Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Νέα
Φεβρουάριος 2022 - Απόφαση 246/2021 Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου όπου κάνει δεκτή ανακοπή μας κατά ανειλικρινούς δήλωσης τρίτου εις χείρας του οποίου επιβάλαμε κατάσχεση.

Η εντολέας μας Ο.Ε. αρχικά πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της αρχικής οφειλέτιδος της, επίσης Ο.Ε., για απαιτήσεις της ύψους 149.000 ευρώ προερχόμενες από την μεταξύ τους εμπορική συνεργασία. Την εν λόγω διαταγή πληρωμής επέδωσε δύο φορές προς την ως άνω οφειλέτιδά της ομόρρυθμη εταιρεία, χωρίς ποτέ η τελευταία να ασκήσει ανακοπή με αποτέλεσμα η προαναφερθείσα διαταγή πληρωμής να αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου. Στην συνέχεια συστάθηκε έτερη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ που χρησιμοποιούσε ως εγκατάσταση και έδρα της τις εγκαταστάσεις της ως άνω οφειλέτιδος Ο.Ε.. Ακολούθως, και κατόπιν ασκήσεως αγωγής μας κατά της Μ. ΕΠΕ, εκδόθηκε πρωτόδικη απόφαση, η οποία στο μεταξύ κατέστη τελεσίδικη κατόπιν της επικύρωσης της από το Εφετείο, με την οποία υποχρεώθηκε η Μ. ΕΠΕ να καταβάλει στον εντολέα μας το αιτούμενο στην αγωγή χρηματικό ποσό ως διάδοχος της αρχικής Ο.Ε. οφειλέτιδος μας, και δη ως σωρευτική αναδοχέας χρέους δυνάμει της μεταξύ των μεταβίβαση επιχείρησης. Ταυτόχρονα, δυνάμει της ως άνω πρωτόδικης απόφασης, η εντολέας μας επέβαλε συντηρητική κατάσχεση εις χείρας Α.Ε. ως τρίτης επί των υφιστάμενων και μελλοντικών χρηματικών απαιτήσεων της Μ. ΕΠΕ για μηνιαία μισθώματα από την μίσθωση επαγγελματικού ακινήτου, της Μ.ΕΠΕ ως εκμισθώτριας και της Α.Ε ως μισθώτριας. Η Α.Ε. δήλωσε ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις της Μ.ΕΠΕ σε βάρος της, αλλά ότι δήθεν υπάρχουν ανταπαιτήσεις δικές της από την δική τους εμπορική συνεργασία, τις οποίες πρότεινε με ένσταση συμψηφισμού, προσκομίζοντας και αντίστοιχες καρτέλες προμηθευτών. Το δικαστήριο δια της από 246/2021 τελεσίδικης απόφασής του έκρινε ότι «Avτ΄ αυτού  η  εκκαλούσα  και  καθ'  ης  η ανακοπή/τρίτη στην ανωτέρω δήλωσή της, ουδόλως ανέφερε τις υφιστάμενες και ενεργείς ενοχικές (μισθωτικές) αξιώσεις της οφειλέτιδας εταιρείας εναντίον της, όπως όφειλε {…} Αντιθέτως, προέβη στην απλή  αναφορά  περί υφιστάμενων  ανταπαιτήσεων  της  ιδίας  (της  εκκαλούσας  και  καθ'  ης  η ανακοπή/τρίτης)  κατά  της  οφειλέτιδας  χωρίς  να  προσδιορίσει  καθ' οποιονδήποτε  τρόπο  εάν  πρόκειται  για  ληξιπρόθεσμες  ανταπαιτήσεις  και χωρίς  ουδόλως  να  προσδιορίσει,  αυτές  κατ’  είδος  ή  ποσό,  αναφέροντας μόνο  το  γενικό  σύνολο  αυτών  τo  οποίο  με  βάση  τους  ισχυρισμούς  της ανερχόταν στο  συνολικό  ποσό  των  82,604,31  ευρώ.{…}» Κρίνοντας δε την φύση του αποδεικτικού υλικού το δικαστήριο δέχθηκε ότι «περιορίζεται  να ενσωματώσει  την  από 1.3.2018  καρτέλα  προμηθευτή,  την  οποία και  προσάγει ως  αποδεικτικό έγγραφο και στην οποία παρατίθενται αμοιβαίες χρεοπιστώσεις διαφόρων ποσών  με  την  μνεία  της  ημερομηνίας  εκδόσεως  των  οικείων παραστατικών,  τα οποία  αναφέρονται είτε ως  εντάλματα πληρωμής είτε ως  δελτία  αποστολής,  είτε  ως  τιμολόγια  δαπανών,  είτε  ως  επιταγές μεταβιβαζόμενες και εισπρακτέες ή επιστρεφόμενες και πληρωτέες, χωρίς να γίνεται η παραμικρή μνεία και ανάλυση ι) της αιτίας εκδόσεως των ως άνω  παραστατικών και αξιόγραφων, των  έννομων  σχέσεων δηλαδή  από τις  οποίες  φέρονται  να  πήγασαν  απαιτήσεις  και  ανταπαιτήσεις,  ιι)  του είδους των επι μέρους απαιτήσεων και ανταπαιτήσεων {…} και ιιι)  του  χρόνου  γενέσεως  αλλά  και  ληξιπροθέσμου  των  επί  μέρους απαιτήσεων και ανταπαιτήσεων ή,  έστω  το  αν τούτος ταυτίζεται  με  την ημερομηνία εκδόσεως των ως άνω παραστατικών. {…}». Επομένως καταλήγει το δικαστήριο, δεχόμενο την ανακοπή μας κατά της δήλωσης της εταιρείας στα χέρια της οποίας επιβλήθηκε η κατάσχεση, οι  ανωτέρω  ισχυρισμοί  της  καθ'  ης  καταδεικνύουν  την ανακρίβεια  και ανειλικρίνεια  της  ανακοπτόμενης δήλωσής  της  ενώπιον του Ειρηνοδίκη Ναυπλίου, την οποία και ακυρώνει και κατά τούτο ο εντολέας μας δύναται να επιδιώξει την ικανοποίηση των απαιτήσεων του από την εν λόγω εταιρεία.
Φεβρουάριος 2022 - Προσωρινή Διαταγή Ειρηνοδικείου Αθηνών περί αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής

Κατόπιν αίτησης από εκμισθώτρια άδειας Ε.Δ.Χ. ταξί, εκδόθηκε από τον Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αθηνών διαταγή πληρωμής ύψους περίπου 10.000,00 ευρώ σε βάρος της εντολέως μας μισθώτριας, εταιρείας εκμετάλλευσης οχημάτων ταξί, δραστηριοποιούμενης στην Αθήνα, η οποία επιδόθηκε στην εταιρεία με επιταγή προς εκτέλεση. Με την εν θέματι διαταγή πληρωμής επιδικάστηκε στην εκμισθώτρια απαίτηση για μισθώματα κατά την διάρκεια των μηνών της πανδημίας του ιού COVID-19. Ωστόσο, για το επίμαχο χρονικό διάστημα, είχε συμφωνηθεί προφορικά μεταξύ των μερών, εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας, η αναστολή της μισθωτικής σύμβασης άδειας Ε.Δ.Χ. ταξί, η οποία σήμαινε ότι αφενός ότι το όχημα ταξί, στο οποίο είχε ταξινομηθεί η εν λόγω άδεια, θα παραμείνει ακινητοποιημένο αφετέρου ότι δεν θα οφείλεται μίσθωμα για την χρήση της άδειας. Προς ακύρωση της διαταγής πληρωμής ασκήθηκε ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών και παράλληλα αίτηση αναστολής, στο πλαίσιο της οποίας ζητήθηκε η χορήγηση προσωρινής διαταγής περί αναστολής της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, αφού πιθανολόγησε την ευδοκίμηση των λόγων της ανακοπής της εταιρείας, αναγόμενων όχι μόνο σε τυπικά σφάλματα της διαταγής πληρωμής αλλά και στην ανυπαρξία της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, καθώς για το χρονικό διάστημα για το οποίο επιδικάστηκε στην εκμισθώτρια η απαίτηση μισθωμάτων, η μισθώτρια εταιρεία δεν είχε υποχρέωση καταβολής μισθώματος, ένεκα της συμφωνηθείσας αναστολής της μισθωτικής σύμβασης, όπως επίσης και στην καταχρηστική συμπεριφορά της εκμισθώτριας, διέταξε την αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής, χωρίς οποιονδήποτε όρο, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής.
Ιανουάριος 2022 - Απόφαση 25/2022 Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά περί Ακύρωσης Διαταγής Πληρωμής λόγω καταχρηστικής συμπεριφοράς της τράπεζας που συνίστατο στην καταγγελίας της δανειακής σύμβασης και τη μη τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών ενώ είχε δημιουργηθεί η πεποίθηση στον δανειολήπτη ότι θα ρυθμιστεί το δάνειο του.

Δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 25/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά περί ακύρωσης διαταγής πληρωμής, λόγω καταχρηστικής καταγγελίας της σύμβασης δανείου από την τράπεζα. Ειδικότερα, ο εντολέας μας κατόπιν της θέσεως της τράπεζας σε ειδική εκκαθάριση προέβει σε άτακτες καταβολές των ληξιπρόθεσμων οφειλών του τις οποίες σταμάτησε λόγω της επισφαλούς καταβολής τους. Ακολούθως κατόπιν επικοινωνίας με τους υπαλλήλους της και μετά την αποστολή προς αξιολόγηση όλων των οικονομικών του στοιχείων, έλαβε πρόταση ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων δανειακών του οφειλών την οποία και αποδέχθηκε αναμένοντας να του εξηγηθεί ο τρόπος εξυπηρέτησης των οφειλών του βάσει ορισμένου μηνιαίου δοσολογίου. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της τράπεζας τον ενημέρωσαν ότι η πρότασή τους δεν ήταν δεσμευτική λόγω μη έγκρισης της από τα εγκριτικά κλιμάκια της τράπεζας και κατά τούτο ότι θα έπρεπε εκ νέου να αποστείλει τα οικονομικά του στοιχεία προς αξιολόγηση και επανέναρξη διαπραγματεύσεων. Ο δανειολήπτης το έπραξε και κατόπιν του ζητήθηκε να καταθέσει ορισμένη προκαταβολή προκειμένου να εκκινήσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις για την ρύθμιση των οφειλών του. Πλην όμως, όταν ο δανειολήπτης αντέτεινε ότι ήδη είχε συμφωνήσει στην προγενέστερη πρόταση τους και θεωρούσε αυτή ισχύουσα, η τράπεζα προέβη στην καταγγελία των δανειακών του συμβάσεων χωρίς να προηγηθεί η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Η απόφαση 25/2022 αναγνώρισε ότι η τράπεζα αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής διαψεύδοντας κάθε εύλογη προσδοκία του δανειολήπτη ότι είχε πετύχει δια της αποδοχής της προτάσεως της τράπεζας την ρύθμιση του δανείου του. Επιπλέον δέχθηκε ότι η όποια καθυστέρηση στην επίτευξη λύσης ρύθμισης οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο στην αδικαιολόγητη αδράνεια ανταπόκρισης της τράπεζας στις οχλήσεις του ανακόπτοντος χωρίς  αυτή να παράσχει οποιαδήποτε ρητή απάντηση, αφήνοντας τον μάταια να αναμένει το δοσολόγιο για την έναρξη των καταβολών των δόσεων του δανείου του με βάση την πρόταση της. Κατά τούτo, ακύρωσε την διαταγή πληρωμής.  Δυνάμει δε αυτών των παραδοχών του Δικαστηρίου, η τράπεζα δεν μπορεί να προβεί σε έκδοση νέας διαταγής πληρωμής καθώς υπαρχούσης της ήδη καταχρηστικής συμπεριφοράς της αν το πράξει ο δανειολήπτης θα μπορέσει να πετύχει την ακύρωση και της νέας τυχόν διαταγής πληρωμής
Ιανουάριος 2022 - Έκδοση της υπ’ αριθ. 82/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη διαταγή ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος τέως συντρόφου

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 82/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας διατάχθηκαν ασφαλιστικά (περιοριστικά) μέτρα σε βάρος του τέως συντρόφου της εντολέως μας, ο οποίος την παρενοχλούσε συστηματικά, έχοντας υπάρξει βίαιος και κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω απόφαση εξασφαλίστηκε η πλήρης και ολόπλευρη προστασία της αιτούσας, δεδομένου ότι απαγορεύτηκε στον τέως σύντροφό της να προσεγγίζει την ίδια, την κατοικία και τον χώρο εργασίας της, καθώς και την κατοικία της μητέρας της, να δημοσιεύσει οποιουδήποτε είδους οπτικοακουστικό υλικό την απεικονίζει και να της απευθύνει τον λόγο με οποιονδήποτε μέσο, με την απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παραβίαση της απόφασης.
Ιανουάριος 2022 - Έκδοση Αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών περί ακύρωσης Δήλωσης Συνέχισης Πλειστηριασμού Ακίνητης Περιουσίας με την οποία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (fund) επιχείρησε να επισπεύσει την διενέργεια πλειστηριασμών ακινήτων (κύριες κατοικίες)

Εξεδόθησαν οι αποφάσεις υπ’ αριθμ. 6087/2021 και 6089/2021 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίες ακυρώνεται η Δήλωση Συνέχισης Πλειστηριασμού ακίνητης περιουσίας, με την οποία επιχειρήθηκε η διενέργεια πλειστηριασμών (2 ακινήτων) εις βάρος εντολέων μας (συνδεόμενων με στενή συγγενική σχέση – οφειλή προερχόμενη από κοινή αιτία, σύμβαση στεγαστικού δανείου στην οποία φέρονται και οι δύο ως πρωτοφειλέτες). Ειδικότερα, έγιναν δεκτές οι κατ’ άρθρο 973 παρ. 6 του ΚΠολΔ ασκηθείσες ανακοπές μας κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού (οι αρχικοί πλειστηριασμοί δεν είχαν τελεσφορήσει λόγω έλλειψης πλειοδοτών) στην οποία προέβη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων για λογαριασμό εταιρείας απόκτησης απαιτήσεων (fund), φερόμενης ως ειδικής διαδόχου τραπεζικού ιδρύματος, με την οποία επιχειρείτο η εκπλειστηρίαση των ακινήτων των εντολέων μας, τα οποία αποτελούσαν για αμφοτέρους την κύρια και μοναδική κατοικία τους (οικογενειακή στέγη).

Πιο συγκεκριμένα, οι ως άνω αποφάσεις ακύρωσαν την ένδικη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού με το εξής κοινό σκεπτικό: «Κατά δε την απολύτως κρατούσα άποψη, αναγκαστική εκτέλεση με τίτλο από τον οποίο δεν προκύπτει απαίτηση εκκαθαρισμένη, είναι άκυρη, χωρίς να χρειάζεται να αποδεικνύεται βλάβη…Εξάλλου η κατάσχεση δεν πάσχει, επειδή αυτή επιβλήθηκε για ποσό μικρότερο από το πράγματι οφειλόμενο λόγω περιορισμού της απαίτησης, εφόσον βεβαίως, ο περιορισμός είναι ορισμένος και δεν επιφέρει μετάπτωση της παροχής σε ανεκκαθάριστη…Στην προκείμενη περίπτωση,…από το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. … κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου…προκύπτει ότι το ποσό που ο ανακόπτων επιτάχθηκε να καταβάλει…συντίθεται από κεφάλαιο και έξοδα, εντόκως, με διαφοροποίηση του ποσού των τόκων ανά είδος. Στη συνέχεια, με την προαναφερόμενη κατασχετήρια έκθεση επιβλήθηκε κατάσχεση στο ειδικότερα περιγραφόμενο ακίνητο του ανακόπτοντος…για το ποσό των 250.000,00 ευρώ, με τη μνεία στο κείμενο ότι η επισπεύδουσα την εκτέλεση Τράπεζα επιφυλάσσεται να αναγγελθεί για το υπόλοιπο της απαιτήσεώς της, χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίζεται σε τι αφορά ο περιορισμός, ώστε να καθίσταται σαφές για ποια ακριβώς κονδύλια διενεργείται έκτοτε η εκτέλεση. Κατά αυτόν τον τρόπο επέρχεται μετάπτωση της παροχής σε ανεκκαθάριστη, ο δε προσδιορισμός της ποιότητας της παροχής δεν είναι δυνατός με απλή μαθηματική εφαρμογή όσων επιτάσσει το άρθρο 423 του ΑΚ, η οποία αφορά άλλο ζήτημα και συγκεκριμένα, τον τρόπο καταλογισμού των καταβολών, σε περίπτωση περισσότερων χρεών του οφειλέτη έναντι του ίδιου δανειστή (πρβλ ΜΠΒολ 81/2011 ΤΝΠ Νόμος), ούτε καθίσταται σαφές, από το γεγονός ότι δε γίνεται οποιοσδήποτε λόγος στην ένδικη κατάσχεση, για το ποσό των τόκων που επιδικάσθηκαν με τον εκτελεστό τίτλο…, ότι η κατάσχεση επιβλήθηκε, προς περιορισμό των εξόδων, για τμήμα μόνο του επιτασσόμενου κεφαλαίου (πρβλ. ΜΠΘεσ 6562/2021 ΤΝΠ Νόμος). Συνακόλουθα, πρέπει ο σχετικός λόγος ανακοπής να γίνει δεκτός ως κατ’ ουσίαν βάσιμος…να γίνει δεκτή η ανακοπή ως ουσιαστικά βάσιμη, να ακυρωθεί η εκδοθείσα με αριθμό…πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού…».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι ως άνω αποφάσεις έρχονται σε συνέχεια χορηγηθείσας αναστολής των πλειστηριασμών, οι οποίοι θα ελάμβαναν χώρα τον Ιούλιο του 2021, στο πλαίσιο χορήγησης Προσωρινής Διαταγής, δίνοντας επιπλέον αναγκαίο χώρο και χρόνο στους εντολείς, προκειμένου να επανέλθουν σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων για την ρύθμιση των φερόμενων οφειλών τους, χωρίς να διακινδυνεύουν να υποστούν άμεσα ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη από τον πλειστηριασμό των ακινήτων τους (και δη με εξαιρετικά δυσανάλογα χαμηλό τίμημα). 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr