Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Νέα
Οκτώβριος 2020 - Αποφάσεις Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών περί Ακύρωσης Διαταγών Πληρωμής

Δημοσιεύτηκαν οι υπ' αριθμ. 555 και 554/2020 αποφάσεις Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών περί ακύρωσης διαταγών πληρωμής συνολικού φερόμενου ύψους 1.600.000 ευρώ λόγω έλλειψης έγγραφης απόδειξης. Όπως παρατήρησε και το δικαστήριο:  "...τα έγγραφα τα οποία επισύναψε η καθ` ης στην αίτησή της και προσκόμισε στη Δικαστή που εξέδωσε την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής δε συνιστούν αποσπάσματα από τα εμπορικά της βιβλία, στα οποία να εμφαίνεται όλη η κίνηση των λογαριασμών που τηρήθηκαν στο πλαίσιο της επίδικης σύμβασης, αλλά συνιστούν αντίγραφα μηνιαίων κινήσεων του τηρούμενου λογαριασμού, τα οποία αποστέλλονταν στην οφειλέτρια Τράπεζα προς ενημέρωσή της. Tα εν λόγω όμως έγγραφα, δεν αποτελούσαν ιδιωτικά έγγραφα, πρόσφορα να αποδείξουν την απαίτηση της καθ’ ης η ανακοπή, σύμφωνα με τον προαναφερόμενο όρο 8.3 της δανειακής σύμβασης, καθώς δεν έφεραν τα στοιχεία του αποσπάσματος από τα ηλεκτρονικά τηρούμενα βιβλία της, υπογεγραμμένα από υπάλληλο, δικηγόρο ή άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ως άνω συμβατικό όρο, με τον οποίο δεν προσδίδεται αντίστοιχη πλήρης αποδεικτική δύναμη και στα μηνιαία αντίγραφα των λογαριασμών, τα οποία δε φέρουν τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά".
Σεπτέμβριος 2020 - Προσωρινή Διαταγή του Πρωτοδικείου Πατρών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής και Μη Εμφάνισης σε Βάσεις Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ κλπ)

Κατόπιν αίτησης από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (servicer), εκδόθηκε από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών διαταγή πληρωμής ύψους περίπου 1.300.000 ευρώ σε βάρος εταιρείας δραστηριοποιούμενης στην Πάτρα, η οποία επιδόθηκε στην εταιρεία με επιταγή προς εκτέλεση. 

Προς ακύρωση της διαταγής πληρωμής ασκήθηκε ανακοπή ενώπιον του Πρωτοδικείου Πατρών και παράλληλα αίτηση αναστολής, στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε η χορήγηση προσωρινής διαταγής περί αναστολής της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής και απαγόρευσης εμφάνισής της σε βάσεις δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Το Πρωτοδικείο Πατρών, αφού πιθανολόγησε την ευδοκίμηση των λόγων της ανακοπής της εταιρείας, αναγόμενων όχι μόνο σε τυπικά σφάλματα της διαταγής πληρωμής αλλά και σε καταχρηστική συμπεριφορά της εταιρείας διαχείρισης όπως επίσης και σε ακυρότητα των διαδικαστικών και εξώδικων ενεργειών της τελευταίας, διέταξε την αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής, χωρίς οποιονδήποτε όρο, και τη μη εμφάνιση αυτής σε βάσεις δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (Τειρεσίας κτλ.) μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής. 
Αύγουστος 2020 - Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ανακριβούς Δήλωσης Τρίτου από Τράπεζα

Με την υπ’ αριθμ. 10170/2020 απόφασή του, το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η δήλωση τρίτου που υπέβαλε πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο κατάσχεσης που έγινε εις χείρας του και σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ήταν ανακριβής. Συγκεκριμένα, κατόπιν έκδοσης εκτελεστού τίτλου σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, επιβλήθηκε κατάσχεση στους λογαριασμούς που το τελευταίο διατηρούσε σε πιστωτικό ίδρυμα. Στη δήλωσή του το πιστωτικό ίδρυμα δήλωσε ότι οι λογαριασμοί που τηρούσε το Ελληνικό Δημόσιο σε αυτό ήταν ακατάσχετοι. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η ως άνω δήλωση και ο ισχυρισμός του πιστωτικού ιδρύματος ήταν αόριστος, καθώς δεν προέκυπτε αν πράγματι οι εν λόγω λογαριασμοί εξυπηρετούσαν συγκεκριμένο δημόσιο σκοπό ή όχι. Το Δικαστήριο, αφού αναγνώρισε την ανακρίβεια της ως άνω δήλωσης και την ύπαρξη απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της τράπεζας από τις εν λόγω καταθέσεις, υποχρέωσε την τράπεζα να καταβάλει στην κατάσχουσα εταιρεία το ποσό των 181.464,10 ευρώ. 
Αύγουστος 2020 - Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ανάκλησης Προσημειώσεων επί 9 Ακινήτων

Δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ 119/2020 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών βάσει της οποίας έγινε δεκτή αίτησή μας ανάκλησης προσημειώσεων επί 9 ακινήτων εντολέα μας στα οποία είχε εγγράψει μονομερώς προσημείωση υποθήκης η αντίδικος τράπεζα βάσει εκδοθείσας διαταγής πληρωμής. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η τράπεζα εξασφαλιζόταν επαρκώς με τις ήδη συναινετικά εγγραφείσες προσημειώσεις (οι οποίες είχαν εγγραφεί κατά το χρόνο λήψης της πίστωσης) και δεν υφίστατο περαιτέρω κίνδυνος ώστε να νομιμοποιείται να εγγράψει επιπλέον προσημειώσεις μονομερώς με βάση την εκδοθείσα διαταγή πληρωμής. Τούτο έστω κι αν η σύμβαση δανείου είχε καταγγελθεί και είχε εκδοθεί και διαταγή πληρωμής (για την ακύρωση της οποίας έχει ασκηθεί ανακοπή και αναμένεται η έκδοση απόφασης). Κρίσιμο στοιχείο αποτέλεσε η προσκομιδή εμπεριστατωμένων εκθέσεων εκτίμησης αξίας των επίμαχων ακινήτων. Όπως απεφάνθη το δικαστήριο: «Κατ’ ακολουθίαν, πιθανολογείται ότι δεν συνέτρεχε επικείμενος κίνδυνος προκειμένου να εγγραφεί η νέα προσημείωση επί των εννέα (9) επιπλέον ακινήτων μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής και η αίτηση ως προς το σκέλος της ανάκλησης της εγγραφείσας προσημείωσης επ’ αυτών δυνάμει της διαταγής πληρωμής πρέπει κατ’ άρθρο 724 παρ. 2 ΚΠολΔ να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν…».
Ιούλιος 2020 - Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Συνυπολογισμού Αξίας Χρήσης της Ανευ Ανταλλάγματος Παραχωρηθείσας Οικογενειακής Στέγης

Κρίνοντας επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε μητέρα ανήλικου τέκνου για την επιδίκαση προσωρινής μηνιαίας διατροφής σε χρήμα υπέρ αυτού, η εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 3656/2020 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών έκανε δεκτή την ένσταση του εντολέα μας καθ’ ου η αίτηση πατέρα περί συνυπολογισμού της αξίας χρήσης της άνευ ανταλλάγματος παραχωρηθείσας από τον ίδιο οικογενειακής στέγης στις διατροφικές ανάγκες του τέκνου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πατέρας, παραχωρώντας, άνευ ανταλλάγματος, την οικία στην αιτούσα και στο ανήλικο τέκνο ως οικογενειακή στέγη εκπληρώνει μέρος της υποχρέωσης συνεισφοράς του στη διατροφή του τέκνου. Αποτιμώντας τη μισθωτική αξία της οικογενειακής στέγης στο ύψος των 2.000 €, έκρινε ότι από την αξία χρήσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό συγκυριότητας του πατέρα στην οικία (50% εξ αδιαιρέτου), ύψους 1.000 €, το ποσό των 500 € θα πρέπει να αφαιρεθεί από την υποχρέωση συνεισφοράς του, καθότι αντιστοιχεί στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του τέκνου.
 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr