Απόφαση Ειρηνοδικείου περί Ευθύνης του Αποκτώντος Επιχείρηση

Εκδόθηκε απόφαση από το Ειρηνοδικείο Κρωπίας περί αναγνώρισης της ευθύνης Μονοπρόσωπης ΙΚΕ η οποία ανέλαβε de facto τις εργασίες Ετερόρρυθμης Εταιρείας οφειλέτιδάς μας. Ο σκοπός της ΙΚΕ ήταν ίδιος με αυτόν της Ε.Ε., και έγινε δεκτό ότι μεταβιβάστηκε ατύπως η πελατεία, τα διακριτικά γνωρίσματα και γενικώς όλη η επιχείρηση με σκοπό την μη πληρωμή των οφειλών της Ε.Ε..