Υπηρεσίες

Εμπορικό-Εταιρικό Δίκαιο

Το μεγαλύτερο μέρος των εντολέων μας αποτελείται από επιχειρήσεις...

Τραπεζικό Δίκαιο

Στον τομέα του τραπεζικού δικαίου οι υπηρεσίες που παρέχουμε ...

Φορολογικό Δίκαιο

Έχοντας εξειδικευτεί τα τελευταία χρόνια στο φορολογικό δίκαιο είμαστε...

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Καθώς πλέον μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενέχει τον κίνδυνο...

Οικογενειακό Δίκαιο

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην εξωδικαστική και δικαστική επίλυση διαφορών...

Κληρονομικό Δίκαιο

Το Κληρονομικό Δίκαιο αποτελεί βασικό κλάδο του Αστικού Δικαίου και ρυθμίζει τη μετά θάνατον διανομή...

Δίκαιο Αφερεγγυότητας - Εξυγίανσης

Μεγάλο μέρος των υποθέσεών μας επικεντρώνεται στην επίλυση ...

Είσπραξη Επισφαλών Εμπορικών Απαιτήσεων

Το τμήμα είσπραξης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων χειρίζεται εδώ ...

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε ζητήματα σύναψης και εκτέλεσης...

Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ένας τομέας αλληλένδετος με την...

Δίκαιο Ενέργειας

Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και πείρα σε ένα εύρος θεμάτων...

Golden Visa

Ο Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014, ΦΕΚ Α’ 80) περιλαμβάνει...