Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε ζητήματα σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Νομική υποστήριξη κατά την κατάρτιση φακέλων συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων – κρατικών προμηθειών – υπηρεσιών
  • Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο με την υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων ακύρωσης, αναστολής και ασφαλιστικών μέτρων κατά των διοικητικών πράξεων έως τη σύναψη των διοικητικών συμβάσεων
  • Πλήρη νομική κάλυψη για κατάθεση αποζημίωσης λόγω παράνομου αποκλεισμού υποψήφιας εταιρείας
  • Εκπροσώπηση κατά τον προσυμβατικό έλεγχο ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • Παροχή νομικής συμβουλής για τη δυνατότητα υπεισέλευσης τρίτου σε καταρτισθείσα διοικητική σύμβαση
  • Δικαστική προστασία σε περίπτωση μη εκπλήρωσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής των υποχρεώσεων της με την κατάθεση αγωγών και αιτήσεων προς έκδοση διαταγών πληρωμής
  • Αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α. κτλ)

Τελευταία Νέα

Κτήση νηολογημένου πλοίου από μη κύριο σε αναγκαστικό πλειστηριασμό

Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Εταίρος Δικονομικά ζητήματα του δικαίου της επιχείρησης Ι. Εισαγωγικά: Α. Το εμπράγματο δίκαιο, η... Read More

Case Study – Η καταχρηστικότητα στην αναγκαστική εκτέλεση

LEGAL INSIGHT Νοέμβριος 2023 Ανδρέας Ασημακόπουλος, Δικηγόρος Εκδόθηκε όλως προσφάτως η υπ’ αριθμ. 1734/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου... Read More

Αποφυγή υπέρμετρων χρεώσεων τόκων σε ρυθμισμένα δάνεια δυνάμει του α. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

LEGAL INSIGHT Αύγουστος 2023   Ιωάννα Γκλίβα, Δικηγόρος  I. Εισαγωγικά  Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στις... Read More

Case study: Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίου από αλλοδαπό πανεπιστήμιο.

Προϋποθέσεις, Διαδικασία, Ενέργειες και Αποτελέσματα LEGAL INSIGHT Ιούνιος 2023 Ιορδάνης Γουλιέλμος, Δικηγόρος Εντολέας μας, ο οποίος είχε αποφοιτήσει από... Read More

Ο νέος νόμος 5037/2023 και οι αλλαγές που επέφερε στον τομέα της ενέργειας

LEGAL INSIGHT Μάιος 2023 Κατερίνα Σταμένη, Δικηγόρος Ο νόμος 5037/2023 (ΦΕΚ 78/28.03.2023, τ. Α΄), ψηφίστηκε από την Ελληνική... Read More

Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής – Ένας άμεσος και αποτελεσματικός θεσμός στο οπλοστάσιο του δανειστή και η αποτελεσματική άμυνα του οφειλέτη

LEGAL INSIGHT Μάιος 2023 Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Δικηγόρος I. Εισαγωγικά, τί είναι η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής; Σύμφωνα με το άρθρο... Read More