Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ακύρωσης Κατασχετήριας Έκθεσης Πιστωτικού Ιδρύματος

Δημοσιεύτηκε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία δέχτηκε την ακυρότητα της κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου εκ μέρους πιστωτικού ιδρύματος βάσει διαταγής πληρωμής ύψους 1.700.000 ευρώ περίπου. Ο λόγος της ακύρωσης έγκειται στην απαράδεκτη προσκομιδή εκ μέρους της τράπεζας ενημερωτικών επιστολών κίνησης για την έκδοση της διαταγής πληρωμής αντί αποσπάσματος των εμπορικών της βιβλίων. Μαζί με την κατασχετήρια έκθεση ακυρώθηκαν και 60 κατασχετήρια εις χείρας τρίτων χρηματοδοτικών και μη ιδρυμάτων.