Yiannatsis & Partners Logo
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 Αθήνα, 210-7231076

Ελληνικά  |  English

Linkedin
 
 
   
orbit image 1
 

Υπηρεσίες

Φορολογικό Δίκαιο

Έχοντας εξειδικευτεί τα τελευταία χρόνια στο φορολογικό δίκαιο είμαστε πλέον σε θέση να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον συγκεκριμένο τομέα του δικαίου, ο οποίος σήμερα λόγω της αύξησης του δημοσιονομικού ρόλου του κράτους και της επέκτασης του κρατικού οικονομικού και κοινωνικού παρεμβατισμού γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη και απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους ιδιώτες – φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις- κατά την χάραξη της οικονομικής ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους.

Οι διαρκώς εξελισσόμενες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας, προσδιορίζουν αποφασιστικά τις αντίστοιχες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου φορολόγησης των πολιτών ενώ οι η ιδιομορφία του ελληνικού φορολογικού δικαίου, το οποίο χαρακτηρίζει η τάση για εξαντλητική νομοθετική ρύθμιση των φορολογικών θεμάτων, οδηγεί σε ένα συνεχώς αυξανόμενο «πληθωρισμό» των φορολογικών διατάξεων, νομοθετική αστάθεια και αβεβαιότητα για τον φορολογούμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κατά την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου από την διοίκηση, με αποτέλεσμα η νομική συνδρομή τόσο σε προληπτικό – συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε ρυθμιστικό – κατασταλτικό να καθίσταται απολύτως αναγκαία. Η αποτελεσματικότητα μας ερείδεται στην εκπαίδευση των συνεργατών μας στο φορολογικό δίκαιο σε μεταπτυχιακό επίπεδο και στη διαρκή ενημέρωσή μας για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Στους τομείς ενασχόλησής μας περιλαμβάνονται όλοι οι επιμέρους κλάδοι του φορολογικού δικαίου (φορολογία του εισοδήματος, φορολογία της περιουσίας και της κατοχής αυτής, φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, φορολογία της δαπάνης όπως δασμοί, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, φόρος μεταβίβασης ακινήτων και πλοίων, ζητήματα ΚΒΣ –νυν ΕΛΠ-) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας ενδεικτικά αφορούν στα κάτωθι:

  • Άμυνα απέναντι σε φορολογικούς ελέγχους και παράνομες πρακτικές των Φορολογικών Αρχών.
  • Αντιμετώπιση ελέγχων που έχουν ως βάση τους την "προσαύξηση" της περιουσίας των ελεγχόμενων και τεκμηρίωση ποσών που ανευρέθηκαν κατά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών.
  • Φορολογικός σχεδιασμός και οργάνωση επιχειρήσεων, φορολογικά κίνητρα σχετικά με την ανάπτυξη της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων.
  • Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών ζητημάτων ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων).
  • Εκπροσώπηση και υποστήριξη ιδιωτών, νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ή των φορολογικών και εν γένει διοικητικών αρχών σχετικά με διαφορές που δημιουργούνται από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της φορολογικής Διοίκησης (διοικητικές προσφυγές, ανακοπές κατά πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, κτλ.).
  • Ποινική αντιμετώπιση φορολογικών παραβάσεων και εγκλημάτων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής (στο φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κτλ.).
  • Ρύθμιση ληξιπρόθεσμών χρεών στο Δημόσιο (παρακολούθηση του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και των ρυθμίσεων περί τμηματικών καταβολών σε δόσεις).
  • Εκπροσώπηση στις θεσμοθετημένες διοικητικές επιτροπές περί εξωδικαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κοκ).

Τελευταία Νέα

- Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών περί Έλλειψης Δικαιοδοσίας
- Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς περί μείωσης του πρόσθετου φόρου
Περισσότερα νέα...

Σχετικά κείμενα

- Εταιρικοί Μετασχηματισμοί και Φορολογικά Κίνητρα
- Το Φορολογικό Πλαίσιο των Εταιρικών Μετασχηματισμών μετά τον ν. 4601/2019
- Η δυνατότητα έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης με βάση το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων
- Αίτημα ελέγχου στον ίδιο τον αιτούντα και καταγγελία για φοροδιαφυγή από τρίτο πρόσωπο - Τρόπος αντιμετώπισης από τη φορολογική διοίκηση - Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 171/2018
- Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ επί αγαθών επένδυσης, ιδίως επί κτισμάτων κυριότητας τρίτου
- Επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων κατά εκτελεστικών μελών διοικητικού συμβουλίου ΑΕ σε περίπτωση φοροδιαφυγής
- Δυνατότητα αναζήτησης αποδοθέντος ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο στην περίπτωση μη εξόφλησης της απαίτησης
- Η αλληλέγγυα ευθύνη για καταβολη οφειλών πλέον φόρων βάσει του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
- Οι έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου
- Τα χρονικά όρια για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων υπό τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
- Η φορολογική αντιμετώπιση της ''αγνώστου'' προελεύσεως προσαύξησης της περιουσίας
- Τροποποιημένα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας μετά τον ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015)
- Η απόφαση της 22.10.2015 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C‑264/14 περί της απαλλαγής των συναλλαγών με Bitcoin από το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
- ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Δυνατότητα του φορολογούμενου να προσβάλει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου
- Η ενδικοφανής προσφυγή στις φορολογικές διαφορές με τον ΚΦΔ (ν. 4174/2013)
- Τροποποιημένα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας μετά τον νόμο 4254/2014
- Τόκοι και Πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
- Επίλυση φορολογικών διαφορών - Υποχρεωτική διοικητική διαδικασία πριν την προσφυγή στη δικαιοσύνη
 
 
 

EST 1983
Καρνεάδου 38 - Καρνεάδου 41 - Κολωνάκι 106 76 Αθήνα   Τ:(+30)210-7231076 F:(+30)210-7231075   lawoffice@yiannatsis.gr