Απόφαση Πρωτοδικείο Χανίων περί Ακύρωσης Διαταγής Πληρωμής

Εκδόθηκε απόφαση από το Πρωτοδικείο Χανίων, με την οποία ακυρώθηκε διαταγή πληρωμής πιστωτικού ιδρύματος λόγω έλλειψης έγγραφης απόδειξης της νομιμοποίησης της τράπεζας μετά από δύο διαδοχικές τιτλοποιήσεις της φερόμενης απαίτησης. Το πιστωτικό ίδρυμα δεν είχε προσκομίσει κατά την έκδοση της διαταγής πληρωμής τα απαραίτητα έγγραφα απόδειξης των τιτλοποιήσεων της απαίτησης.