Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies

– Λίγα λόγια για τα cookies

Τα cookies είναι μικρά ψηφιακά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.).

Οι παρακάτω ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε HTTP/S cookies, σε flash Cookies, στον «τοπικό αποθηκευτικό χώρο» (local storage) που εφαρμόζεται στην HTML 5, σε αναγνώριση με τον υπολογισμό του ψηφιακού αποτυπώματος της τερματικής συσκευής, σε αναγνωριστικά που δημιουργούνται από τα λειτουργικά συστήματα (είτε προορίζονται για σκοπό διαφήμισης είτε όχι: IDFA, IDFV, Android ID κ.λπ.), σε αναγνωριστικά υλικού (διεύθυνση MAC, σειριακό αριθμό ή άλλο αναγνωριστικό συσκευής) κ.λπ.

– Υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπονται τα Cookies;

Για την τοποθέτηση Cookies σε τερματική συσκευή απαιτείται κατ’ αρχήν η συγκατάθεση του χρήστη κατόπιν κατάλληλης ενημέρωσής του, ανεξάρτητα αν μέσω αυτού πραγματοποιείται τελικά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ελλείψει οποιασδήποτε εκδήλωσης επιλογής (ούτε αποδοχής ούτε απόρριψης), δεν πρέπει να γίνεται χρήση κανενός μη απαραίτητου είδους Cookies.

– Υπάρχουν Cookies που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης;

Τα Cookies που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης είναι εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχει ζητήσει ο ίδιος ο χρήστης. Άρα οι περιπτώσεις Cookies που εξαιρούνται είναι ουσιαστικά όσα θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου. Για παράδειγμα κατηγορία Cookies που εμπίπτουν στην παραπάνω εξαίρεση είναι εκείνα που «θυμούνται» τις επιλογές του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. Cookies που αφορούν την επιλογή της γλώσσας σε μια ιστοσελίδα).

– Ποια Cookies χρησιμοποιούμε;

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες Cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας, ενώ διατίθεται ειδική και σαφής ενημέρωση για το σκοπό αλλά και τη διάρκεια αυτών. Υπεύθυνος επεξεργασίας και αποδέκτης ως προς το σύνολο των Cookies είναι η Δικηγορική Εταιρεία «Γιαννατσής & Συνεργάτες».

Μη απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας Cookies (εγκαθίστανται κατόπιν θετικής πράξης συναίνεσής σας, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή οποτεδήποτε το επιθυμείτε) – Google analytics Cookies.

Τα Cookies αυτά τα χρησιμοποιούμε στη βάση έννομου συμφέροντος να βελτιώσουμε την εμπειρία του επισκέπτη της ιστοσελίδας, μέσω λήψης πληροφορίας για τα στατιστικά κίνησης της τελευταίας. Αποθηκεύονται ανώνυμα και τους απονέμεται ένας τυχαίος μοναδικός αριθμός για την αναγνώριση μοναδικών επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με τα Cookies της ιστοσελίδας μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στην Εταιρεία μας με φυσική παρουσία, ταχυδρομικά (στη διεύθυνση της έδρας μας) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: lawoffice@yiannatsis.gr

Για περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση Cookies από Google Analytics μπορείτε να ανατρέξετε στο: https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=3544906