Δίκαιο Ενέργειας

Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση και πείρα σε ένα εύρος θεμάτων που σχετίζονται με τον αναδυόμενο τομέα του δικαίου της ενέργειας. Συγκεκριμένα, παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό, καθώς και νομική υποστήριξη σε διοικητικές διαδικασίες για θέματα που σχετίζονται με τις ενεργειακές υποδομές και το δίκτυο παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και την υποβολή προσφορών για την συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες και την σύνταξη και τον έλεγχο κάθε είδους συμβάσεων (όπως λ.χ. μίσθωσης κ.λπ.).

Παρέχουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για το πλήρες φάσμα των θεμάτων που αφορούν την αδειοδοτική διαδικασία των δραστηριοτήτων της παραγωγής και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την σύσταση των νέων μορφών ενεργειακών κοινοτήτων, ήτοι της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κ.Α.Ε.) και της Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών (Ε.Κ.Π.), που εισήγαγε ο πλέον πρόσφατος νόμος 5037/2023.