Απόφαση Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 43/2019 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία έγινε δεκτή καταγγελία εντολέα μας για παραβίαση του δικαιώματος ενημέρωσής του και πρόσβασής του στα προσωπικά του δεδομένα που τηρούσε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσε όσο απασχολούταν ως εργαζόμενος στην καταγγελλόμενη εταιρεία, η οποία διενήργησε σε βάρος του ιδιωτική έρευνα για τη διαπίστωση τυχόν εγκληματικών πράξεών του. Στο αίτημα του καταγγέλλοντος να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του που τηρούνται στα ηλεκτροεπικοινωνιακά συστήματα της καταγγελλόμενης εταιρείας και στα προσωπικά του αντικείμενα, από τα οποία εκείνη τον απέκλεισε κηρύσσοντάς τον σε υποχρεωτική άδεια για να διεξάγει την σε βάρος του ιδιωτική έρευνα, η ελεγχόμενη εταιρεία απάντησε ότι δεν υποχρεούται να τον ενημερώσει σχετικά αφού έχει παραλάβει κάθε προσωπικό του αρχείο. Η εν λόγω απάντηση κρίθηκε ενάντια στον GDPR ως μη ικανοποιητική απάντηση στο δικαίωμα πρόσβασης του καταγγέλλοντος. Επιπλέον, η Αρχή έκρινε ως παρανόμως κτηθέντα τα βίντεο που προσκόμισε η ελεγχόμενη εταιρεία ενώπιόν της και τα οποία απεικόνιζαν τον καταγγέλλοντα εντολέα, κρίνοντας ταυτοχρόνως ότι η καταγγελλόμενη παραβίασε την αρχή της λογοδοσίας, αφού απέτυχε να αποδείξει τη νομιμότητα και να προσδιορίσει το χρόνο της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.