Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ερημοδικίας Πιστωτικού Ιδρύματος

Εκδόθηκε απόφαση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την οποία έγινε δεκτή αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας εγγύησης σε σύμβαση δανείου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η διαχείριση του επίμαχου δανείου ανατέθηκε σε εταιρεία του νόμου 4354/2015 και η τελευταία ήταν που παραστάθηκε στην θέση της τράπεζας ενώπιον του δικαστηρίου. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απεφάνθη ότι τέτοια παράσταση δεν είναι νόμιμη καθότι αν και η διαχείριση του επίμαχου δανείου ανατέθηκε στην εν λόγω εταιρεία, για την συγκεκριμένη υπόθεση έπρεπε να παρασταθεί η ίδια η τράπεζα και όχι η εταιρεία διαχείρισης .