Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής

Εκδόθηκε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την οποία διετάχθη η αναστολή εκτελεστότητας διαταγή πληρωμής ύψους 500.000 ευρώ περίπου. Πιθανολογήθηκε ακυρότητα της διαταγής πληρωμής λόγω καταχρηστικότητας στην άσκηση του δικαιώματος εκ μέρους της Τράπεζας, η οποία ενώ διαπραγματευόταν με τον δανειολήπτη και ανέμενε πρόταση εκ μέρους του, την ίδια χρονική στιγμή υπέβαλε αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής. Πριν 3 μήνες στην ίδια υπόθεση είχε εκδοθεί αντίστοιχη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων όπου πιθανολογούνταν η κατάχρηση και διατασσόταν η αναστολή εκτέλεσης κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων.