Εμπορικό Δίκαιο

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Μπορώ να κινηθώ δικαστικά και κατά της ομόρρυθμης εταιρείας και κατά των ομόρρυθμων εταίρων, καθώς σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 249 του Ν. 4072/2012, παράλληλα προς την εταιρία, ευθύνονται οι ομόρρυθμοι εταίροι με την ατομική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, το δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διορίζει προσωρινή διοίκηση αν τα συμφέροντα των διοικούντων συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου.

Για να αποκτηθεί το δικαίωμα στο σήμα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση κατάθεσης σήματος Διεύθυνση Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και, εφόσον εξεταστεί η συνδρομή των προβλεπόμενων από το ν. 4679/2020 τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων, να εγγραφεί οριστικά η δήλωση αυτή στο Μητρώο Σημάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4679/2020, η καταχώριση του σήματος διαρκεί για μια δεκαετία. Είναι δυνατή η ανανέωση της καταχώρισης ανά δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου και με την εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους ανανέωσης.

Στην σύμβαση εμπορικής μίσθωσης, ο εκμισθωτής μπορεί να ζητήσει την αύξηση του οφειλόμενου μισθώματος και o μισθωτής αντίστοιχα την μείωσή του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτουν τα άρθρα 288 και 388 ΑΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4738/2020, μπορώ να υποβάλλω αίτηση μόνο εάν έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής.

Από την οριστική υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη.