Yiannatsis Psarakis Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Νέα


Ιούλιος 2020 - Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Συνυπολογισμού Αξίας Χρήσης της Ανευ Ανταλλάγματος Παραχωρηθείσας Οικογενειακής Στέγης

Κρίνοντας επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που άσκησε μητέρα ανήλικου τέκνου για την επιδίκαση προσωρινής μηνιαίας διατροφής σε χρήμα υπέρ αυτού, η εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 3656/2020 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών έκανε δεκτή την ένσταση του εντολέα μας καθ’ ου η αίτηση πατέρα περί συνυπολογισμού της αξίας χρήσης της άνευ ανταλλάγματος παραχωρηθείσας από τον ίδιο οικογενειακής στέγης στις διατροφικές ανάγκες του τέκνου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πατέρας, παραχωρώντας, άνευ ανταλλάγματος, την οικία στην αιτούσα και στο ανήλικο τέκνο ως οικογενειακή στέγη εκπληρώνει μέρος της υποχρέωσης συνεισφοράς του στη διατροφή του τέκνου. Αποτιμώντας τη μισθωτική αξία της οικογενειακής στέγης στο ύψος των 2.000 €, έκρινε ότι από την αξία χρήσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό συγκυριότητας του πατέρα στην οικία (50% εξ αδιαιρέτου), ύψους 1.000 €, το ποσό των 500 € θα πρέπει να αφαιρεθεί από την υποχρέωση συνεισφοράς του, καθότι αντιστοιχεί στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του τέκνου.

Ιούνιος 2020 - Απόφαση Πρωτοδικείου Σύρου περί Επιστροφής Απαχθέντος Τέκνου

Με την υπ’ αριθμ. 126/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, διατάχθηκε η επιστροφή παιδιού από την Ελλάδα, όπου το είχε μετακινήσει παρανόμως η μητέρα του, στην Αγγλία, όπου ήταν ο τόπος της συνήθους διαμονής του παιδιού πριν από την απαγωγή του. Ειδικότερα, επικαλούμενη την πανδημία της νόσου Covid 19, η μητέρα μετέφερε το παιδί από την Αγγλία, όπου ζούσε η οικογένεια, σε νησί του Αιγαίου, προκειμένου να μείνουν στην κατοικία της μητέρας της. Το δικαστήριο, αφού διαπίστωσε ότι οι δύο γονείς είχαν από κοινού την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου και ότι η συνήθης διαμονή του παιδιού πριν την μετακίνηση του βρισκόταν στην Αγγλία, έκρινε ότι η μετακίνηση του παιδιού από τη μητέρα του και η εγκατάστασή τους σε άλλη χώρα ήταν παράνομη και αποτελούσε διεθνή απαγωγή παιδιού κατά την έννοια της Σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2201/2003. Κατόπιν αυτών, διέταξε την επιστροφή του παιδιού στην Αγγλία το αργότερο έως τις 10 Αυγούστου, απειλώντας μάλιστα σε βάρος της μητέρας χρηματική ποινή 1.000 ευρώ και προσωπική κράτηση 20 ημερών για κάθε παράβαση της απόφασης. 
Ιούνιος 2020 - Απόφαση Εφετείου Αθηνών περί Ακύρωσης Διαταγής Πληρωμής Πιστωτικού Ιδρύματος

Με την υπ΄αριθμ. 1791/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, το δικαστήριο ακύρωσε τελεσίδικα εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ύψους περίπου 170.000 Ευρώ λόγω έλλειψης έγγραφης απόδειξης διαδικαστικής προϋπόθεσης. Ειδικότερα κατά την κατάθεση της αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής, το πιστωτικό ίδρυμα δεν είχε προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απεδείκνυαν ότι η επίδικη απαίτηση είχε μεταβιβαστεί σε εταιρεία ειδικού σκοπού με έδρα στο Λονδίνο και μετά επαναμεταβιβαστεί στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. Όπως κρίθηκε "Όμως στην αίτησή της για έκδοση της διαταγής πληρωμής εις βάρος των ανακοπτόντων δεν επικαλέστηκε την ειδική αυτή διαδοχή, ούτε και επισύναψε τις σχετικές με αυτή έγγραφες συμβάσεις και συγκεκριμένα τις δύο διαδοχικές συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων, στις οποίες θεμελιωνόταν η ενεργητική της νομιμοποίηση ως δανείστριας των καθών-ανακοπτόντων, κατόπιν ειδικής διαδοχής, κατά το χρόνο έκδοσης της διαταγής πληρωμής, όπως απαιτείται κατά τις διατάξεις των άρθρων...". 
Ιούνιος 2020 - Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Παραπομπής σε Διαιτησία του ΤΕΕ

Με την υπ’ αριθ. 7183/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε επί αγωγής οικοπεδούχων κατά εντολέως μας εργολήπτριας εταιρίας, κρίθηκε ως προς τους δύο πρώτους ενάγοντες, οι οποίοι είχαν συμβληθεί με την εντολέα μας στο εργολαβικό συμβόλαιο, ότι δεσμεύονταν από την συμπεριλαμβανομένη σε αυτό ρήτρα διαιτησίας. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο παρέπεμψε την διαφορά στην Διαιτησία του ΤΕΕ. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε άκυρο το πρώτο σκέλος της εν λόγω ρήτρας, με την οποία συμφωνήθηκε διαζευκτικά προς την υπαγωγή στη Διαιτησία η εκδίκαση της διαφοράς με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, χωρίς, όμως, η ακυρότητα αυτή να επηρεάζει το δεύτερο σκέλος της ρήτρας υπαγωγής στη Διαιτησία του ΤΕΕ.  

Στην κρίση αυτή κατέληξε το Δικαστήριο δεχόμενο, ότι στην επίδικη περίπτωση επρόκειτο για ζητήματα σχετικά με τεχνικά θέματα της αποπεράτωσης του έργου (ανέγερση και αποπεράτωση της ένδικης πολυκατοικίας), που εντάσσονταν στο πεδίο εφαρμογής της ρήτρας, και απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των εναγόντων περί καταχρηστικής επίκλησης εκ μέρους της εντολέως μας της μεταξύ αυτών συναφθείσας ρήτρας διαιτησίας καθώς και περί μη εφαρμογής της εν λόγω ρήτρας στις μεταξύ τους διαφωνίες, που θα ανέκυπταν μετά, αλλά μόνο μέχρι την αποπεράτωση του έργου. 

Εξάλλου, ως προς τον τρίτο ενάγοντα, αγοραστή ενός εκ των οριζόντιων ιδιοκτησιών της ένδικης πολυκατοικίας, ο οποίος δεν είχε συμβληθεί με την εντολέα μας στο εργολαβικό συμβόλαιο, αλλά αγόρασε μεταγενέστερα μία εκ των υπό κατασκευή οριζοντίων ιδιοκτησιών από τους οικοπεδούχους, κρίθηκε, ότι βάσει συμβατικού όρου παρέλαβε πλασματικά την οριζόντια ιδιοκτησία, δεδομένου, ότι δεν προσήλθε να παραλάβει αυτήν εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας, παρά την προσήκουσα πρόσκληση εκ μέρους της εντολέως μας καθιστάμενος, κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπερήμερος δανειστής. Πέραν, δε, τούτου, κρίθηκε, ότι δεν υπήρχε υπαιτιότητα και συνεπώς υπερημερία εκ μέρους της εντολέως μας, διότι η καθυστερημένη παράδοση οφειλόταν στην μεταγενέστερη της σύμβασης ανάθεση στην εντολέα μας της διαδικασίας τακτοποίησης των ημιϋπαίθριων χώρων των ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας, σύμφωνα με τους ν. 4014/2011 και 4178/2013. 
Ιούνιος 2020 - Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά Περί Ανάθεσης Άσκησης Γονικής Μέριμνας Τέκνου Γεννηθέντος Εκτός Γάμου και στον Πατέρα

Δια της υπ’ αριθμ. 1035/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών), ανατέθηκε η άσκηση των λοιπών – πλην της επιμελείας – λειτουργιών της γονικής μέριμνας ενός τρίχρονου άρρενος τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και αναγνωρίστηκε εκουσίως, με συμβολαιογραφική πράξη, στον πατέρα του από κοινού με τη μητέρα του. Το δικαστήριο έκρινε ότι η λύση αυτή είναι προς συμφέρον του τέκνου, «προκειμένου να διατηρηθεί η κατά το δυνατόν ισότιμη παρουσία του πατέρα στη ζωή του, ώστε να ασχοληθεί ενεργά με την ανατροφή και διαπαιδαγώγησή του και να διατηρηθεί ο ψυχικός τους δεσμός και να αποτραπεί τυχόν κίνδυνος αποξένωσης».  

Έτι περαιτέρω, αναγνωρίστηκε η ακυρότητα της ονοματοδοσίας του ανηλίκου που έγινε από τη μητέρα του, ως πράξη γονικής μέριμνας που έγινε μονομερώς, χωρίς συναπόφαση των γονέων του. Συγκεκριμένα, η μητέρα προέβη μονομερώς στη δόση του κυρίου ονόματος «Κωνσταντίνος», που ήταν το όνομα του πατέρα της. Κατόπιν στάθμισης του συμφέροντος του ανηλίκου, το δικαστήριο ήρε τη διαφωνία των γονέων ως προς την ονοματοδοσία του τέκνου και όρισε ως όνομα αυτού το όνομα «Κυριάκος – Κωνσταντίνος», ήτοι προσέθεσε το όνομα του προγόνου από την πατρική πλευρά. 
 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr