Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών περί Συντηρητικής Κατάσχεσης Περιουσίας Ετερόρρυθμου Εταίρου

Με την υπ’ αριθ. 1747/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων περί επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης εκ μέρους εντολέως μας, κρίθηκε, ότι η μερική εξόφληση της συνολικής οφειλής ετερόρρυθμης εταιρίας με καταβολή χρηματικών ποσών από τραπεζικό λογαριασμό του ετερορρύθμου εταίρου αυτής θεμελιώνει ευθύνη αυτού για την συνολική οφειλή της εταιρίας. Τούτο, δε, παρά την καταρχήν έλλειψη ευθύνης του ετερορρύθμου εταίρου για οφειλές της εταιρίας κατά το άρθρο 279 ν. 4072/2012. Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω απόφαση έκρινε, ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του ετερορρύθμου εταίρου χρησιμοποιούταν για την είσπραξη των εσόδων της εταιρίας, με σκοπό την αδυναμία κατάσχεσης αυτών εκ μέρους των εταιρικών δανειστών λόγω της ιδιότητας του δικαιούχου του λογαριασμού ως ετερορρύθμου εταίρου. Ωστόσο, με δεδομένο, α) ότι η εν λόγω πρακτική είχε ως αποτέλεσμα την ζημία των εταιρικών δανειστών (μεταξύ των οποίων και του εντολέως μας), και β) ότι η χρήση του τραπεζικού λογαριασμού γινόταν εν γνώσει του δικαιούχου αυτού ετερορρύθμου εταίρου προς εξόφληση των εταιρικών χρεών, έκρινε το Δικαστήριο, ότι η εν λόγω συνδρομή του ετερορρύθμου εταίρου συνιστά συμπεριφορά αντίθετη στα χρηστά ήθη, η οποία θεμελιώνει ευθύνη αυτού προς αποζημίωση των εταιρικών δανειστών κατά το άρθρο 919 ΑΚ.