Απόφαση Ειρηνοδικείου Ρόδου περί Αναστολής Εκτελεστότητας Διαταγής Πληρωμής Πιστωτικού Ιδρύματος

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 36/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου περί αναστολής εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής, ύψους 17.347,79 ευρώ, που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης Πιστωτικού Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο πείσθηκε για το παράνομο των χρεώσεων στις οποίες προέβη η τράπεζα σε βάρος του εντολέα μας και έκανε δεκτό τον προβαλλόμενο από εμάς ισχυρισμό περί παράνομης τοκοποίησης της εισφοράς του ν. 128/1975 που είχε ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση των εν λόγω παράνομων χρεώσεων στα σχετικά ποσά του λογαριασμού που με την σειρά του είχε ως αποτέλεσμα την δυσμενή (παράνομη) διαμόρφωση του συνολικά οφειλόμενου ποσού κεφαλαίου. Έτσι, κατέληξε στην κρίση ότι η απαίτηση του Πιστωτικού Ιδρύματος δεν είναι εκκαθαρισμένη και κατά τούτο πιθανολόγησε την ακύρωση της ένδικης διαταγής πληρωμής.