Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε ζητήματα σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Νομική υποστήριξη κατά την κατάρτιση φακέλων συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων – κρατικών προμηθειών – υπηρεσιών
  • Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο με την υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων ακύρωσης, αναστολής και ασφαλιστικών μέτρων κατά των διοικητικών πράξεων έως τη σύναψη των διοικητικών συμβάσεων
  • Πλήρη νομική κάλυψη για κατάθεση αποζημίωσης λόγω παράνομου αποκλεισμού υποψήφιας εταιρείας
  • Εκπροσώπηση κατά τον προσυμβατικό έλεγχο ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • Παροχή νομικής συμβουλής για τη δυνατότητα υπεισέλευσης τρίτου σε καταρτισθείσα διοικητική σύμβαση
  • Δικαστική προστασία σε περίπτωση μη εκπλήρωσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής των υποχρεώσεων της με την κατάθεση αγωγών και αιτήσεων προς έκδοση διαταγών πληρωμής
  • Αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Τ.Α. κτλ)