Είσπραξη Επισφαλών Εμπορικών Απαιτήσεων

Η Εταιρεία μας χειρίζεται εδώ και αρκετά χρόνια επιτυχώς υποθέσεις που άπτονται στενά του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα της είσπραξης ανεξόφλητων και επισφαλών απαιτήσεων μεταξύ εμπόρων/επιχειρήσεων. Δεν αναλαμβάνουμε την είσπραξη τραπεζικών απαιτήσεων και δεν χειριζόμαστε υποθέσεις μαζικών και μικρού μεγέθους απαιτήσεων. Η πληθώρα των πληροφοριών και γνώσεων που πρέπει να κατέχει ο νομικός παραστάτης στο συγκεκριμένο φάσμα υποθέσεων κατέστησε απαραίτητη την εξειδίκευση στο αντικείμενο αυτό. Σκοπός των συνεργατών της εταιρείας είναι η πλήρης, επιστημονικά και πρακτικά άρτια, προστασία των συμφερόντων των εντολέων στον δαιδαλώδη και τυπολατρικό χώρο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ειδικό τμήμα της εταιρείας μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση συνολικά της διαδικασίας είσπραξης οφειλών μέσω πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω των οποίων ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των δανειστών-εντολέων μας:

  • αναγκαστική κατάσχεση ακινήτων και κινητών (αυτοκινήτων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού κτλ.),
  • κατάσχεση μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρικών μεριδίων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης,
  • κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια τρίτων (ληξιπρόθεσμων και μελλοντικών),
  • κατάσχεση χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς και εν γένει τραπεζικών/επενδυτικών προϊόντων κτλ (κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων).

Η αναγκαστική εκτέλεση συνιστά ένα δυσχερή κλάδο του δικονομικού δικαίου. Αρκετές φορές τυχαίνει να αποκτά ο δανειστής τον εκτελεστό τίτλο, δηλ. λ.χ. να του επιδικάζεται τελεσιδίκως το αιτηθέν με την αγωγή του χρηματικό ποσό ή να εκδίδει μια διαταγή πληρωμής, αλλά να μην είναι σε θέση να εισπράξει την απαίτησή του λόγω δυστροπίας του οφειλέτη. Τότε θα πρέπει να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση κατά περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ούτως ώστε να εξοφληθεί η απαίτησή του. Κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης έχει τις ιδιαιτερότητές της∙ φέρει τις δικές της προϋποθέσεις και τα δικά της έννομα αποτελέσματα. Σημαντικό είναι ο δικηγόρος που θα αναλάβει την εκτέλεση να έχει αφενός το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τη γνώση της πρόσφατης αλλά και παλαιάς νομολογίας των δικαστηρίων μας, αφετέρου αντίληψη περί της πρακτικής των τελευταίων ετών. Χωρίς το πρώτο θα εμφιλοχωρήσουν ελαττώματα στη διαδικασία της εκτέλεσης που ενδέχεται να ακυρώσουν όλη την προσπάθεια∙ χωρίς το δεύτερο θα καταστεί λιγότερο πιθανό το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, θεωρούμε ότι η είσπραξη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων είναι επιτυχής όταν την υπόθεση αναλαμβάνει δικηγόρος ο οποίος αφενός γνωρίζει καλά την διαδικασία δικαστικής είσπραξης, αφετέρου είναι ικανός διαπραγματευτής. Τούτο ιδίως ενόψει του ότι οι προσπάθειες του εσωτερικού τμήματος διαχείρισης ληξιπροθέσμων της δανείστριας εταιρείας δεν έχουν αποδώσει και άρα θα πρέπει να γίνει χρήση επιθετικότερων μέσων. Εξάλλου, είναι πλέον κοινός τόπος ότι:

  • η καθυστέρηση στην είσπραξη της οφειλής επιδρά αντιστρόφως ανάλογα στην πιθανότητα είσπραξής της,
  • οι συνεχείς και αλλεπάλληλες τηλεφωνικές οχλήσεις δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στον έμπορο οφειλέτη ο οποίος έχει σκοπό την μη εξόφληση,
  • οι τηλεφωνητές-υπάλληλοι των «εισπρακτικών εταιρειών» ή των εσωτερικών τμημάτων των δανειστριών εταιρειών δεν μπορούν να έχουν την ίδια πειθώ με έναν επαγγελματία δικηγόρο ο οποίος γνωρίζει την σημασία της κάθε λέξης που χρησιμοποιεί και κατανοεί πλήρως τα δικαιώματα του δανειστή,
  • στον χώρο του εμπορίου, οι συναλλασσόμενοι είναι πολύ περισσότερο εξοικειωμένοι με τις δικαστικές αντιδικίες και τις νομικές μεθοδεύσεις με σκοπό την μη πληρωμή. Άλλωστε, η Εταιρεία μας έχει παράδοση στην άρση των νομικών εμποδίων που κατ’ αρχήν μόνο κρύβουν το φερέγγυο πρόσωπο.

Για όλους του παραπάνω λόγους, μονόδρομος είναι τελικά η χρήση επιθετικών και άμεσων μέτρων. Πλεονέκτημα, δε, στην όλη διαδικασία ανάθεσης της είσπραξης εμπορικής απαίτησης σε μια εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία, αποτελεί το γεγονός ότι η αμοιβή της συνήθως συνδέεται ποσοστιαία με την επιτυχία της είσπραξης.

Η πολυετής εμπειρία μας στον χώρο της είσπραξης ανεξόφλητων επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων έχει δείξει ότι οι λεγόμενες «εισπρακτικές εταιρείες» («εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» του νόμου 3758/2009) μπορεί μεν να παράγουν αποτελέσματα στον χώρο των τραπεζικών και εν γένει καταναλωτικών οφειλών αλλά δεν μπορούν να επενεργήσουν καθοριστικά στο πεδίο των εμπορικών απαιτήσεων. Εκεί απαιτούνται άμεσες, αποφασιστικές και υπεύθυνα επιθετικές κινήσεις από δικηγόρους που ασχολούνται χρόνια με το οικείο αντικείμενο και κάνουν χρήση όλων των όπλων που τους δίνει ο πρόσφατα ανανεωθείς Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

Τελευταία Νέα

Μάρτιος 2024 – Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας ανηλίκου τέκνου, μικρής ηλικίας, στον πατέρα

Στις αρχές Μαρτίου 2024, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 35/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αιγαίου, με την... Read More

Μάρτιος 2024 – Δικαστική αναγνώριση ακυρότητας καταγγελίας δανειακών συμβάσεων συνολικού ποσού φερόμενης οφειλής 3.800.000,00€

Ή, αλλιώς, πώς η μάχη εντός των δικαστικών αιθουσών προλειαίνει αποτελεσματικά το έδαφος για την... Read More

Κτήση νηολογημένου πλοίου από μη κύριο σε αναγκαστικό πλειστηριασμό

Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Εταίρος Δικονομικά ζητήματα του δικαίου της επιχείρησης Ι. Εισαγωγικά: Α. Το εμπράγματο δίκαιο, η... Read More

Δεκέμβριος 2023 – Δεκτή ανακοπή κατά αναληθούς δήλωσης τρίτου

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 207/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου, με την οποία γίνεται δεκτή... Read More

Νοέμβριος 2023 – Άρειος Πάγος: Επιδίκαση ποσού 500.000,00€ σε εντολέα μας εταιρεία από σύμβαση μίσθωσης

Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1095/2023 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία απέρριψε αίτηση αναίρεσης που... Read More

Case Study – Η καταχρηστικότητα στην αναγκαστική εκτέλεση

LEGAL INSIGHT Νοέμβριος 2023 Ανδρέας Ασημακόπουλος, Δικηγόρος Εκδόθηκε όλως προσφάτως η υπ’ αριθμ. 1734/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου... Read More

Αποφυγή υπέρμετρων χρεώσεων τόκων σε ρυθμισμένα δάνεια δυνάμει του α. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010

LEGAL INSIGHT Αύγουστος 2023   Ιωάννα Γκλίβα, Δικηγόρος  I. Εισαγωγικά  Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στις... Read More

Case study: Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίου από αλλοδαπό πανεπιστήμιο.

Προϋποθέσεις, Διαδικασία, Ενέργειες και Αποτελέσματα LEGAL INSIGHT Ιούνιος 2023 Ιορδάνης Γουλιέλμος, Δικηγόρος Εντολέας μας, ο οποίος είχε αποφοιτήσει από... Read More