Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Νέα
Δεκέμβριος 2021 - Αναγνώριση ακυρότητας όρων αναπροσαρμογής επιτοκίου σε δανειακές συμβάσεις – Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τον υπολογισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3979/2021 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία, αφού εξαφάνισε απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που είχε κρίνει εις βάρος εντολέως μας ανώνυμης εταιρείας, έκανε δεκτή την αγωγή αυτής κατά συστημικής τράπεζας με την οποία αμφισβητούσε το ύψος της οφειλής της από συμβάσεις τοκοχρεωλυτικών δανείων. Ειδικότερα, με την αγωγή της εντολέως μας ζητήθηκε η αναγνώριση της ακυρότητας συγκεκριμένων όρων των επίμαχων δανειακών συμβάσεων καθώς και πρόσθετων πράξεων τροποποίησης αυτών, οι οποίοι παρείχαν τη δυνατότητα στην τράπεζα να αναπροσαρμόζει μονομερώς το συμβατικό επιτόκιο με τρόπο αόριστο και παντελώς αδιαφανή κριτήρια. Πράγματι, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, δεχόμενο τους ισχυρισμούς της εταιρείας, έκρινε ότι: «οι όροι αυτοί, που ήταν εκ των προτέρων διατυπωμένοι από την εναγομένη στο έντυπο κείμενο των ενδίκων συμβάσεων … κατά το μέρος που ρυθμίζουν τη διαμόρφωση του κυμαινόμενου επιτοκίου με τον παραπάνω τρόπο, είναι καταχρηστικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2§§6 και 7 περ. ια’ του Ν. 2251/1994, διότι … εμφανίζουν αοριστία, επιτρέποντας στην προμηθεύτρια τράπεζα να προσδιορίζει μονομερώς το συμβατικό επιτόκιο, χωρίς να είναι εκ των προτέρων γνωστά στον καταναλωτή – πελάτη, και, εν προκειμένω, στην ενάγουσα – οφειλέτρια εταιρεία, κριτήρια ειδικά και εύλογα, γεγονός που οδηγεί στη διάψευση των τυπικών και δικαιολογημένων προσδοκιών της τελευταίας, ως προς την εξέλιξη της συναλλακτικής σχέσεώς της με τη δανείστρια Τράπεζα … δεν διατυπώνεται, κατά τρόπο ευκρινή, η μέθοδος και τα κριτήρια, με βάση τα οποία η εναγομένη διαμορφώνει το κυμαινόμενο επιτόκιο των ενδίκων συμβάσεων, παρά μόνο γίνεται γενικόλογη αναφορά στις συνθήκες της αγοράς και στα τραπεζικά κριτήρια και στον τρόπο δημοσίευσης της ανωτέρω μονομερούς απόφασης της εναγομένης, ήτοι, αναφορά αορίστων κριτηρίων βάσει των οποίων η συμβαλλόμενη εταιρεία δεν ήταν σε θέση να διαγνώσει εκ των προτέρων το ύψος του επιτοκίου, που θα ισχύσει για τον υπολογισμό της σχετικής οφειλής της». Κατόπιν αναγνώρισης της ακυρότητας των όρων περί αναπροσαρμογής του επιτοκίου, το Δικαστήριο προχώρησε στη συμπληρωματική ερμηνεία των συμβάσεων προς τον σκοπό της δίκαιης επαναφοράς της συμβατικής ισορροπίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των μερών χρησιμοποιώντας το παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως εύλογο κριτήριο για την αναδιαμόρφωση των συμβατικών επιτοκίων, τα οποία καθορίστηκαν ως άθροισμα του ανωτέρω επιτοκίου αναφοράς της Ε.Κ.Τ. πλέον ενός σταθερού περιθωρίου. Διατάχθηκε μάλιστα από το δικαστήριο, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, η διεξαγωγή λογιστικής πραγματογνωμοσύνης από πιστοποιημένο οικονομολόγο, προκειμένου να υπολογιστεί το ακριβές ύψος των ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως στην τράπεζα εκ μέρους της εντολέως μας λόγω της εφαρμογής των καταχρηστικών όρων περί του επιτοκίου.  Η απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί στη σύγχρονη ελληνική νομολογία που αφορά την ακυρότητα αδιαφανών συμβατικών όρων για την αναπροσαρμογή του επιτοκίου, συμπορευόμενη με πληθώρα αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες εδώ και αρκετά έτη προβαίνουν σε παραδοχές ευνοϊκές για τους δανειολήπτες, υψώνοντας τείχος προστασίας απέναντι στις καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές.
Δεκέμβριος 2021 - Από 12, 15 και 22.12.2021 Προσωρινές Διαταγές- Κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επιχείρησης- Ανάκληση συντηρητικών κατασχέσεων, αναστολή εκτέλεσης διαταγών πληρωμής και διαταγή μη εμφάνισης στον Τειρεσία.

Με τις από 12, 15 και 22.12.2021 Προσωρινές Διαταγές του το αρμόδιο Πρωτοδικείο διέταξε την ανάκληση των συντηρητικών κατασχέσεων που επέβαλλε το αντίδικο πιστωτικό ίδρυμα υπό ειδική εκκαθάριση σε συνολικά δεκαοκτώ (18!) τραπεζικούς λογαριασμούς επιχείρησης – πελάτισσας του γραφείου μας, ανέστειλε την εκτέλεση των διαταγών πληρωμής  ύψους 500.000 ευρώ, βάσει των οποίων η εκκαθάριση πέτυχε την δέσμευση των λογαριασμών, προτού η αντίδικος καταφέρει να «εισπράξει» τα ευρισκόμενα σε αυτούς χρηματικά ποσά, και διέταξε να μην εμφανίζονται ως εκτελεστοί σε βάρος της επιχείρησης τίτλοι στα αρχεία οικονομικών δεδομένων του Τειρεσία. Στην κρίση αυτή οδήγησε το Δικαστήριο  η καταχρηστική πρακτική του ειδικού εκκαθαριστή, η πιθανολόγηση της ανυπαρξίας της οφειλής και η κομβική λειτουργία των κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών για την μισθοδοσία των εργαζομένων, την εξόφληση προμηθευτών και την εν γένει αναγκαία ρευστότητα της επιχείρησης, η οποία διαφορετικά θα οδηγούνταν εντός ημερών σε κλείσιμο. 
Νοέμβριος 2021 - Απόφαση υπ’ αριθμ. 618/2021 Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων): Απόρριψη αίτησης τράπεζας (κατ’ άρθρο 966 παρ. 2 ΚΠολΔ) για μείωση τιμής πρώτης προσφοράς ακινήτου εταιρείας που πρόκειται να εκπλειστηριασθεί

Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 618/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, η οποία έκρινε επί αίτησης τράπεζας κατ’ άρθρο 966 παρ. 1 & 2 ΚΠολΔ περί μείωσης τιμής πρώτης προσφοράς ακινήτου εντολέως μας εταιρείας, το οποίο επίκειται να εκπλειστηριασθεί. Η  αντίδικος είχε αιτηθεί την μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς του ακινήτου από τις 380.000 στις 310.000 ευρώ. Με την εκδοθείσα απόφαση, το Δικαστήριο, απορριπτομένου του αιτήματος της τράπεζας, αύξησε την τιμή πρώτης προσφοράς στις 390.000 ευρώ με το σκεπτικό της πολύ καλής κατασκευής και συντήρησης του κτιρίου, της μισθωτικής αξίας του σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ακίνητα της περιοχής και των ποιοτικών του χαρακτηριστικών του (ύπαρξη ανοικτών θέσεων στάθμευσης, εσωτερικού ανελκυστήρα, παταριού κοκ), λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση εκτίμησης που προσκομίσαμε ως σχετικό έγγραφο. Ειδικότερα διέλαβε τα εξής: «Περαιτέρω αναφορικά με την σημερινή εμπορική (αγοραία) αξία των ως άνω κατασχεθέντων ακινήτων από την μηνός Οκτωβρίου 2020 έκθεση εκτίμησης της πιστοποιημένης εκτιμήτριας …… που προσκομίζει η αιτούσα, και από την μηνός Σεπτεμβρίου 2021 έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή  ………, που προσκομίζει η καθ’ ής, σε συνδυασμό με την οικονομική και την πτωτική πορεία της τοπικής κτηματαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη όμως και την πολύ καλή κατάσταση και συντήρηση έως σήμερα των ως άνω ιδιοκτησιών, την μισθωτική τους αξία σε σύγκριση με άλλα ακίνητα της περιοχής, την ύπαρξη των τριών ανοικτών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτου, και την ύπαρξη παταριού από μέταλλο και ξύλο, εμβαδού 160τμ, και εσωτερικού ανελκυστήρα δυναμικότητας 750 κιλών, πιθανολογήθηκε ότι αυτή (εμπορική αξία)ανέρχεται στο ποσό των 158.000 ευρώ για την πρώτη, στο ποσό των 124.000 ευρώ για την δεύτερη και στο ποσό των 108.000 για την τρίτη, στα ίδια δε ποσά πρέπει να οριστεί και η τιμή πρώτης προσφοράς του καθενός ώστε να επιτευχθεί η προσέλκυση πλειοδοτών»
Οκτώβριος 2021 - Αποφάσεις υπ’ αριθμ. 529/2021 και 530/2021 Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ασφαλιστικά Μέτρα) : Άρση κατάσχεσης επί ακινήτου λόγω παρέλευσης ενός έτους από την επιβολή της κατάσχεσης δίχως να έχει διενεργηθεί πλειστηριασμός.

Εξεδόθησαν οι υπ’ αριθμ. 529/2021 και 530/2021 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τις οποίες άρθηκαν οι κατασχέσεις που είχαν επιβληθεί επί ακινήτων λόγω παρόδου ενός έτους από τότε που επιβλήθηκαν, δίχως να έχει διενεργηθεί πλειστηριασμός. Κρίθηκε μάλιστα πως στην εν λόγω ενιαύσια προθεσμία του άρθρου 1019 ΚΠολΔ συνυπολογίζεται και το χρονικό διάστημα των επτά μηνών που πρέπει υποχρεωτικά να μεσολαβήσει από την επιβολή της κατάσχεσης έως τον πλειστηριασμό (954 παρ. 2 ΚΠολΔ) παρά την παγιωμένη αντίθετη νομολογία. Ειδικότερα οι ως άνω αποφάσεις αναφέρουν: «Ο ισχυρισμός της καθ’ ής είναι ότι μετά την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον ν. 4335/2015, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 954 παρ. 2 εδ. ε ΚΠολΔ, με την οποία η ημέρα πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) μήνες  από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών από την ημέρα αυτή, ενώ μέχρι τότε μπορούσε να ακολουθήσει ο πλειστηριασμός εντός 40 ημερών και ότι το υποχρεωτικό διάστημα των επτά έως οκτώ μηνών, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως νεκρό χρονικό διάστημα και αναλογικά να εφαρμοστεί ως λόγος νομικός που εμποδίζει την πρόοδο της εκτελεστικής διαδικασίας και να αφαιρείται ο χρόνος αυτός από την ετήσια προθεσμία του 1019 ΚΠολΔ, τυγχάνει απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος, καθώς ο νομοθέτης με τον ν. 4335/2015 που ίσχυσε από 1-1-2016 όρισε υποχρεωτικά το διάστημα που πρέπει να περάσει από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης έως την ημέρα του πλειστηριασμού, δεν επενέβη και δεν τροποποίησε αντιστοίχως και την παράγραφο 2 του άρθρου 1019 ΚΠολΔ. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί νεκρό χρονικό διάστημα και δη απροσδιόριστης χρονικής διάρκειας, όπως προεκτέθηκε στην μείζονα σκέψη της απόφασης, η υποχρεωτική νομική επιταγή για τον χρόνο ορισμού του πλειστηριασμού, ούτε νομικός λόγος αδυναμίας συνέχισης της αναγκαστικής εκτέλεσης, εφόσον δεν πρόκειται για έκδοση απόφασης ή άσκηση ενδίκου μέσου ή ακόμη περί κάποιας έκτακτης ή μεταγενέστερης νομοθετικής πρόβλεψης (πχ αναστολής πλειστηριασμών), που να επιφέρει αδυναμία του δανειστή, αλλά για θεσμοθετημένο χρονικό διάστημα, που ορίζεται από τον νόμο, και το οποίο ο νομοθέτης, δεν θέλησε να το αλλάξει, χωρίς επομένως να χωρεί νομική αναλογία. Τέλος, ομοίως απορριπτέος ο ισχυρισμός της καθ’ ής περί καταχρηστικής άσκησης της, καθώς ο αιτών ασκεί νόμιμο το δικαίωμά του, ενώ σε κάθε περίπτωση από τα έγγραφα που προσκομίζει και επικαλείται αυτός πιθανολογήθηκε ότι ο ίδιος είχε προσπαθήσει πολλές φορές να ρυθμίσει την οφειλή που είχε απέναντι στην αρχική πιστώτρια και στην καθ’ ής».
Αύγουστος 2021 - Απόφαση υπ’ αριθμ 43/2021- Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας (Ασφαλιστικά Μέτρα): Ευρεία ρύθμιση Δικαιώματος Επικοινωνίας Πατέρα με Ανήλικο Τέκνο Εκτός Γάμου επί Χρηματική Ποινή της Καθ’ ης 200€ για Κάθε Παραβίαση.

Με την υπ’ αριθμ. 43/2021 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων το Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας επέβαλλε χρηματική ποινή ύψους 200 ευρώ για κάθε παραβίαση του δικαιώματος επικοινωνίας του αιτούντα πατέρα από την καθ’ ης αίτηση μητέρα με το ανήλικο τέκνο τους, που γεννήθηκε εκτός γάμου. Το δικαστήριο οδηγήθηκε σε αυτό το διατακτικό αφού πιθανολόγησε την αποξένωση μεταξύ της ανήλικης κόρης και του πατέρα- διαδίκου, η οποία προκλήθηκε σταδιακά εξαιτίας της συμπεριφοράς της μητέρας. Συγκεκριμένα το δικαστήριο δέχθηκε ότι «[…] μετά την μακροχρόνια άρνηση της αιτούσας καθ’ ης να συναινέσει στην εκούσια αναγνώριση από αυτόν του τέκνου τους, προέβη στην άσκηση της από … αγωγής του περί αναγνώρισης του ως άνω τέκνου, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό… αμετάκλητη ήδη απόφαση του Δικαστηρίου […[] δυνάμει της οποίας αναγνωρίστηκε η ανήλικη… ως γνήσιο τέκνο του αιτούντος. Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του αιτούντος ήδη από τη γέννηση του τέκνου τους, να προβεί σε εκούσια συμβολαιογραφικό αναγνώριση του τέκνου των διαδίκων, η καθ’ ης η αίτηση, αν και ουδέποτε αμφισβήτησε την πατρότητα αυτού, προκαλούσε συνεχώς προσκόμματα, με αποτέλεσμα ο καθ’ ου αρχικώς να προσφύγει στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κυπαρισσίας, η οποία κάλεσε την καθ’ ης να εμφανιστεί ενώπιόν της στις … και της απηύθυνε συστάσεις να συναινέσει στην εκούσια αναγνώριση του τέκνου της, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Εν συνεχεία, ο αιτών της απέστειλε την από … εξώδικη δήλωση με την οποία την καλούσε να παραστεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία ενώπιον του Συμβολαιογράφου… προκειμένου να παράσχει την συναίνεσή της. Ωστόσο, η καθ΄ ης δεν προσήλθε για άλλη μια φορά, με συνέπεια να συνταχθεί η με αριθμό … πράξη του ως άνω Συμβολαιογράφου, με την οποία βεβαιώνεται η μη προσέλευσή της. Κατόπιν αυτών, όπως προαναφέρθηκε, ο καθ’ ου άσκησε την από … και με αριθμό κατάθεσης … αγωγή περί δικαστικής αναγνώρισης πατρότητας ενώπιον του Δικαστηρίου Αυτού, μέχρι, δε, να καταστεί αμετάκλητη η εκδοθείσα απόφαση περί αναγνώρισης πατρότητας, η καθ’ ης αρνείτο να του επιτρέψει την επικοινωνία με την ανήλικη κόρη των διαδίκων, η οποία ήδη κατά το χρονικό εκείνο διάστημα διένυε το 4ο έτος της ηλικίας της, με συνέπεια να δημιουργηθεί σταδιακή αποξένωση μεταξύ του καθ’ ου και της κόρης του […]». 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr