Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί Ανάκλησης Προσημειώσεων επί 9 Ακινήτων

Δημοσιεύτηκε η υπ΄αριθμ 119/2020 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών βάσει της οποίας έγινε δεκτή αίτησή μας ανάκλησης προσημειώσεων επί 9 ακινήτων εντολέα μας στα οποία είχε εγγράψει μονομερώς προσημείωση υποθήκης η αντίδικος τράπεζα βάσει εκδοθείσας διαταγής πληρωμής. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η τράπεζα εξασφαλιζόταν επαρκώς με τις ήδη συναινετικά εγγραφείσες προσημειώσεις (οι οποίες είχαν εγγραφεί κατά το χρόνο λήψης της πίστωσης) και δεν υφίστατο περαιτέρω κίνδυνος ώστε να νομιμοποιείται να εγγράψει επιπλέον προσημειώσεις μονομερώς με βάση την εκδοθείσα διαταγή πληρωμής. Τούτο έστω κι αν η σύμβαση δανείου είχε καταγγελθεί και είχε εκδοθεί και διαταγή πληρωμής (για την ακύρωση της οποίας έχει ασκηθεί ανακοπή και αναμένεται η έκδοση απόφασης). Κρίσιμο στοιχείο αποτέλεσε η προσκομιδή εμπεριστατωμένων εκθέσεων εκτίμησης αξίας των επίμαχων ακινήτων. Όπως απεφάνθη το δικαστήριο: «Κατ’ ακολουθίαν, πιθανολογείται ότι δεν συνέτρεχε επικείμενος κίνδυνος προκειμένου να εγγραφεί η νέα προσημείωση επί των εννέα (9) επιπλέον ακινήτων μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής και η αίτηση ως προς το σκέλος της ανάκλησης της εγγραφείσας προσημείωσης επ’ αυτών δυνάμει της διαταγής πληρωμής πρέπει κατ’ άρθρο 724 παρ. 2 ΚΠολΔ να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν…».