Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Κατάσχεσης στα Χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Εκδόθηκε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την οποία ανεστάλησαν κατασχέσεις στα χέρια 5 Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά Εντολέα μας για ποσό ύψους 500.000 ευρώ περίπου. Πιθανολογήθηκε ακυρότητα των κατασχετηρίων λόγω καταχρηστικότητας στην άσκηση του δικαιώματος εκ μέρους της Τράπεζας, η οποία ενώ διαπραγματευόταν με τον δανειολήπτη και ανέμενε πρόταση εκ μέρους του, την ίδια χρονική στιγμή υπέβαλε αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής. Όπως συγκεκριμένα κρίθηκε: “Η καθής σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών που ισχύουν στις συναλλαγές θα έπρεπε να αναμένει την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας που είχε ξεκινήσει και σε περίπτωση αποτυχίας να γνωστοποιήσει ρητά αυτό στους αιτούντες και όχι να διαπραγματεύεται τη διευθέτηση της οφειλής προς αποφυγή της δικαστικής διεκδίκησης και συγχρόνως, εν μέσω διαπραγματεύσεων προς αποφυγή δικαστικής διεκδίκησης, να προβαίνει σε δικαστική ενέργεια προς άσκηση των αξιώσεών της”. Πιθανολογήθηκε επίσης και το ανυπόστατο της διαταγής πληρωμής λόγω ακυρότητας επίδοσης αυτής.