Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Νέα
Σεπτέμβριος 2022 - Προσωρινή Διαταγή Ειρηνοδικείου Καλαμάτας περί αναστολής εκτέλεσης διαταγής απόδοσης μισθίου - διαταγής πληρωμής μισθωμάτων

Κατόπιν αίτησης από τον εκμισθωτή - ίδρυμα (Ν.Π.Ι.Δ.), εκδόθηκε από την Ειρηνοδίκη Καλαμάτας διαταγή απόδοσης μισθίου - διαταγή πληρωμής μισθωμάτων σε βάρος των εντολέων μας, η οποία επιδόθηκε σε εκείνους με επιταγή προς εκτέλεση, ζητώντας την απόδοση του μισθίου, το οποίο χρησιμοποιούν ως γραφείο για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς και την καταβολή των επιδικασθέντων με την διαταγή πληρωμής μισθωμάτων. Προς ακύρωση της διαταγής απόδοσης μισθίου - διαταγής πληρωμής μισθωμάτων ασκήθηκε ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας και παράλληλα αίτηση αναστολής της εκτελεστότητας της επίμαχης διαταγής, στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε η χορήγηση προσωρινής διαταγής. Το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, αφού πιθανολόγησε αφενός την ευδοκίμηση των λόγων της ανακοπής των εντολέων μας, αναγόμενων, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη έγγραφης απόδειξης και το ανεκκαθάριστο της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε διαταγή, καθώς από τα μισθωτήρια που προσκομίστηκαν δεν προέκυπταν κρίσιμοι όροι της σύμβασης μίσθωσης (δήλη μέρα καταβολής, τρόπος αναπροσαρμογής του μισθώματος), και ως εκ τούτου το ύψος του οφειλόμενου μισθώματος και οι τόκοι επ’ αυτού, αφετέρου την πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στους εντολείς μας από την εκτέλεση της επίμαχης διαταγής απόδοσης μισθίου - διαταγής πληρωμής μισθωμάτων, διέταξε την αναστολή της εκτελεστότητας της, χωρίς οποιονδήποτε όρο, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής. 
Σεπτέμβριος 2022 - Από 13.09.2022 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών- Μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, που όριζε το σχολείο του παιδιού σε απομακρυσμένη περιοχή από την κατοικία της μητέρας, κατόπιν αιτήματος του πατέρα και χορήγηση άδειας στην μητέρα να το γράψει σε σχολείο κοντά στο σπίτι της.

Με την από 13.09.2022 Προσωρινή Διαταγή το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών μεταρρύθμισε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η οποία, κατόπιν αίτησης του πατέρα, και ανέθεσε την επιμέλεια του τέκνου των διαδίκων από κοινού στον ίδιο και την μητέρα αναφορικά με τον τομέα της εκπαίδευσης, και έδωσε στον πατέρα την άδεια να το εγγράψει στο προτεινόμενο από τον ίδιο ιδιωτικό σχολείο της επιλογής του. Η μητέρα, εντολέας του γραφείου μας, επικαλέστηκε νέα πραγματικά περιστατικά μετά την έκδοση της απόφασης και συγκεκριμένα το πρόγραμμα του σχολικού λεωφορείου που θα μετέφερε καθημερινά το παιδί, το οποίο όπως διαμορφώθηκε, θα σήμαινε την καθημερινή ταλαιπωρία του παιδιού, το οποίο θα βρίσκονταν δύο ώρες κάθε ημέρα στο σχολικό. Η μητέρα πρότεινε την εγγραφή του σε αντίστοιχου επιπέδου ιδιωτικό σχολείο της περιοχής της και πέτυχε την χορήγηση της άδειας για την εγγραφή του εκεί. 
Σεπτέμβριος 2022 - Απόφαση υπ’ αριθμ. 6075/2022 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ασφαλιστικά): Ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού στον πατέρα και υποχρέωση της μητρικής γιαγιάς να το αποδώσει για να ζήσει μαζί του στο εξωτερικό με απειλή χρηματικής ποινής 1000 ευρώ και προσωπικής κράτησης αυτής 10 ημερών.

Με την υπ’ αριθμ. 6075/2022 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείων Αθηνών έδωσε τέλος στον μακρόχρονο δικαστικό αγώνα του πατέρα, πελάτη του γραφείου μας, να αναλάβει την επιμέλεια του γιου του από την μητέρα του, χρήστη ναρκωτικών ουσιών. Μετά τον θάνατο της τελευταίας, την επιμέλεια του ανέλαβε με προσωρινή διαταγή η μητέρα της και γιαγιά του παιδιού, η οποία αρνήθηκε να αποδώσει το τέκνο στον πατέρα, ο οποίος πλέον είχε μετοικήσει από την Αθήνα στο εξωτερικό, όπου δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά και είχε δημιουργήσει νέα οικογένεια. Το Δικαστήριο, από την στιγμή που κανένας λόγος ακαταλληλότητας του πατέρα για την πλήρη άσκηση της γονικής μέριμνας  μετά τον θάνατο της μητέρας, δεν πιθανολογήθηκε, έκανε δεκτό το αίτημά του για την ανάθεση της επιμέλειας και την απόδοση του παιδιού σε αυτόν και απέρριψε την αντίθετη αίτηση της γιαγιάς του, η οποία ήθελε το παιδί να εξακολουθήσει να διαμένει μαζί της στην Αθήνα. 
Σεπτέμβριος 2022 - Ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης με την οποία επισπευδόταν πλειστηριασμός ακινήτων – Παραβίαση της αρχής της έγγραφης απόδειξης στην διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως

Εκδόθηκε πρόσφατα η υπ’ αριθμ. 959/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκαν οι ένδικες επιταγές προς πληρωμή και η στηριζόμενη σε αυτές ένδικη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης επί τη βάσει των οποίων επισπευδόταν αναγκαστικός πλειστηριασμός 2 ακινήτων εις βάρος εντολέων μας. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση αναγνωρίζοντας την αξία της τήρησης της αρχής της έγγραφης απόδειξης στην διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, όπως αυτή θεσπίζεται στα άρθρα 924 και 925 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ακύρωσε τις ως άνω ανακοπτόμενες πράξεις ακυρώνοντας την εις βάρος των εντολέων μας εκτελεστική διαδικασία. Αναλυτικότερα, στην ως άνω απόφαση αναφέρονται τα εξής: «Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 924 § ΚΠολΔ, η επιταγή ως πρώτη πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης και συνάμα της προδικασίας πρέπει απαραίτητα να επιδίδεται στον καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη, ενώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 925 § ΚΠολΔ σαφώς προκύπτει ότι ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του δικαιούχου (δανειστή), ο οποίος δεν αναφέρεται στον εκτελεστό τίτλο και δικαιούται κατ’ άρθρ. 919 § 1 ΚΠολΔ ή άλλη ειδική διάταξη να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση, υποχρεούται για το έγκυρο της αναγκαστικής εκτέλεσης που ενεργείται απ’ αυτόν, να κοινοποιήσει στον καθ’ ου η εκτέλεση νέα επιταγή, ακόμη και αν έχει κοινοποιηθεί προηγουμένως επιταγή από τον αναφερόμενο στον εκτελεστό τίτλο αρχικό δικαιούχο, καθώς και τα νομιμοποιητικά της διαδοχής του έγγραφα, είτε αυτά είναι δημόσια, είτε ιδιωτικά, τόσο για την έναρξη όσο και για τη συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης […] Αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στο πρωτότυπο ή σε επίσημο αντίγραφο. Η απλή μνεία τους στην επιταγή προς εκτέλεση δεν αρκεί. Η παράβαση του άρθρ. 925 § 1 ΚΠολΔ συνεπάγεται ακυρότητα της εκτέλεσης ανεξαρτήτως βλάβης, δεδομένου ότι η φράση του νόμου ‘δεν δύναται να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση’ είναι ισοδύναμη με την απειλή της ακυρότητας […] Τα έγγραφα αυτά ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να κοινοποιούνται στον καθ’ ου η εκτέλεση στο πρωτότυπο ή σε επίσημο αντίγραφο, όπως άλλωστε ισχύει για όλα τα έγγραφα του άρθρ. 925 § 1 ΚΠολ (βλ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ, Γ., σε ΚΕΡΑΜΕΑ/ΚΟΝΔΥΛΗ/ΝΙΚΑ, Ερμηνεία ΚΠολΔ, έκδ. 2000, άρθρ. 925 αριθμ. 3, ΜΑΖΗ, Π., σε ΚΕΡΑΜΕΑ/ΚΟΝΔΥΛΗ/ΝΙΚΑ, Ερμηνεία ΚΠολΔ, έκδ. 2021, άρθρ. 925 αριθμ. 1). Στην προκειμένη περίπτωση με το τρίτο σκέλος του έκτου λόγου των πρόσθετων λόγων ανακοπής τους οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται ότι η καθ’ ης η ανακοπή δεν νομιμοποιείται ενεργητικά στη συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους, ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων που μεταβιβάσθηκαν από την αρχική επισπεύδουσα, ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ‘…’ στην αλλοδαπή εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία ‘…’, διότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τους κοινοποίησε την 16.11.2021, όταν τους επέδωσε τις από 12.11.2021 δύο επιταγές προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου της υπ’ αριθμ. … διαταγής πληρωμής και της υπ’ αριθμ. … διαταγής πληρωμής αντίστοιχα, τα οποία αφορούν τη μεταβίβαση των ένδικων απαιτήσεων και την ανάθεση της διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών στην καθ’ ης, αποτελούν απλά φωτοαντίγραφα, και όχι πρωτότυπα, ούτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων. Με το πιο πάνω περιεχόμενο ο λόγος αυτός που είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των ά. 919 και 925 § 1 ΚΠολΔ, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην αμέσως προηγούμενη νομική σκέψη, είναι και ουσιαστικά βάσιμος, όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι. Ειδικότερα αποδεικνύεται ότι […] Προς απόδειξη δε της νομιμοποίησής της κοινοποίησε στους ανακόπτοντες και τα συνημμένα στις ως άνω επιταγές προς πληρωμή έγγραφα, τα οποία όμως στο σύνολό τους, ανεξαιρέτως, είναι ανεπικύρωτα φωτοαντίγραφα και συγκεκριμένα απλά φωτοτυπικά αντίγραφα προηγουμένως επικυρωμένων εγγράφων. Η καθ’ ης ωστόσο όφειλε να κοινοποιήσει, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη νομική σκέψη, τα πρωτότυπα έγγραφα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων αυτών, κάτι το οποίο δεν έπραξε, με αποτέλεσμα την ακυρότητα της εκ μέρους της συνέχισης της εκτελεστικής διαδικασίας, ανεξάρτητα από βλάβη, λόγω της αυστηρότητας στη διατύπωση του άρθρ. 925 § 1 ΚΠολΔ, που ισοδυναμεί με απειλή ακυρότητας. Με βάση τα ανωτέρω, τόσο οι από 12.11.2021 δύο επιταγές προς πληρωμή, όσο και η μετέπειτα υπ’ αριθμ. …………. έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, στις οποίες τούτο προέβη συνεχίζοντας την αναγκαστική εκτέλεση, χωρίς να αποδεικνύει την ενεργητική νομιμοποίησή της προς τούτο, είναι επίσης άκυρες και πρέπει να ακυρωθούν […].». Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η σημασία της αυστηρής τήρησης της αρχής της έγγραφης απόδειξης, όπως θεσπίζεται από τον νομοθέτη, και αναγνωρίζεται η σπουδαιότητά της από την νομολογία, γεγονός που καταδεικνύει περαιτέρω ότι η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως είναι μια αυστηρή-τυπική διαδικασία, η ορθή τήρηση της οποίας είναι εκ των ων ουκ άνευ για την εξασφάλιση της νομιμότητας της όλης εκτελεστικής διαδικασίας. Η ενδελεχής έρευνα σχετικά με την τήρηση των νόμιμων-τυπικών όρων διενέργειάς της, πέραν των ιδιαίτερων άλλων λόγων ανακοπής που μπορεί να θεμελιώνονται σε μία συγκεκριμένη υπόθεση, είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη άμυνα και την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη.
Αύγουστος 2022 - Έκδοση της υπ’ αριθμ. 281/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 281/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία είχε ασκηθεί από εργαζόμενη σε βάρος της εντολέως μας εργοδότριας εταιρείας, με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου άκυρη ως καταχρηστική ένεκα δήθεν αντίδρασης της εργοδότριας σε ενάσκηση νόμιμου δικαιώματός της, και συγκεκριμένα σε αίτημα της για λήψη αναρρωτικής άδειας, άλλως άκυρη λόγω μη καταβολής της προβλεπόμενης εκ του νόμου αποζημίωσης απόλυσης, αιτούμενη παράλληλα την επαναπασχόλησή της στην εταιρεία και την σε κάθε περίπτωση υποχρέωση της εργοδότριας εταιρείας σε καταβολή μισθών υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας έως και την έκδοση απόφασης επί της αγωγής.

Η εν λόγω εργαζόμενη επ’ αφορμής της ασκήσεως της εν λόγω αγωγής, και έπειτα από οκτώ  χρόνια απασχόλησής της στην εργοδότρια εταιρεία, αιτήθηκε επιπλέον την καταβολή ενός υπέρογκου ποσού (περί τις 60.000 ευρώ) για υπερωρίες και υπερεργασία, τις οποίες δήθεν είχε δουλέψει δίχως να τις πληρωθεί.

Το Δικαστήριο εξετάζοντας τους ισχυρισμούς μας και τις ενστάσεις μας επί του περιεχομένου της αγωγής της αντιδίκου, κατά πρώτον δέχθηκε την ένσταση αοριστίας που προβάλαμε ως προς τα κονδύλια των υπερωριών και της υπεργασίας, που αιτούνταν η αντίδικος, ένεκα μη αναφοράς των επιμέρους χρηματικών ποσών που ζητούνταν για κάθε αιτία, κατά δεύτερον δέχθηκε τους ισχυρισμούς μας (άρνηση αγωγής) περί μη καταχρηστικότητας της καταγγελίας σύμβασης εργασίας, διαλαμβάνοντας ορθώς ότι το πρόβλημα υγείας για το οποίο η ενάγουσα πρώην εργαζόμενη,  ζητούσε συνεχώς αναρρωτικές άδειες (συγκεκριμένα 3 αναρρωτικές των πέντε ημερών έκαστη, σε διάστημα 7 μηνών) δεν επρόκειτο να ιαθεί στο άμεσο μέλλον, λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε κατ’ αντικειμενική κρίση αβεβαιότητα και αρνητική πρόγνωση ως προς την εξέλιξη την υγεία της, υπό την έννοια ότι οι λιποθυμίες της ήταν επαναλαμβανόμενες, συνοδεύονταν από αναρρωτικές άδειες, διατάρασσαν εκ των πραγμάτων την ομαλή λειτουργία της παραγωγής της εταιρείας, την επιβράδυναν και επιπρόσθετα έθεταν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα της ίδιας της εργαζόμενης, κατά τρίτον έκρινε ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ήταν άκυρη λόγω μη καταβολής του συνόλου της νόμιμης αποζημίωσης προς την εργαζόμενη, πλην όμως δέχθηκε ότι η υπερημερία της εργοδότριας εταιρείας ήρθη τέσσερις μήνες μετά την πρώτη καταγγελία σύμβασης εργασίας, με την κοινοποίηση στην αντίδικο επικουρικής καταγγελίας και την ταυτόχρονη καταβολή σε αυτήν τόσο του υπόλοιπου ποσού της νόμιμης αποζημίωσής της όσο και των μισθών υπερημερίας των μηνών που μεσολάβησαν από την πρώτη άκυρη καταγγελία έως την επικουρική (δεχόμενη την ένσταση εξόφλησης που παραδεκτά προβλήθηκε από την εντολέα μας), απορρίπτοντας παράλληλα το αίτημά της πρώην εργαζόμενης για επαναπασχόλησή της στην εταιρεία. Τέλος, απέρριψε και το αίτημα της αντιδίκου περί απειλής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης του νομίμου εκπροσώπου της εργοδότριας εταιρείας, ένεκα ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησής, καθόσον δεν έστρεψε το δικόγραφο της αγωγής της ονομαστικά κατά του εν λόγω προσώπου, το οποίο δεν κατέστη κατ’ αυτόν τον τρόπο διάδικος στην δίκη. 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr