Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Απόρριψης Αγωγής Αναπροσαρμογής Μισθώματος

Δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ. 4684/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απορρίφθηκε αγωγή αντιδίκου μας μισθωτή για αναπροσαρμογή μισθώματος εμπορικής μίσθωσης. Η μισθώτρια επιχείρηση ζητούσε την μείωση του μηνιαίου μισθώματος από 63.000Ε ευρώ σε 35.000Ε με αγωγή που άσκησε τέλη του 2013. Το Δικαστήριο έκρινε ότι αφενός δεν είχε υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών της (βάσει βεβαιώσεων της Εφορίας που προσκομίστηκαν), αφετέρου ότι τα συγκριτικά στοιχεία και η έκθεση εκτίμησης που προσκόμισε δεν ήταν πρόσφορα και αξιόπιστα. Παράλληλα την θέση του εντολέα μας ενδυνάμωσε και ιδιωτικό συμφωνητικό στο πλαίσιο εξώδικου συμβιβασμού που είχε υπογραφεί στα μέσα του 2013, με το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνώριζαν το εύλογο και δίκαιο του ύψους του μισθώματος.