Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής – Πιθανολόγηση της ακυρότητας Διαταγής Πληρωμής λόγω παραβίασης της αρχής της έγγραφης απόδειξης της απαίτησης και συγκεκριμένα εξαιτίας της έλλειψης επικύρωσης των εγγράφων δυνάμει των οποίων εκδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής.

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 272/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία διετάχθη η αναστολή εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής, ύψους περίπου 10.000,00 ευρώ. Το Δικαστήριο πιθανολόγησε την βασιμότητα του λόγου ανακοπής της εντολέως μας εταιρείας περί ακυρότητας της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, διότι η απαίτηση της καθ’ ης δεν απεδείχθη από τα έγγραφα που η τελευταία υπέβαλε μαζί με την αίτηση της προς έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς τα εν λόγω έγγραφα (ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης και εξώδικη δήλωση), δεν έφεραν την απαιτούμενη εκ του άρθρου 449 παρ. 1 ΚΠολΔ επικύρωση από δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή (άρθρα 449 παρ. 1 ΚΠολΔ, 36 Ν. 4194/2013, 14 Ν. 1599/1986) ότι αποτελούν ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, ώστε να αποκτήσουν αποδεικτική ισχύ, δυνάμενα να στηρίξουν την έκδοση διαταγής πληρωμής, κατ’ άρθρ. 623 ΚΠολΔ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, από το σώμα της προβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και της αιτήσεως προς έκδοσης διαταγής πληρωμής της καθ΄ ης, προκύπτει ότι η τελευταία επισύναψε στην ανωτέρω αίτησή της απλά φωτοαντίγραφα των παραπάνω εγγράφων, αφού μνεία περί προσκομιδής πρωτοτύπων δεν γίνεται ούτε στην αίτηση της καθ’ ης ούτε στην προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής. Η κρίση του Δικαστηρίου σχετικά με την έλλειψη επικύρωσης των εγγράφων στηρίχθηκε στα προσκομιζόμενα από την αιτούσα – εντολέα μας φωτοαντίγραφα των εγγράφων που είχαν επισυναφθεί στην αίτηση της αντιδίκου για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, τα οποία εξήχθησαν από τη γραμματεία του Δικαστηρίου στην οποία τηρούνται.

Έτσι, το Δικαστήριο κατέληξε ότι τα αντίγραφα των εγγράφων που προσκόμισε η καθ’ ης προς απόδειξη της απαίτησής της, δεν έχουν συνταχθεί με τους νόμιμους τύπους και εξομοιώνονται με ανύπαρκτα και ως εκ τούτου δεν πληρούται εν προκειμένω η βασική προϋπόθεση της έκδοσης διαταγής πληρωμής που είναι η απόδειξη της απαίτησης με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, αφού για την έκδοση της διαταγής πληρωμής τα έγγραφα πρέπει να είναι έγκυρα ενώ δεν λαμβάνονται υπόψιν άλλα αποδεικτικά μέσα ή αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου (ΑΠ 1421/2013 ΕΠολΔ 2014.55, ΕφΛαρ 22/2018, ΕφΛαρ 351/2010 ΤΝΠ Ισοκράτης, ΜΠρΛαμ 90/2018 ΤΝΠ Νόμος, βλ. και Χ. Παπαδάκη, Διαταγή Πληρωμής, 2012, σελ. 65, Σινανιώτη, Ειδικές Διαδικασίες, 2008, σελ. 151).