Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά Περί Ανάθεσης Άσκησης Γονικής Μέριμνας Τέκνου Γεννηθέντος Εκτός Γάμου και στον Πατέρα

Δια της υπ’ αριθμ. 1035/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών), ανατέθηκε η άσκηση των λοιπών – πλην της επιμελείας – λειτουργιών της γονικής μέριμνας ενός τρίχρονου άρρενος τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του και αναγνωρίστηκε εκουσίως, με συμβολαιογραφική πράξη, στον πατέρα του από κοινού με τη μητέρα του. Το δικαστήριο έκρινε ότι η λύση αυτή είναι προς συμφέρον του τέκνου, «προκειμένου να διατηρηθεί η κατά το δυνατόν ισότιμη παρουσία του πατέρα στη ζωή του, ώστε να ασχοληθεί ενεργά με την ανατροφή και διαπαιδαγώγησή του και να διατηρηθεί ο ψυχικός τους δεσμός και να αποτραπεί τυχόν κίνδυνος αποξένωσης».

Έτι περαιτέρω, αναγνωρίστηκε η ακυρότητα της ονοματοδοσίας του ανηλίκου που έγινε από τη μητέρα του, ως πράξη γονικής μέριμνας που έγινε μονομερώς, χωρίς συναπόφαση των γονέων του. Συγκεκριμένα, η μητέρα προέβη μονομερώς στη δόση του κυρίου ονόματος «Κωνσταντίνος», που ήταν το όνομα του πατέρα της. Κατόπιν στάθμισης του συμφέροντος του ανηλίκου, το δικαστήριο ήρε τη διαφωνία των γονέων ως προς την ονοματοδοσία του τέκνου και όρισε ως όνομα αυτού το όνομα «Κυριάκος – Κωνσταντίνος», ήτοι προσέθεσε το όνομα του προγόνου από την πατρική πλευρά.