Ακύρωση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού ακινήτων

Εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 395/2022 και 396/2022 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών δυνάμει των οποίων διατάσσεται η ακύρωση δύο επιταγών προς πληρωμή και των σκοπούμενων βάσει αυτών πλειστηριασμών δύο αντίστοιχων (έκαστου πλειστηριασμού) ακινήτων. Δικαιολογητική βάση της ακύρωσης ήταν η πλημμελής διενέργεια της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης από μεριάς του ειδικού διαδόχου του δανειστή (Εταιρεία Απόκτησης Απαιτήσεων – fund) και ιδίως του εκπροσώπου του (Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων), και συγκεκριμένα, η μη εκ μέρους τους απόδειξη κατά τις ειδικές επιταγές που θέτει ο νόμος με το άρθρο 925ΚΠολΔ της νομιμοποίησής τους, ήτοι της υπεισέλευσής της Εταιρείας Απόκτησης στη θέση του αρχικού δανειστή (Τράπεζα). Ειδικότερα, η Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων παρέλειψε να κοινοποιήσει στους οφειλέτες τα πλήρη κείμενα των συμβάσεων μεταβίβασης των υπό κρίση απαιτήσεων από τον αρχικό δανειστή στην Εταιρεία Απόκτησης Απαιτήσεων. Έτσι, όμως, δεν προκύπτει κατά τις ειδικές επιταγές του άρθρου 925ΚΠολΔ η νομιμοποίησή της, αφού δεν αποδεικνύεται η ίδια η μεταβίβαση της απαίτησης. Συνεπώς, οι τελεσθείσες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης και όσες εξαρτώνται από αυτές είναι άκυρες.