Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Νέα
Αύγουστος 2022 - Έκδοση της υπ’ αρ.2474/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά – Απόρριψη αγωγής διαζυγίου – Τα κλονιστικά γεγονότα συνδέονταν αποκλειστικά με το πρόσωπο του ενάγοντος – Διάσταση συζύγων για χρονικό διάστημα μικρότερο από 2 έτη

Με την υπ΄αρ.2474/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά,  απορρίφθηκε η αγωγή του ενάγοντος, με την οποία ζητούσε τη λύση με διαζύγιο του γάμου του με την σύζυγό του και εντολέα μας επειδή, όπως ισχυριζόταν, οι μεταξύ τους σχέσεις είχαν κλονισθεί τόσο ισχυρά από λόγους που αφορούσαν αποκλειστικά στο πρόσωπο της τελευταίας, ώστε η εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης να είναι αφόρητη από τον ίδιο και επικουρικά για τον λόγο ότι βρίσκονταν σε διάσταση συνεχώς από 2 τουλάχιστον χρόνια.

Το Δικαστήριο, εκτιμώντας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και τις μαρτυρικές καταθέσεις, εξέτασε πρώτα την επικουρική βάση της αγωγής και έκρινε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει παρέλθει η απαιτούμενη εκ του νόμου διετία, οπότε και ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και ως εκ τούτου απερρίφθη ως κατ΄ουσίαν αβάσιμη. Ως προς την κύρια βάση της αγωγής, έκρινε ότι ο λόγος μεταστροφής της διάθεσης του ενάγοντος και η αποχώρησή του από την οικογενειακή στέγη οφειλόταν στην σύναψη εκ μέρους του εξωσυζυγικής σχέσης, με αποτέλεσμα, επειδή τα κλονιστικά γεγονότα (μοιχεία, εγκατάλειψη) της έγγαμης συμβίωσης συνδέονταν αποκλειστικά με το πρόσωπό του, ο ίδιος να μην έχει δικαίωμα διαζεύξεως, ακόμα και εάν έχει κλονισθεί αντικειμενικώς η έγγαμη σχέση τους και ο γάμος είναι κατ΄ουσίαν νεκρός.  
Ιούλιος 2022 - Έκδοση των υπ’ αριθμ. 10629/2022, 10630/2022 & 10631/2022 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Ακύρωση αποφάσεων επιβολής φόρων και προστίμων.

Εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 10629, 10630 & 10631/2022 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίες ακυρώνονται αποφάσεις της Διοίκησης που επικύρωναν (απορρίπτοντας τις ασκηθείσες ενδικοφανείς προσφυγές) αντίστοιχα τις κάτωθι πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων: (i) πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. και επιβολής προστίμου Φ.Π.Α., (ii) πράξη επιβολής προστίμου επί παραβάσεων των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και (iii) οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου εισοδήματος. Οι ως άνω φόροι και πρόστιμα ανάγονταν σε συναλλαγές που διενεργήθηκαν από τον διοικούμενο κατά το φορολογικό έτος 2007, ενώ επιβλήθηκαν το 2016. Έκρινε, λοιπόν, το Δικαστήριο ότι το δικαίωμα της φορολογικής αρχής για επιβολή των ως άνω φόρων και προστίμων υπέπεσε σε πενταετή παραγραφή. Απέρριψε, δε, τον ισχυρισμό περί παράτασης της πενταετούς παραγραφής που προβλήθηκε από το Δημόσιο, αφενός επειδή τα προς έλεγχο στοιχεία στα οποία στηρίχτηκε η επιβολή των φόρων και προστίμων βρίσκονταν στην διάθεση της φορολογικής αρχής εντός της αρχικής πενταετούς προθεσμίας και επομένως, ήταν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου, χωρίς να αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία, ανακύπτοντα μετά την πάροδο της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής (κάτι που θα δικαιολογούσε κατ’ εξαίρεση την εν λόγω παράταση), αφετέρου επειδή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος παρατάθηκε δυνάμει νομοθετικών διατάξεων αναδρομικά ο εν λόγω χρόνος παραγραφής. 
Ιούλιος 2022 - Από 25.07.2022 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών- Απαγόρευση μετοίκησης των παιδιών με την μητέρα τους – ορισμός της πρώην συζυγικής κατοικίας ως τόπου διαμονής των δύο παιδιών και ανάθεση της επιμέλειας από κοινού στους γονείς – απόρριψη αιτήματος διατροφής.

Με την από 25.07.2022 προσωρινή διαταγή το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών όρισε ως κατοικία των παιδιών την πρώην συζυγική κατοικία των γονέων απορρίπτοντας το αίτημα της μητέρας να μετοικήσει μετ’ αυτών σε έτερη κατοικία, την οποία είχε ήδη μισθώσει για τον σκοπό αυτό σε διαφορετική και απομακρυσμένη περιοχή. Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του την ανάγκη διατήρησης του περιβάλλοντος των παιδιών, αμφότερων διαγνωσμένων με διαταραχή αυτιστικού τύπου. Το Δικαστήριο στάθηκε στο συμφέρον των παιδιών, αναθέτοντας την επιμέλειά τους από κοινού και στους δύο γονείς, και παρά τις κατηγορίες της μητέρας περί δήθεν άσκησης ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της. Από την στιγμή δε που η επιμέλεια ανατέθηκε από κοινού και στους δύο γονείς και δεν μεταβλήθηκε ο τόπος διαμονής των παιδιών, απορρίφθηκε και το αίτημα διατροφής της αντιδίκου, η οποία αξίωνε για λογαριασμό των δύο παιδιών το συνολικό ποσό των 5000 ευρώ μηνιαίως. 
Ιούλιος 2022 - Από 13.07.2022 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με την από 13.07.2022 προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίστηκε δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος πατέρα με την 7 ετών, γεννημένη εκτός γάμου, κόρη του για το διάστημα των θερινών διακοπών, με απειλή χρηματικής ποινής 200 ευρώ και προσωπικής κράτησης 2 ημερών σε βάρος της μητέρας για κάθε παραβίαση. Με την διαταγή αυτή ρυθμίστηκε για πρώτη φορά η επικοινωνία του πατέρα με την ανήλικη κόρη του, που από την γέννησή της διαμένει με την μητέρα της στην Γερμανία, και η οποία παρεμπόδιζε την επικοινωνία της κόρης της με τον πατέρα, κάτοικο Ελλάδας. Με την ευκαιρία επίσκεψης της μητέρας με το παιδί στην Ελλάδα για τις θερινές διακοπές, ο πατέρας αξίωσε την επικοινωνία με την κόρη του με διανυκτέρευση στην οικία του και για διάστημα που του επιτρέπει να πραγματοποιήσει για πρώτη φορά διακοπές μαζί της και το πέτυχε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, παρότι το παιδί έχει συνήθη διαμονή στην Γερμανία και κατά τόπον αρμόδια είναι καταρχήν τα Γερμανικά Δικαστήρια. 
Ιούλιος 2022 - Έκδοση Προσωρινής Διαταγής από Πρωτοδικείου Τρίπολης – Εργατική Διαφορά – Κατάφαση αλληλέγγυας εις ολόκληρον ευθύνης Εργοδότριας Επιχείρησης και Προμηθεύτριας Επιχείρησης επί τη βάσει διοικητικής, οικονομικής, επιχειρηματικής ενότητας – Άρση αυτοτέλειας νομικών προσώπων.

Εκδόθηκε η από 12.07.2022 Προσωρινή Διαταγή του Πρωτοδικείου Τριπόλεως, επί διαφοράς εργατικής, στο πλαίσιο δίκης ασφαλιστικών μέτρων με κύριο αίτημα την προσωρινή επιδίκαση μέρους απαιτήσεων εργαζομένης από (i) καθυστερούμενους μισθούς, (ii) μισθούς υπερημερίας και (iii) λοιπά κονδύλια από υπερεργασία, υπερωρίες και πρόσθετες εργασίες. Ιδιαιτερότητα της εν λόγω υπόθεσης αποτέλεσε η αδιαμφισβήτητη αφερεγγυότητα της Εργοδότριας Επιχείρησης και των φανερών πραγματικών ιδιοκτητών της με άμεση συνέπεια την πλήρη αδυναμία ικανοποιήσεως οιουδήποτε ποσού απαίτησης της εργαζομένης.

Ωστόσο, προβλήθηκαν και αποδείχθηκαν, κατά τη συζήτηση οι στενότατοι διοικητικοί, οικονομικοί και εν γένει επιχειρηματικοί δεσμοί της Εργοδότριας Επιχείρησης με την κύρια Προμηθεύτριά της, της οποίας η Εργοδότρια Επιχείρηση αποτελεί επί της ουσίας υποφαινόμενο όχημα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, με σκοπό η Προμηθεύτρια Εταιρεία να καταστήσει την ικανοποίηση των κάθε είδους σε βάρος της απαιτήσεων, αδύνατη. Έτσι, το Δικαστήριο, κατόπιν προφορικού αιτήματος που υποβλήθηκε κατά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων περί άμεσης χορήγησης προσωρινής διαταγής, ήρε την αυτοτέλειά τους δεχόμενο ότι η Προμηθεύτρια Εταιρεία ενέχεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Εργοδότρια, την υποχρέωσε, δε, σε περιοδικές καταβολές ποσών απαραίτητων για την διαβίωση της αιτούσας, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ασφαλιστικών και εν αναμονή της εκδίκασης της αγωγής της εργαζομένης. 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr