Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη Εμφάνισης Διαταγής Πληρωμής σε αρχεία της Τειρεσίας Α.Ε.

Εκδόθηκε απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (ασφαλιστικών μέτρων) περί απαγόρευσης εμφάνισης δυσμενούς δεδομένου έκδοσης διαταγής πληρωμής ύψους 115.000 ευρώ περίπου από εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (Τειρεσίας κτλ.) λόγω πιθανολόγησης ακύρωσης της εκδοθείσας από το πιστωτικό ίδρυμα διαταγής πληρωμής. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο εντολέας δεν εμφανίζεται σε βάσεις όπως αυτή της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε..