Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής

Εκδόθηκε απόφαση από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής εκ μέρους Πιστωτικού Ιδρύματος ΥΕΕ, για τον λόγο ότι η φερόμενη απαίτηση είναι ανεκκαθάριστη. Ο ανατοκισμός της εισφοράς του Ν. 128/75 κρίθηκε ότι απαγορεύεται και άρα “η ακυρότητα δε των επιμέρους ποσών επηρεάζει την έγγραφη απόδειξη, αλλά και το εκκαθαρισμένο του συνόλου της απαίτησης […] με περαιτέρω συνέπεια την αδυναμία προσδιορισμού του πραγματικού της οφειλής και αντίστοιχα της απαίτησης της καθής…”.