Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Νέα
Μάιος 2022 - Προσωρινή Διαταγή Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία υποχρεώνεται η πρώην σύζυγος να ανέχεται την είσοδο μεσίτη και υποψήφιων αγοραστών σε ορισμένη ημέρα και ώρα στην οικία όπου διαμένει, αποκλειστικής ιδιοκτησίας του πρώην συζύγου

Με την από 3.5.2022 Προσωρινή Διαταγή το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών υποχρέωσε την πρώην σύζυγο, η οποία διαμένει σε ακίνητο αποκλειστικής ιδιοκτησίας του εντολέα μας πρώην συζύγου της, να ανέχεται την είσοδο σε αυτό μεσίτη, προκειμένου αυτό να επιδειχθεί σε υποψήφιους αγοραστές, σε ορισμένη ημέρα και ώρα την εβδομάδα. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο εντολέας μας ως αποκλειστικός κύριος έχει την εξουσία που απορρέει από το απόλυτο δικαίωμα της κυριότητας να εκποιήσει οποτεδήποτε το ακίνητο και μάλιστα χωρίς την συναίνεση του κατόχου – υπέρ ου η παραχώρηση. Εντός του πλαισίου των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ο κύριος του ακινήτου έχει το δικαίωμα να επιδεικνύει το ακίνητο σε υποψηφίους αγοραστές, αφού δικαιούται οποτεδήποτε να το εκποιεί, και αντιστοίχως ο κάτοχος έχει την υποχρέωση να ανέχεται την θεμιτή αυτή επέμβαση του κυρίου. Επιπλέον, πιθανολογήθηκε ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος που δικαιολογούν τη χορήγηση προσωρινής διαταγής κατά το άρθρο 691 παρ. 2 του ΚΠολΔ, καθώς υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον την δεδομένη περίοδο για το εν λόγω ακίνητο και συνεπώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος απώλειας ευκαιρίας επωφελούς πώλησης αυτού και αφετέρου μείωσης της αγοραστικής του αξίας λόγω της ανατίμησης του κόστους ζωής.
Μάιος 2022 - Υπ’ αριθμ. 174/2022 Πρακτικό Επιτυχίας της Διαμεσολάβησης του Πρωτοδικείου Αθηνών: Εξώδικη διανομή της ακίνητης περιουσίας μεταξύ των μελών της οικογένειας μετά από την άσκηση αγωγής για την ακύρωση εικονικών δωρεών.

Μετά τον θάνατο του πατέρα- συζύγου της οικογένειας, τα τέσσερα τέκνα και η μητέρα- επιζώσα σύζυγος εγκαταστάθηκαν ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας της οικογένειας. Κατά την συνήθη πρακτική στην ελληνική κοινωνία τα μέλη προχώρησαν σε εκατέρωθεν μεταξύ τους μεταβιβάσεις των εξ αδιαιρέτου ιδανικών μεριδίων τους, προκειμένου τελικά ο καθένας να καταστεί κύριος συγκεκριμένων ακινήτων, εν είδει διαμοιρασμού της οικογενειακής περιουσίας. Οι μεταβιβάσεις αυτές έγιναν ως δωρεές, στην πραγματικότητα όμως αποτελούσαν σύμβαση εξώδικης διανομής της περιουσίας, καθώς γίνονταν με σκοπό ανταλλάγματος (να λάβει με απλά λόγια ο ένας το μερίδιο του άλλου, ώστε ο καθένας να είναι πλέον αποκλειστικός κύριος σε ένα από τα πρώην κοινά, και όχι να το «χαρίσει»). Η πελάτισσα του γραφείου μας, μία από τα τέκνα της οικογένειας, λόγω χρεών τα οποία αντιμετώπιζε κατά την περίοδο των μεταβιβάσεων ζήτησε αυτά να μεταβιβασθούν στα παιδιά της. Τα μέλη της οικογένειάς της δεν συμφώνησαν λόγω εμπάθειας προς το πρόσωπο του συζύγου της και της δήλωσαν ότι θα της μεταβίβαζαν το μέρος της περιουσίας που της αναλογούσε εν καιρώ, όταν θα τακτοποιούσε τα χρέη της. Καθώς η μεταβίβαση αυτή φαίνονταν ότι δεν θα λάμβανε χώρα ποτέ, η πελάτισσά μας άσκησε αγωγή ακύρωσης των συμβολαίων, με τα οποία είχε «δωρίσει» τα ποσοστά της, ως εικονικών. Ακολούθησε διαπραγμάτευση με την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της οποίας εν τέλει συμφωνήθηκε η μεταβίβαση των υποσχεθέντων σε αυτήν ακινήτων στα παιδιά της, ενώ επίσης επιλύθηκαν συναινετικά λοιπές αιτίες διαμάχεων μεταξύ των μελών της οικογένειας. Η συμφωνία των μελών αποτυπώθηκε σε πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών και αποτελεί πλέον εκτελεστό τίτλο.
Μάιος 2022 - Έκδοση των υπ’ αριθμ. 454, 455 & 457/2022 αποφάσεων του Πρωτοδικείου Πατρών (Ασφαλιστικά Μέτρα) περί αναστολής εκτελεστότητας δύο Διαταγών Πληρωμής, περί μη εμφάνισής τους σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (λ.χ. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) και περί άρσης επιβληθείσας συντηρητικής κατάσχεσης σε πλήθος τραπεζικών λογαριασμών.

Εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο Πατρών αποφάσεις περί αναστολής εκτελεστότητας δύο διαταγών πληρωμής ύψους περίπου 500.000,00 ευρώ εκδοθεισών κατόπιν αίτησης Πιστωτικού Ιδρύματος υπό Ειδική Εκκαθάριση. Το τελευταίο προχώρησε σε επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης στο σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών των φερόμενων ως οφειλετών πριν προχωρήσει σε επίδοση των Διαταγών Πληρωμής και αντίστοιχων επιταγών προς εκτέλεση. Το Δικαστήριο πιθανολόγησε την ευδοκίμηση των ανακοπών, ερειδόμενο στην προγενέστερη των επιθετικών κινήσεων του Υπό Ειδική Εκκαθάριση Πιστωτικού Ιδρύματος αμφισβήτηση των επιβληθεισών υπέρογκων επιτοκιακών χρεώσεων δια αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής ασκηθείσας από πλευράς των φερόμενων οφειλετών, κρίνοντας ότι απαραδέκτως προχώρησε το επισπεύδον σε έκδοση Διαταγής Πληρωμής κατά τη διάρκεια εκκρεμοδικίας. Ακόμη, πιθανολόγησε την εξόφληση της απαίτησης, βάσει των προσκομισθέντων αποδεικτικών καταβολών, ενώ τέλος πιθανολογήθηκε, επιπλέον, ότι σε περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων θα επερχόταν ανεπανόρωτη βλάβη, ιδίως σε φερόμενη οφειλέτρια που αποτελεί ενεργή, φερέγγυα μικρομεσαία επιχείρηση λιανικής, συνεργαζόμενη με πλήθος προμηθευτών και απασχολούσα πλέον των 100 εργαζομένων. Ειδικότερα και επιπροσθέτως, η φερεγγυότητα της εν λόγω επιχείρησης, ο ενεργός επιχειρηματικά χαρακτήρας της, οι παρασχεθείσες εξασφαλίσεις έναντι της επιδιωκόμενης οφειλής αλλά και η μη τέλεση ενεργειών εκποίησής της περιουσίας της, σε συνδυασμό με τις όλως δυσμενείς συνέπειες της διατήρησης της συντηρητικής κατάσχεσης αποτέλεσαν το μερικότερο σκεπτικό άρσης της επιβληθείσας συντηρητικής κατάσχεσης από λειτουργικά απαραίτητους τραπεζικούς λογαριασμούς της ενεργής αυτής επιχείρησης.
Απρίλιος 2022 - Έκδοση αυθημερόν Προσωρινής Διαταγής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και μάλιστα με κλήτευση του αντιδίκου κατά την δικάσιμο της προσωρινής διαταγής μόλις 3 ώρες πριν τη δικάσιμο, με την οποία διατάχθηκε η προσωρινή δικαστική μεσεγγύηση των εμπορικών βιβλίων και λοιπών εγγράφων της εντολέως μας Ομόρρυθμης Εταιρείας που παρακρατούσε στην έδρα του ο πρώην λογιστής της με κίνδυνο απόκρυψης ή καταστροφής τους προκειμένου να μην χρησιμοποιηθούν από την Ο.Ε. σε επικείμενη δίκη με τον πρώην τελεσιδίκως αποκλεισθέντα ομόρρυθμο εταίρο αυτής.

Τα Δικαστήρια κατόπιν αίτησης του προσφεύγοντος σε αυτά δύνανται να παράσχουν προσωρινή παροχή δικαστικής προστασίας (κατόπιν υποβολής αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων) - ως παρακολούθημα της κύριας διαγνωστικής δίκης, η οποία σχετικά με το ασφαλιστέο δικαίωμα, είτε είναι εκκρεμής είτε πρόκειται να ανοίξει σύντομα - εφόσον υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή για να αποτραπείεπικείμενος κίνδυνος προκειμένου να εξασφαλισθεί ή να διατηρηθεί ένα δικαίωμα ή να ρυθμισθεί μια κατάσταση και υπό την προϋπόθεση ότι πιθανολογείται η ύπαρξη δικαιώματος προς προστασία του οποίου επιδιώκεται το ασφαλιστικό μέτρο. Υπάρχουν ωστόσο αρκετές περιπτώσεις στην καθημερινή δικαστική πράξη όπου είναι αναγκαίο να παρασχεθεί δικαστική προστασία άμεσα πολύ πριν την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων. Τούτο επιτυγχάνεται δια της χορηγήσεως προσωρινής διαταγής του Δικάζοντος Δικαστή, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να χορηγηθεί και αυθημερόν και μάλιστα με σύντομη κλήτευση ή χωρίς καν κλήτευση του καθ΄ού η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Εν προκειμένω, η εντολέας μας Ομόρρυθμη Εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο βρέθηκε σε δικαστική διαμάχη με έναν εκ των πρώην εταίρων της (ήδη τελεσιδίκως αποκλεισθέντα από την Ο.Ε.) αναφορικά με τον προσδιορισμό του ύψους της αξίας της εταιρικής μερίδας (του) που πρέπει να του καταβληθεί κατόπιν του τελεσίδικου αποκλεισμού του από την Ομόρρυθμη Εταιρεία, καθώς εκείνος άσκησε σε βάρος της την σχετική αγωγή για τον προσδιορισμό της αξίας της εταιρικής του μερίδας ισχυριζόμενος ότι αυτή ανέρχεται περίπου στο ποσό των 300.000 χιλιάδων ευρώ. Η εντολέας μας ισχυρίζεται ότι η αξία της εταιρικής μερίδας του αποκλεισθέντος εταίρου ανέρχεται σε σημαντικά μικρότερο ποσό καθώς υφίστανται απαιτήσεις των αρχικών εταίρων της και συγγενικών προσώπων των νυν εταίρων αυτής κατόπιν χρηματοδότησης που αυτοί προσέφεραν στην Ο.Ε.. Ο πρώην λογιστής της Ο.Ε. και επιστήθιος φίλος του τελεσιδίκως αποκλεισθέντος εταίρου παρακρατά στην έδρα της εταιρείας του τα εμπορικά της βιβλία και έγγραφα, εκ των οποίων μόνο δύναται να αποδειχθεί το ύψος της αξίας της εταιρείας και κατ΄ επέκταση η χρηματοδότηση αυτής από τους αρχικούς εταίρους της, αρνούμενος να τα αποδώσει. Κατόπιν αίτησης της εντολέως μας για δικαστική μεσεγγύηση των εμπορικών της βιβλίων και εγγράφων, ήτοι της αφαίρεσης αυτών από τον πρώην λογιστή και της ανάθεσης της φύλαξης τους στους νυν εταίρους της Ο.Ε. που αιτήθηκε όπως διοριστούν δικαστικοί μεσεγγυούχοι πέτυχε την έκδοση αυθημερόν και μάλιστα με κλήτευση του αντιδίκου κατά την δικάσιμο της προσωρινής διαταγής μόλις 3 ώρες πριν τη δικάσιμο, προσωρινής διαταγής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί ορισμού των νυν εταίρων ως δικαστικών μεσεγγυούχων των εμπορικών βιβλίων και εγγράφων της Ο.Ε και την χορήγηση στην Ο.Ε. αντιγράφων αυτών για κάθε νόμιμη χρήση τους μέχρι την συζήτηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, διαταγή που εκτελέστηκε επίσης αυθημερόν επιτυγχάνοντας τον αιφνιδιασμό του παρακρατούντος τα ως άνω έγγραφα της Ο.Ε. και εξαναγκάζοντας αυτόν στην απόδοσή τους.
Μάρτιος 2022 - Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής - Πιθανολόγηση της ακυρότητας Διαταγής Πληρωμής λόγω παραβίασης της αρχής της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης και συγκεκριμένα εξαιτίας της έλλειψης επικύρωσης των εγγράφων δυνάμει των οποίων εκδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής.

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 272/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία διετάχθη η αναστολή εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής, ύψους περίπου 10.000,00 ευρώ. Το Δικαστήριο πιθανολόγησε την βασιμότητα του λόγου ανακοπής της εντολέως μας εταιρείας περί ακυρότητας της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, διότι η απαίτηση της καθ’ ης δεν απεδείχθη από τα έγγραφα που η τελευταία υπέβαλε μαζί με την αίτηση της προς έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς τα εν λόγω έγγραφα (ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης και εξώδικη δήλωση), δεν έφεραν την απαιτούμενη εκ του άρθρου 449 παρ. 1 ΚΠολΔ επικύρωση από δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή (άρθρα 449 παρ. 1 ΚΠολΔ, 36 Ν. 4194/2013, 14 Ν. 1599/1986) ότι αποτελούν ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, ώστε να αποκτήσουν αποδεικτική ισχύ, δυνάμενα να στηρίξουν την έκδοση διαταγής πληρωμής, κατ' άρθρ. 623 ΚΠολΔ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, από το σώμα της προβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και της αιτήσεως προς έκδοσης διαταγής πληρωμής της καθ΄ ης, προκύπτει ότι η τελευταία επισύναψε στην ανωτέρω αίτησή της απλά φωτοαντίγραφα των παραπάνω εγγράφων, αφού μνεία περί προσκομιδής πρωτοτύπων δεν γίνεται ούτε στην αίτηση της καθ' ης ούτε στην προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής. Η κρίση του Δικαστηρίου σχετικά με την έλλειψη επικύρωσης των εγγράφων στηρίχθηκε στα προσκομιζόμενα από την αιτούσα – εντολέα μας φωτοαντίγραφα των εγγράφων που είχαν επισυναφθεί στην αίτηση της αντιδίκου για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, τα οποία εξήχθησαν από τη γραμματεία του Δικαστηρίου στην οποία τηρούνται.

Έτσι, το Δικαστήριο κατέληξε ότι τα αντίγραφα των εγγράφων που προσκόμισε η καθ' ης προς απόδειξη της απαίτησής της, δεν έχουν συνταχθεί με τους νόμιμους τύπους και εξομοιώνονται με ανύπαρκτα και ως εκ τούτου δεν πληρούται εν προκειμένω η βασική προϋπόθεση της έκδοσης διαταγής πληρωμής που είναι η απόδειξη της απαίτησης με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, αφού για την έκδοση της διαταγής πληρωμής τα έγγραφα πρέπει να είναι έγκυρα ενώ δεν λαμβάνονται υπόψιν άλλα αποδεικτικά μέσα ή αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου (ΑΠ 1421/2013 ΕΠολΔ 2014.55, ΕφΛαρ 22/2018, ΕφΛαρ 351/2010 ΤΝΠ Ισοκράτης, ΜΠρΛαμ 90/2018 ΤΝΠ Νόμος, βλ. και Χ. Παπαδάκη, Διαταγή Πληρωμής, 2012, σελ. 65, Σινανιώτη, Ειδικές Διαδικασίες, 2008, σελ. 151). 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr