Yiannatsis Psarakis Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Νέα


Μάιος 2020 - Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αποζημίωσης Ιδιοκτήτριας Εταιρείας με ποσό ύψους 500.000 Ευρώ λόγω Παραβίασης Όρου σε Σύμβαση Μισθώσεως

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 420/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει της οποίας επιδικάστηκε ποσό ύψους 500.000 ευρώ πλέον τόκων σε εταιρεία εντολέα μας, ιδιοκτήτρια ακινήτου, για τον λόγο ότι η μισθώτρια εταιρεία παραβίασε όρο της μισθωτικής σύμβασης. Συγκεκριμένα ενώ η μισθώτρια εταιρεία, διαχειρίστρια υπεραγορών (supermarkets), είχε μισθώσει τον χώρο αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να προβεί και σε όλες τις απαραίτητες εργασίες αποπεράτωσής του, αρνήθηκε να προχωρήσει στην εκτέλεση αυτών με αποτέλεσμα να καταγγείλει η ιδιοκτήτρια εταιρεία την σύμβαση για κακή χρήση και παραβίαση συμβατικού όρου. Κατόπιν άσκησης αγωγής εκ μέρους της ιδιοκτήτριας εταιρείας, το δικαστήριο δέχτηκε ότι έλαβε χώρα παραβίαση της σύμβασης και επιδίκασε το ποσό που θα απαιτείτο για την ολοκλήρωση της εργασιών αποπεράτωσης. 
Απρίλιος 2020 - Απόφαση Πρωτοδικείου Νάξου περί Λειτουργικής Συνεπιμέλειας Τέκνου

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου, με την υπ’ αριθμ. 33/2020 απόφασή του (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), κρίνοντας επί δύο αντίθετων αιτήσεων επιμέλειας ενός τρίχρονου αγοριού, ανέθεσε αυτήν μεν στη μητέρα, «πλην του κεφαλαίου της επιμέλειας περί της εν γένει εκπαίδευσης του ανηλίκου τέκνου, την οποία θα ασκούν προσωρινώς από κοινού οι διάδικοι – γονείς αυτού» (λειτουργική συν-επιμέλεια).

Επίσης, επειδή η μητέρα δούλευε ως νοσηλευτικό προσωπικό (μαία) σε νοσοκομείο και εκτελούσε συχνά απογευματινές και βραδινές βάρδιες, το δικαστήριο επέτρεψε στον πατέρα, μεταξύ άλλων, να επικοινωνεί με το παιδί κατά τις ημέρες και ώρες που απασχολείτο στη βάρδια της η μητέρα. Με λίγα λόγια, αντί το παιδί να μένει με τρίτα πρόσωπα (γιαγιά, φίλους) τις ώρες αυτές, ο δικαστής αποφάσισε ότι είναι προς συμφέρον του να μένει με τον πατέρα.

Τέλος, απορρίφθηκε το αίτημα της μητέρας για επιδίκαση διατροφής υπέρ του ανηλίκου, καθώς την αίτηση άσκησε μόνο ατομικά και όχι για λογαριασμό του τελευταίου, κάνοντας δεκτή το δικαστήριο την ένστασή μας περί ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης της μητέρας και απαραδέκτου λόγω μη τηρήσεως της απαιτούμενης προδικασίας. 
Απρίλιος 2020 - Προσωρινή Διαταγή Πρωτοδικείου Σύρου περί Απαγόρευσης Μετακίνησης Γονέα άνευ Προηγούμενης Ενημέρωσης AT

Με την από 15 Απριλίου 2020 απόφαση του το Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου έκανε δεκτό το αίτημα προσωρινής διαταγής του εντολέα μας κατόπιν της από μέρους του άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και απαγόρευσε την μετακίνηση της καθ’ ης με το κοινό τέκνο τους προς οποιονδήποτε προορισμό άνευ προηγούμενης ενημέρωσης του εντολέα και της αστυνομικής αρχής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ασφαλιστικών. Το δικαστήριο διέταξε το μέτρο αυτό προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση επιστροφή του παιδιού, το οποίο απήχθη και μεταφέρθηκε παράνομα στην Ελλάδα, στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του στο πλαίσιο της Σύμβασης της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών και προκειμένου να μην ματαιώσει τυχόν αδυναμία εντοπισμού της καθ’ ης τον σκοπό της Σύμβασης. 
Μάρτιος 2020 - Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Αθηνών περί Γνησιότητας Διαθήκης

Με την υπ’ αριθ. 1350/2020 απόφαση του το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, που εκδόθηκε μετά από επιστροφή της υπόθεσης για επανεκδίκαση, κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθ. 594/2016 απόφασης του Γ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου, αφού προηγουμένως με την υπ’ αριθ. 3070/2018 μη οριστική απόφαση του διέταξε την διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης για την κρίση περί της γνησιότητας ή μη της επίδικης διαθήκης με την οποία είχε τιμηθεί η εντολέας μας, έκρινε, ότι η εν λόγω διαθήκη είναι γνήσια, παρά τις συνολικά έξι (6) αντικρουόμενες γραφολογικές γνωμοδοτήσεις και ισάριθμες αυτών εκθέσεις αξιολόγησης - γραφολογικών παρατηρήσεων. Ειδικότερα, από τις συνολικά έξι (6) γραφολογικές εκθέσεις που εισφέρθηκαν στο Δικαστήριο, οι τέσσερις (4) έκριναν ότι η επίδικη διαθήκη είναι πλάστη – μεταξύ αυτών και η δικαστική πραγματογνωμοσύνη που διέταξε το ίδιο το Δικαστήριο -, ενώ οι λοιπές δύο (2) ότι είναι γνήσια. Το Δικαστήριο, λοιπόν, ήχθη στην τελική κρίση ότι η διαθήκη είναι γνήσια, διότι εκτιμώντας άπασες τις παραπάνω εκθέσεις, αλλά και το σύνολο του λοιπού αποδεικτικού υλικού, έκανε δεκτό τον ουσιώδη για την έκβαση της υπόθεσης ισχυρισμό μας, ότι κοινή συνισταμένη των τεσσάρων (4) γραφολογικών εκθέσεων που έκριναν ότι η διαθήκη είναι πλαστή, είναι ότι δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους την υγεία και την ηλικία της διαθέτιδος (σε αντίθεση με τις άλλες δύο), γεγονός που αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ για την ορθή εκτίμηση της γνησιότητας ή μη μιας διαθήκης, αφού ως γνωστόν, αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την ανθρώπινη γραφή. Ανέφερε επίσης, ότι ενισχυτικό στοιχείο της κρίσης περί της γνησιότητας της επίδικης διαθήκης, αποτέλεσε ο ουσιώδης ισχυρισμός μας ότι, καίτοι οι τέσσερις (4) γραφολογικές εκθέσεις που έκριναν την διαθήκη πλαστή συμπίπτουν μεν ως προς το συμπέρασμα τους (ότι δηλαδή είναι πλαστή), εντούτοις, διαφέρουν σημαντικά ως προς τις επιμέρους κρίσεις με τις οποίες κατέληξαν σε αυτό το πόρισμα, γεγονός που μειώνει σημαντικά την αξιοπιστία τους. Υπό τα ως άνω, λοιπόν, δεδομένα, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η επίδικη διαθήκη είναι γνήσια και απέρριψε την αγωγή των αντιδίκων.       
Μάρτιος 2020 - Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Συντηρητικής Κατάσχεσης Περιουσίας Ετερόρρυθμου Εταίρου

Με την υπ’ αριθ. 1747/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων περί επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης εκ μέρους εντολέως μας, κρίθηκε, ότι η μερική εξόφληση της συνολικής οφειλής ετερόρρυθμης εταιρίας με καταβολή χρηματικών ποσών από τραπεζικό λογαριασμό του ετερορρύθμου εταίρου αυτής θεμελιώνει ευθύνη αυτού για την συνολική οφειλή της εταιρίας. Τούτο, δε, παρά την καταρχήν έλλειψη ευθύνης του ετερορρύθμου εταίρου για οφειλές της εταιρίας κατά το άρθρο 279 ν. 4072/2012. Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω απόφαση έκρινε, ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του ετερορρύθμου εταίρου χρησιμοποιούταν για την είσπραξη των εσόδων της εταιρίας, με σκοπό την αδυναμία κατάσχεσης αυτών εκ μέρους των εταιρικών δανειστών λόγω της ιδιότητας του δικαιούχου του λογαριασμού ως ετερορρύθμου εταίρου. Ωστόσο, με δεδομένο, α) ότι η εν λόγω πρακτική είχε ως αποτέλεσμα την ζημία των εταιρικών δανειστών (μεταξύ των οποίων και του εντολέως μας), και β) ότι η χρήση του τραπεζικού λογαριασμού γινόταν εν γνώσει του δικαιούχου αυτού ετερορρύθμου εταίρου προς εξόφληση των εταιρικών χρεών, έκρινε το Δικαστήριο, ότι η εν λόγω συνδρομή του ετερορρύθμου εταίρου συνιστά συμπεριφορά αντίθετη στα χρηστά ήθη, η οποία θεμελιώνει ευθύνη αυτού προς αποζημίωση των εταιρικών δανειστών κατά το άρθρο 919 ΑΚ.    
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr