Απόφαση του Εφετείου Αθηνών για ελευθέρωση εγγυητή από την εγγυητική του ευθύνη κατ΄εφαρμογήν της ΑΚ 862.

Mε την υπ΄αριθμ. 1052/2021 απόφαση του Εφετείου Αθηνών έγινε δεκτός ισχυρισμός εντολέα μας για ελευθέρωσή του από την εγγυητική του ευθύνη για την καταβολή οφειλής ύψους άνω των 120.000 ευρώ δυνάμει του άρθρου 862 ΑΚ, επειδή η ενάγουσα από αμέλειά της αδράνησε να επιδιώξει την είσπραξη της επίδικης απαίτησης κατά της πρωτοφειλέτιδος εταιρείας με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον δυνατή η ικανοποίησή αυτής από την περιουσία της τελευταίας, λόγω της επελθούσας οικονομικής της αδυναμίας, η οποία οδήγησε στη λύση της. Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ότι η ενάγουσα θα μπορούσε να έχει εγκαίρως επιδιώξει την είσπραξη των απαιτήσεών της και να μην στραφεί κατά του εγγυητή καθώς αποδείχθηκε, ως αναφέρεται στην δικαστική απόφαση, «ότι η ικανοποίηση της ένδικης απαίτησης σε βάρος της πρωτοφειλέτιδος ήταν αρχικώς δυνατή δεδομένου ότι κατά τον χρόνο που έγιναν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά τα ένδικα μισθώματα, η τελευταία διέθετε ικανή προς τούτο περιουσία. Ειδικότερα διέθετε μεταξύ άλλων κινητά πράγματα (γραφεία, ντουλάπια, καναπέδες, καρέκλες, βιβλιοθήκες, τραπεζάκια, συσκευές τηλεφώνου, οικιακά είδη, οικιακές συσκευές, συσκευές τηλεφώνου, πληκτρολόγια, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες Η/Υ, ηχεία Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου, εργαλειοθήκες, εργαλεία μηχανουργείου και βαφείου, ημιτελή σκάφη, μηχανές σκαφών, ταχύπλοο σκάφος κλπ) {…} Στην συνέχεια αποδείχθηκε ότι η πρωτοφειλέτιδα μισθώτρια εταιρεία περιήλθε σε οικονομική αδυναμία και κατέστη αναξιόχρεη, γεγονός που οδήγησε στην λύση αυτής, με αποτέλεσμα η ενάγουσα να απωλέσει το δικαίωμα να ικανοποιήσει την ένδικη απαίτησή της κατ΄αυτής. Τα ανωτέρω συνεπάγονται ελευθέρωση του εκκαλούντος εγγυητή από την εγγυητική του ευθύνη». Το δικαστήριο οδηγήθηκε στην ως άνω κρίση λαμβάνοντας υπόψη ότι «η ενάγουσα αν και μπορούσε, συνεκτιμώντας και την προηγούμενη συμπεριφορά της πρωτοφειλέτιδας μισθώτριας, να προβλέψει την επερχόμενη οικονομική της αδυναμία, από αμέλεια παρέλειψε να απαιτήσει την άμεση είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, επιπλέον δε, όπως προεκτέθηκε, εν αγνοία του εκκαλούντος εγγυητή, παρέτεινε την προθεσμία εξόφλησης των τριών πρώτων οφειλόμενων μισθωμάτων, με αποτέλεσμα η οφειλή να αυξηθεί στο ανωτέρω ποσό» ενώ επίσης «όταν τελικώς απέκτησε εκτελεστό τίτλο {…} παρέλειψε να προβεί σε άμεση αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας της πρωτοφειλέτιδος για την ικανοποίηση της ένδικης απαίτησης».