Απόφαση Εφετείου Αθηνών περί Ακυρότητας Διαταγής Πληρωμής

Εκδόθηκε απόφαση από το Εφετείο Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε έφεση αντιδίκου και επικυρώθηκε η πρωτόδικη απόφαση με την οποία ακυρωνόταν εκδοθείσα διαταγή πληρωμής. Ο λόγος της ακύρωσης συνίστατο στο ότι η διαταγή πληρωμής, που εκδόθηκε από τον πωλητή σε βάρος του αγοραστή εντολέα μας, στηρίχθηκε σε συναλλαγματικές που κάλυπταν μέρος τιμήματος πώλησης εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ (Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης) που δεν περιλαμβανόταν στο συνταχθέν συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης, και άρα για συμφωνία τιμήματος που δεν είχε περιβληθεί τον απαραίτητο συμβολαιογραφικό τύπο (τίμημα εκτός συμβολαίου).