Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης


1. Εισαγωγή

1.1. Ο επισκέπτης αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου www.yiannatsis.gr. Ο επισκέπτης καλείται να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή του στην άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση του με τους όρους αυτούς.

2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

2.1. Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (ενδεικτικά, των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Δικηγορικής Εταιρείας «ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (στο εξής: Εταιρεία»). Αναπαραγωγή αυτών επιτρέπεται μόνο για σκοπούς μη εμπορικούς και με εμφανή αναφορά στην ιστοσελίδα (σε περίπτωση ηλεκτρονικής χρήσης με χρήση συνδέσμου). Το περιεχόμενο αναπαράγεται ως τέτοιο, χωρίς δηλαδή τροποποιήσεις/αλλοιώσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει παύση χρήσης του περιεχομένου (ενδεικτικά: διαγραφή κειμένου από ιστοσελίδα τρίτου) κατά την κρίση της. Σε καμία περίπτωση δε θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εξάλλου αναφορές της σελίδας σε δικαιώματα τρίτων (π.χ. λεκτικά σήματα εμπορικών εταιρειών για τις ανάγκες συγγραφής ενημερωτικού δελτίου-newsletter) αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία˙ κατά τούτο σημειώνεται ότι οι φορείς προστατεύονται αντιστοίχως.

3. Περιορισμός ευθύνης

3.1. Συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης ελαφράς αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία εκ του περιεχομένων της ιστοσελίδας.

Ειδικότερα:

3.2. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά, τα ενημερωτικά δελτία-newsletters) δεν σκοπούν στην παροχή νομικών συμβουλών σε εξατομικευμένες περιπτώσεις, ούτε υποκαθιστούν την εξειδικευμένη στην περίπτωση του επισκέπτη συμβουλή. Σκοπός τους είναι μία παρουσίαση και προβολή των νομικών θεμάτων που έχει χειριστεί η Εταιρεία, χωρίς έτσι να παρέχεται εγγύηση για την καταλληλότητα και ορθότητα της εφαρμογής τους σε κάθε τυχόν μεμονωμένη περίπτωση. Εφιστούμε την προσοχή των επισκεπτών και ενώ επιβάλλεται η λήψη εξειδικευμένης συμβουλής πριν την υιοθέτηση θέσεων και λύσεων στην περίπτωσή έκαστου επισκέπτη. Καθώς τα πραγματικά περιστατικά μεταξύ τυχόν υποθέσεων διαφέρουν, διαφέρουν αντίστοιχα και οι δέουσες συμβουλές.

3.3. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας υπόκειται σε αλλαγές/διορθώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αναγκαίες διορθώσεις θα γίνονται κάθε φορά και ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι ακριβές και ελεύθερο λαθών.

3.4. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι σύνδεσμοι από και προς την ιστοσελίδα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Εξάλλου η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “υπερσυνδέσμων”. Για οποιοδήποτε πρόβλημα/πληροφορία, απευθύνεστε στις αντίστοιχες σελίδες, οι οποίες φέρουν και τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους

4. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

4.1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

4.2. Οποιοδήποτε τμήμα των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετο προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.