Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Νέα
Ιούλιος 2021 - Απόφαση υπ’ αριθμ. 247/2021 Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας (Ασφαλιστικά Μέτρα): Ανάθεση της Επιμέλειας των δύο Ανήλικων Θυγατέρων στον Πατέρα.

Με την υπ’ αριθμ. 247/2021 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας δέχθηκε ότι οι ανήλικες κόρες των διαδίκων, ηλικίας 16 και 11 ετών, εξέφραζαν την αυθεντική τους βούληση να διαμείνουν με τον πατέρα τους λόγω του στενού ψυχικού δεσμού μεταξύ τους, ενώ η άρνησή τους προς την μητέρα τους δεν ήταν προϊόν επηρεασμού και «γονεϊκής αποξένωσης» αλλά της συμπεριφοράς της ίδιας της μητέρας και της βίαιης συμπεριφοράς που εκείνη επέδειξε απέναντί τους στο παρελθόν. Συνέδεσε δε την επιθυμία τους αυτή, δεχόμενο την ωριμότητά τους παρά το νεαρό της  ηλικίας τους, με το συμφέρον τους, αίροντας την προηγούμενη κατάσταση κοινής επιμέλειας της μικρότερης κόρης, η οποία είχε οριστεί με προηγούμενη προσωρινή διαταγή, και αναθέτοντας αυτήν αποκλειστικά στον πατέρα. Συγκεκριμένα δέχθηκε ότι «[…] η εν λόγω συμπεριφορά ήταν αρκούντως ικανή να προκαλέσει μεγάλη ένταση στις σχέσεις των θυγατέρων με την μητέρα τους, με αποτέλεσμα, και ενόψει του θυμού που αυτές νιώθουν, οι σχέσεις τους να είναι διαρκώς τεταμένες […]. Αποτέλεσμα, δε, όλων αυτών είναι η δημιουργία μιας διαρκώς τεταμένης κατάστασης, λόγω της οποίας διακυβεύεται η ψυχική και πνευματική υγεία των ανηλίκων, αφού αυτές διακατέχονται από έντονη συναισθηματική πίεση, φόρτιση και δυσφορία […]. Όπως δε πιθανολογήθηκε, η επιθυμία των ως άνω ανήλικων θυγατέρων των διαδίκων να συνεχίσουν να διαμένουν με τον πατέρα τους στην μέχρι πρότινος οικογενειακή στέγη, στην οποία διαβιούν συνεχώς από την γέννησή τους μέχρι και σήμερα, και η αντίστοιχη άρνησή τους να διαμείνουν με την μητέρα τους, οφείλεται εν πολλοίς στην ελεύθερη επιλογή και βούληση των ιδίων, η οποία, κατά την προσωπική επικοινωνία που είχε το Δικαστήριο μαζί τους, προέκυψε ότι είναι ειλικρινής, αβίαστη και αυθόρμητη και ότι αυτή δεν αποτελεί προϊόν επηρεασμού ή πειθαναγκασμού».
Ιούλιος 2021 - Ακύρωση Κατασχετηρίων Εις Χείρας Τρίτων

Στις 07.07.21 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7087/2021 ΔΠρΑθ απόφαση επί ανακοπής, που είχε ασκηθεί το 2015, αναφορικά με την ακύρωση κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων Τραπεζών, συνολικού ύψους 299.022,21€. Η κατάσχεση είχε επιβληθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ), αναφορικά με φερόμενες οφειλές από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ΕΠΕ, της οποίας ο εντολέας υπήρξε διαχειριστής.

Γίνεται δεκτή η ανακοπή και ακυρώνονται τα προσβαλλόμενα κατασχετήρια. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί οι λόγοι ανακοπής αναφορικά:

(i)            με το μη νόμιμο της αναδρομικής ισχύος του νόμου περί της ευθύνης των διαχειριστών,

(ii)           με την ήδη προηγηθείσα ακύρωση ορισμένων Πράξεων Επιβολής Εισφορών από το διοικητικό όργανο, και

(iii)          με τη διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του εντολέα, χωρίς να έχει καταστεί οφειλέτης, λόγω μη απόδειξης κοινοποίησης προς αυτόν ατομικής ειδοποίησης οφειλής, ως απαιτείται.

Η παραδοχή του υπό (iii) λόγου ανακοπής, κατέστησε αλυσιτελή την εξέταση των υπόλοιπων, προβαλλόμενων από εμάς συμπληρωματικά, λόγων ανακοπής των κατασχετηρίων.

Συνεπώς, η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών δέχεται ότι είναι άκυρη η κατάσχεση καθότι δεν είχε καταστεί ο καθ’ ου η κατάσχεση οφειλέτης την στιγμή που επιβλήθηκε η κατάσχεση.
Ιούλιος 2021 - Έκδοση Προσωρινών Διαταγών του Πρωτοδικείου Αθηνών περί αναστολής διενέργειας πλειστηριασμών επισπευδόμενων με Δήλωση Συνέχισης Πλειστηριασμού Ακίνητης Περιουσίας από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (fund)

Εξεδόθησαν Προσωρινές Διαταγές της κας Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες διέταξαν την αναστολή πλειστηριασμών (2 ακινήτων), επιχειρούμενων εις βάρος εντολέων μας (συνδεόμενων με στενή συγγενική σχέση – οφειλή προερχόμενη από κοινή αιτία, σύμβαση στεγαστικού δανείου στην οποία φέρονται και οι δύο ως πρωτοφειλέτες). Ειδικότερα, κρίθηκε ότι οι καθ΄ων η εκτέλεση είναι άξιοι παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας (αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - πλειστηριασμών), διότι πιθανολογήθηκε η βασιμότητα της ασκηθείσας, κατ’ άρθρο 973 παρ. 6 του ΚΠολΔ, ανακοπής τους κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού (οι αρχικοί πλειστηριασμοί δεν είχαν τελεσφορήσει λόγω έλλειψης πλειοδοτών) στην οποία προέβη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων για λογαριασμό εταιρείας απόκτησης απαιτήσεων (fund), φερόμενης ως ειδικής διαδόχου τραπεζικού ιδρύματος. Λόγοι που προβλήθηκαν χάρις στους οποίους πιθανολογήθηκε η βασιμότητα της ανακοπής, ήταν: α) η έλλειψη των νομίμων προϋποθέσεων για την διενέργεια των πλειστηριασμών, λόγω έλλειψης νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης για την εκ νέου επίσπευση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, β) η ύπαρξη (πολλαπλών) δικονομικών πλημμελειών στην διαδικασία επίσπευσης της αναγκαστικής εκτέλεσης (κρισιμότατη υπήρξε εν προκειμένω η επιτόπια έρευνα του φακέλλου του πλειστηριασμού που τηρείται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού – συμβολαιογράφο), γ) ο καταχρηστικός τρόπος με τον οποίο η επισπεύδουσα επέλεξε να ασκήσει το, κατά τα άλλα, νόμιμο δικαίωμά της. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι καθ’ ων η εκτέλεση, είχαν επανειλημμένα προσπαθήσει να έλθουν σε έναν διακανονισμό των φερόμενων οφειλών τους με το τραπεζικό ίδρυμα, συναντώντας την άκαμπτη, έως και αδιάφορη στάση αυτού. Παρά το γεγονός ότι είχαν βιώσει τις επιθετικές πρακτικές της τράπεζας (χωρίς να έχουν ποτέ προβεί σε αξιόλογες νομικές ενέργειες δικαστικής προστασίας τους), μετά την φερόμενη μεταβίβαση της εναντίον τους απαίτησης στην εταιρεία απόκτησης απαιτήσεων, προσπάθησαν να έλθουν σε επικοινωνία με την διαχειρίστρια αυτής εταιρεία. Εκείνη, αν και φαινομενικά βρισκόταν σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης μαζί τους, την ίδια ώρα εν αγνοία τους, όλως καταχρηστικώς, κινούσε εκ νέου τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον των δεσμευμένων ακινήτων τους. Παρά το εξαιρετικά περιορισμένο/ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο που είχε απομείνει λόγω της προγενέστερης αδράνειας των  καθ’ ων η εκτέλεση όταν μας ανετέθη η εντολή, κατέστη δυνατό να στοιχειοθετηθεί ένα στοιβαρό πλαίσιο άμυνας, που σε πρώτο χρόνο απέτρεψε το απευκταίο, δηλαδή τον πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας (εκάστου) των εντολέων μας. Η παραπάνω χορηγηθείσα αναστολή των πλειστηριασμών, οι οποίοι θα ελάμβαναν χώρα τον Ιούλιο του 2021, δίνει στους καθ’ ων η εκτέλεση τον αναγκαίο χώρο και χρόνο, προκειμένου να επανέλθουν σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων για την ρύθμιση των φερόμενων οφειλών τους, χωρίς να διακινδυνεύουν να υποστούν άμεσα ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη από τον πλειστηριασμό των ακινήτων τους (και δη με εξαιρετικά δυσανάλογα χαμηλό τίμημα). Τούτη μάλιστα την φορά, με την απέναντι πλευρά να έχει λάβει ένα μήνυμα από τα Δικαστήριά μας ότι, χωρίς να έχει δοθεί στους οφειλέτες μια πραγματική ευκαιρία για την επίτευξη μιας ρεαλιστικής/βιώσιμης ρύθμισης των φερόμενων οφειλών τους, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ικανοποίηση των φερόμενων αξιώσεών τους δια της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως.
Ιούνιος 2021 - 1437 και 1434/2021 αποφάσεις Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα): Αναστολή εκτέλεσης διαταγών πληρωμής λόγω καταχρηστικής υποβολής της αίτησης προς έκδοσή τους- Κακοπιστία του Πιστωτικού Ιδρύματος Υπό Ειδική Εκκαθάριση στο πλαίσιο της Διαπραγμάτευσης

Με τις υπ’ αριθμ. 1437 και 1434/2021 αποφάσεις του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) διέταξε την αναστολή της εκτέλεσης δύο διαταγών πληρωμής  που επιδίκαζαν απαιτήσεις από τραπεζικό δανεισμό της αιτούσας επιχείρησης (ποσού 2.411.258,19€ και 235.579,79€ αντίστοιχα), καθότι πιθανολόγησε ότι το καθ’ ου πιστωτικό ίδρυμα υπό ειδική εκκαθάριση προέβην στην υποβολή αίτησης για την έκδοσή τους καταχρηστικά σύμφωνα με την ΑΚ 281. Συγκεκριμένα το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι συνιστούσε αντίθεση στην αρχή της καλής πίστης το γεγονός ότι οι αιτήσεις για την έκδοση των διαταγών πληρωμής υπεβλήθησαν καθόσον το πιστωτικό ίδρυμα βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις για την διευθέτηση της οφειλής με την καθ’ ης οι διαταγές. Όπως χαρακτηριστικά διέλαβε η απόφαση «Με βάση όλα τα ανωτέρω πιθανολογείται ότι η καθ'ης καταχρηστικά προχώρησε την δεδομένη χρονική στιγμή , στις […], στην άσκηση των αξιώσεών της εκ της ανωτέρω σύμβασης δανείου, με την κατάθεση αίτησης προς έκδοση μεταξύ άλλων και της επίδικης διαταγής πληρωμής. Και τούτο διότι , σύμφωνα με τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενα  προχώρησε στην άσκηση των αξιώσεών της, εν μέσω διαπραγματεύσεων , εν αγνοία της αιτούσας και ενώ είχε δημιουργήσει σε αυτή την εύλογη πεποίθηση μέχρι τότε , ότι θα διευθετηθεί η οφειλή και θα διακανονισθεί εκ νέου, δεδομένου ότι η αιτούσα υπήρξε συνεπής πελάτης της για χρονικό διάστημα υπέρτερο της δεκαετίας και τα μέρη πίστευαν ότι βρίσκονταν κοντά σε εξεύρεση λύσης. Η καθ' ης , σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που ισχύουν στις συναλλαγές θα έπρεπε να αναμένει την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας που είχε ξεκινήσει και σε περίπτωση αποτυχίας να γνωστοποιήσει ρητά αυτό στην αιτούσα κι όχι να διαπραγματεύεται την διευθέτηση της οφειλής προς αποφυγή της δικαστικής διεκδίκησης και συγχρόνως, εν μέσω διαπραγματεύσεων, να προβαίνει σε δικαστική ενέργεια προς άσκηση των αξιώσεών της. Με βάση τα ανωτέρω πιθανολογείται ότι ο σχετικός λόγος των πρόσθετων λόγων ανακοπής περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος εκ μέρους της καθ' ης θα γίνει δεκτός και ως ουσιαστικά βάσιμος, ενώ πιθανολογείται ότι η αιτούσα Θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την άμεση εκτέλεση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής».
Ιούνιος 2021 - Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Δήλωσης Συνέχισης Πλειστηριασμού Ακίνητης Περιουσίας

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 1781/2021 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η δήλωση εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων περί συνέχισης ματαιωθέντος πλειστηριασμού της ακίνητης περιουσίας εντολέως μας καθώς και η πράξη γνωστοποίησης της ανωτέρω δήλωσης από τον αρμόδιο Συμβολαιογράφο, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών. Η ακύρωση της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης, που οδήγησε κατ’ ουσίαν στη ματαίωση του προγραμματισμένου πλειστηριασμού, προήλθε κατόπιν άσκησης ανακοπής εκ μέρους της εντολέως μας, στηριζόμενης στην προηγηθείσα καταχρηστική συμπεριφορά της δικαιοπαρόχου τράπεζας, η οποία κατήγγειλε την δανειακή σύμβαση και προχώρησε στην έκδοση διαταγής πληρωμής χωρίς να έχει ολοκληρώσει τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι: «…η Τράπεζα κατήγγειλε την σύμβαση χωρίς προηγουμένως να λάβει υπόψη της και να διερευνήσει τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες της ανακόπτουσας και χωρίς προηγουμένως με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να της προτείνει μια προσήκουσα λύση ρύθμισης αλλά και εν ταυτώ οριστικής διευθέτησης της οφειλής της… Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη από την ανακόπτουσα αλληλογραφία μεταξύ αυτής και της τράπεζας κατά το χρονικό διάστημα από την καταγγελία της σύμβασης και μέχρι την έκδοση της επίμαχης διαταγής πληρωμής, η τράπεζα ζητούσε διαρκώς από την ανακόπτουσα, η οποία και της προσεκόμιζε, πρόσθετα οικονομικά στοιχεία για την οριστική ρύθμιση των οφειλών της, χωρίς να θέσει ποτέ υπόψιν της ανακόπτουσας, παρά την υποβολή εκ μέρους της τελευταίας πληθώρας προτάσεων, ένα συγκεκριμένο σχέδιο εξεύρεσης βιώσιμης λύσης σχετικά με την διευθέτηση των οφειλών αυτών». Το γεγονός ότι η καταχρηστική συμπεριφορά του πιστωτικού ιδρύματος εντοπίζεται στο πρώιμο ως άνω χρονικό στάδιο, ήδη πριν από την καταγγελία και την έκδοση της διαταγής πληρωμής, δυσχεραίνει την τελεσφόρηση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, βασιζόμενων στον ανωτέρω εκτελεστό τίτλο, και ανοίγει τον δρόμο για την επίτευξη μιας ρεαλιστικής και ευνοϊκής λύσης ρύθμισης / διευθέτησης των οφειλών. 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr