Ιανουάριος 2023 – Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς περί αναστολής της εκτέλεσης κατ’ άρθρον 973 παρ. 6 ΚπολΔ

Ιανουάριος 2023 – Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς περί αναστολής της εκτέλεσης κατ’ άρθρον 973 παρ. 6 ΚπολΔ

Με προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς ανεστάλη ο πλειστηριασμός σε βάρος κατοικίας εντολέως μας, η επίσπευση του οποίου είχε λάβει χώρα δυνάμει δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού. Προς το σκοπό ακύρωσης της ως άνω δήλωσης, καταθέσαμε άμεσα αντιρρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 973 παρ. 6 ΚΠολΔ, η εκδίκαση των οποίων λαμβάνει χώρα κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς, αφού  εξέτασε την πιθανότητα  πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης στην εντολέα μας από την συνέχιση του πλειστηριασμού, διέταξε την αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς οποιονδήποτε όρο, μέχρι τη συζήτηση της αίτησής μας.