Απόφαση Εφετείου Αθηνών σε βάρος Πιστωτικού Ιδρύματος περί Αναστολής Αναγκαστικής Εκτέλεσης

Εκδόθηκε απόφαση από το Εφετείο Αθηνών, με την οποία διετάχθη η αναστολή προγραμματισθέντος πλειστηριασμού ακινήτου Ανώνυμης Εταιρείας για τον λόγο ότι ήδη κατά τον χρόνο της κατάσχεσης, εν γνώσει της πιστώτριας τράπεζας, είχε ξεκινήσει η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Ν. 4469/2017). Κρίθηκε, επομένως, ως αντίθετη με τα χρηστά ήθη η ενέργεια αυτή της τράπεζας να προχωρήσει σε κατάσχεση εν μέσω διαπραγματεύσεων και ανεστάλη η διαδικασία της εκτελέσεως.