Απόφαση Εφετείου Αθηνών περί Ευθύνης Λόγω Μεταβίβασης Επιχείρησης

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 93/2020 απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή αγωγή μας κατά Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία και μεταβιβάστηκε η πελατεία οφειλέτιδάς μας εταιρείας βάσει του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα. Χαρακτηριστικό χωρίο της απόφασης: “Εκ των ανωτέρω αποδείχθηκε ότι έλαβε χώρα μεταβίβαση της πελατείας της εταιρείας με την επωνυμία “…” ήτοι του πιο σημαντικού στοιχείου της συγκεκριμένης επιχείρησης που έπαυσε να λειτουργεί προς την εναγομένη, ώστε η μεταβίβαση του προς την εναγομένη συνιστούσε και μεταβίβαση της επιχείρησής της προς αυτή και ότι η εναγομένη, ενόψει των συνθηκών, υπό τις οποίες έγινε η μεταβίβαση, γνώριζε την εν γένει οικονομική κατάσταση της οφειλέτιδος εταιρείας…”. Είναι ιδιαίτερη δε η εν λόγω απόφαση γιατί είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις στην νομολογία μας που γίνεται δεκτή ευθύνη δικαιοπαρόχου επιχείρησης με μεταβιβαζόμενο στοιχείο αποκλειστικά και μόνο την πελατεία της δικαιοδόχου-οφειλέτιδας.