Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών περί αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής – Συμφωνία αναστολής μισθωτικής σύμβασης λόγω Covid-19

Απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών περί αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής – Συμφωνία αναστολής μισθωτικής σύμβασης λόγω Covid-19

Με την υπ’ αριθ. 1062/2023 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, διατάχθηκε υπέρ της εντολέως μας – μισθώτριας εταιρείας εκμετάλλευσης οχημάτων ταξί, η αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία διατασσόταν να καταβάλει το ποσό των 10.000,00 ευρώ για οφειλόμενα μισθώματα (19 μηνών) στην ιδιοκτήτρια της άδειας Ε.Δ.Χ. ταξί, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής μας.

Ειδικότερα πιθανολογήθηκε αφενός η ευδοκίμηση του δεύτερου λόγου ανακοπής μας περί ανυπαρξίας της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, καθ’ ότι για το επίμαχο χρονικό διάστημα 19 μηνών για το οποίο επιδικάστηκε στην εκμισθώτρια η απαίτηση μισθωμάτων, είχε συμφωνηθεί προφορικά μεταξύ των μερών η αναστολή της σύμβασης μίσθωσης της άδειας ταξί, αφετέρου ο κίνδυνος πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης σε βάρος της εντολέως μας. Πιο συγκεκριμένα, εξαιτίας της έλευσης της πανδημίας του ιού COVID-19 αλλά και των επιπτώσεων αυτής στην οικονομία, το όχημα ταξί στο οποίο ταξινομήθηκε η εν θέματι άδεια, ακινητοποιήθηκε και συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών ότι δεν θα οφείλεται μίσθωμα για την χρήση της άδειας για όσο διάστημα παραμείνει ακινητοποιημένο. Το Δικαστήριο, κατ’ εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού, πιθανολόγησε ότι είχε συναφθεί προφορική συμφωνία αναστολής της σύμβασης, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της εκμισθώτριας περί έλλειψης συμφωνίας αναστολής και περί προφορικών οχλήσεων για την καταβολή μισθώματος, ως ουσία αβάσιμους.