων και ενόψει της ήδη αναφυόμενης γονεϊκής και αδερφικής αποξένωσης που διαπιστώθηκε από την επικοινωνία με αυτά, η οποία πρέπει να ανασχεθεί άμεσα, το συμφέρον τους επιβάλλει να συμβιώνουν τόσο με τη μητέρα τους όσο και με τον πατέρα τους, και ακολούθως, πρέπει να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειάς τους από κοινού σε αυτούς, δηλαδή να γίνει κατανομή αυτής ανάμεσα στους δύο γονείς, ενώ και η γονική μέριμνα ανήκει από κοινού στους δυο τους, οι οποίοι οφείλουν να φροντίζουν για την ομαλή ανάπτυξη και το καλό αυτών, αποφεύγοντας έριδες και διαπληκτισμούς μεταξύ τους".
Δεκέμβριος 2019 - Προσωρινή Διαταγή Πρωτοδικείου Πειραιά Περί Αναστολής Διενέργειας Πλειστηριασμού

Εκδόθηκε Προσωρινή Διαταγή από το Πρωτοδικείο Πειραιά περί αναστολής διενέργειας προγραμματισμένου πλειστηριασμού με πιθανολόγηση του λόγου περί έλλειψης εγγυητικής ευθύνης φερόμενης εγγυήτριας σε σύμβαση εμπορικής μισθώσεως λόγω της διαδοχής στο πρόσωπο των εκμισθωτών.  
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr