Ακύρωση Κατασχετηρίων Εις Χείρας Τρίτων

Στις 07.07.21 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7087/2021 ΔΠρΑθ απόφαση επί ανακοπής, που είχε ασκηθεί το 2015, αναφορικά με την ακύρωση κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων Τραπεζών, συνολικού ύψους 299.022,21€. Η κατάσχεση είχε επιβληθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ), αναφορικά με φερόμενες οφειλές από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ΕΠΕ, της οποίας ο εντολέας υπήρξε διαχειριστής.

Γίνεται δεκτή η ανακοπή και ακυρώνονται τα προσβαλλόμενα κατασχετήρια. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί οι λόγοι ανακοπής αναφορικά:

(i) με το μη νόμιμο της αναδρομικής ισχύος του νόμου περί της ευθύνης των διαχειριστών,

(ii) με την ήδη προηγηθείσα ακύρωση ορισμένων Πράξεων Επιβολής Εισφορών από το διοικητικό όργανο, και

(iii) με τη διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του εντολέα, χωρίς να έχει καταστεί οφειλέτης, λόγω μη απόδειξης κοινοποίησης προς αυτόν ατομικής ειδοποίησης οφειλής, ως απαιτείται.

Η παραδοχή του υπό (iii) λόγου ανακοπής, κατέστησε αλυσιτελή την εξέταση των υπόλοιπων, προβαλλόμενων από εμάς συμπληρωματικά, λόγων ανακοπής των κατασχετηρίων.

Συνεπώς, η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών δέχεται ότι είναι άκυρη η κατάσχεση καθότι δεν είχε καταστεί ο καθ’ ου η κατάσχεση οφειλέτης την στιγμή που επιβλήθηκε η κατάσχεση.