Ιούλιος 2023 – Ακύρωση Δήλωσης Συνέχισης Πλειστηριασμού λόγω αοριστίας της αναρτηθείσας στην ιστοσελίδα των πλειστηριασμών Δήλωσης Ειδοποίησης Διενέργειας Πλειστηριασμού

Ιούλιος 2023 – Ακύρωση Δήλωσης Συνέχισης Πλειστηριασμού λόγω αοριστίας της αναρτηθείσας στην ιστοσελίδα των πλειστηριασμών Δήλωσης Ειδοποίησης Διενέργειας Πλειστηριασμού

Η ακύρωση πλειστηριασμού επιτυγχάνεται κατ’ αποτέλεσμα και με την ακύρωση της δήλωσης συνέχισης αυτού. Πιο συγκεκριμένα, εκδόθηκε πρόσφατα η υπ’ αριθμ. 1364/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία ακύρωσε την Δήλωση Συνέχισης Πλειστηριασμού στην οποία προέβη η αντίδικος επισπεύδουσα εις βάρος ακινήτων εντολέων μας, λόγω αοριστίας της αναρτηθείσας στην ιστοσελίδα των πλειστηριασμών Δήλωσης Διενέργειας Πλειστηριασμού.

Η ως άνω απόφαση δέχτηκε τον πρώτο προβληθέντα λόγο ανακοπής μας (ασκηθείσας κατ’ ά. 973 του ΚΠολΔ) και την αναπτυχθείσα σε αυτόν επιχειρηματολογία μας, προχωρώντας στην ακύρωση της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, αναφέροντας τα εξής: «Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη Δήλωση Ειδοποίησης Διενέργειας Πλειστηριασμού παρουσιάζει πλημμέλειες, οι οποίες προξενούν ακυρότητα της διαδικασίας του πλειστηριασμού με συνδρομή μάλιστα του στοιχείου της βλάβης, δεδομένου ότι δεν καθίστανται γνωστές όσες κρίσιμες για την διαδικασία του πλειστηριασμού πληροφορίες όπως το γεγονός ότι ο νέος πλειστηριασμός αποτελεί συνέχεια άγονου πλειστηριασμού, αλλά και κρίσιμα στοιχεία της ταυτότητας των ένδικων ακινήτων, ενώ παράλληλα προκαλείται σύγχυση ως προς την ταυτότητα των εκπλειστηριαζόμενων ακινήτων και των δικαιωμάτων επί αυτών, με αποτέλεσμα να είναι σφόδρα πιθανό είτε, σε περίπτωση που τελεσφορήσει ο πλειστηριασμός και ο υπερθεματιστής θελήσει μεταγενέστερα να υπαναχωρήσει, να επικαλεστεί τυχόν νομικά ελαττώματα των ένδικων ακινήτων που δεν μπόρεσε να ανακαλύψει εγκαίρως λόγω των ελλιπών στοιχείων στην Δήλωση Ειδοποίησης Διενέργειας Πλειστηριασμού (γεγονός που θα οδηγήσει σε αζήμια για τον υπερθεματιστή ανατροπή του πλειστηριασμού, τα αυξημένα έξοδα του οποίου θα επιβαρυνθεί εντέλει ο καθ’ ου), είτε, σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει ο πλειστηριασμός, αυτό να είναι αποτέλεσμα ομοίως των ελλιπών στοιχείων στην Δήλωση Ειδοποίησης Διενέργειας Πλειστηριασμού ως προς την ταυτότητα των ένδικων ακινήτων και δικαιωμάτων. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη Δήλωση Ειδοποίησης Διενέργειας Πλειστηριασμού και οι πράξεις στις οποίες αυτή βασίζεται (προσβαλλόμενη Δήλωση Συνέχισης και υπ’ αριθμ. … Πράξη της Συμβολαιογράφου …) πάσχουν ακυρότητας, και συνακόλουθα πάσχει ακυρότητας η όλη διαδικασία του νέου επισπευδόμενου εις βάρος των ανακοπτόντων πλειστηριασμού.».