Απόφαση υπ’ αριθμ 43/2021- Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας (Ασφαλιστικά Μέτρα): Ευρεία ρύθμιση Δικαιώματος Επικοινωνίας Πατέρα με Ανήλικο Τέκνο Εκτός Γάμου επί Χρηματική Ποινή της Καθ’ ης 200€ για Κάθε Παραβίαση.

Με την υπ’ αριθμ. 43/2021 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων το Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας επέβαλλε χρηματική ποινή ύψους 200 ευρώ για κάθε παραβίαση του δικαιώματος επικοινωνίας του αιτούντα πατέρα από την καθ’ ης αίτηση μητέρα με το ανήλικο τέκνο τους, που γεννήθηκε εκτός γάμου. Το δικαστήριο οδηγήθηκε σε αυτό το διατακτικό αφού πιθανολόγησε την αποξένωση μεταξύ της ανήλικης κόρης και του πατέρα- διαδίκου, η οποία προκλήθηκε σταδιακά εξαιτίας της συμπεριφοράς της μητέρας. Συγκεκριμένα το δικαστήριο δέχθηκε ότι «[…] μετά την μακροχρόνια άρνηση της αιτούσας καθ’ ης να συναινέσει στην εκούσια αναγνώριση από αυτόν του τέκνου τους, προέβη στην άσκηση της από … αγωγής του περί αναγνώρισης του ως άνω τέκνου, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό… αμετάκλητη ήδη απόφαση του Δικαστηρίου […[] δυνάμει της οποίας αναγνωρίστηκε η ανήλικη… ως γνήσιο τέκνο του αιτούντος. Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του αιτούντος ήδη από τη γέννηση του τέκνου τους, να προβεί σε εκούσια συμβολαιογραφικό αναγνώριση του τέκνου των διαδίκων, η καθ’ ης η αίτηση, αν και ουδέποτε αμφισβήτησε την πατρότητα αυτού, προκαλούσε συνεχώς προσκόμματα, με αποτέλεσμα ο καθ’ ου αρχικώς να προσφύγει στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κυπαρισσίας, η οποία κάλεσε την καθ’ ης να εμφανιστεί ενώπιόν της στις … και της απηύθυνε συστάσεις να συναινέσει στην εκούσια αναγνώριση του τέκνου της, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Εν συνεχεία, ο αιτών της απέστειλε την από … εξώδικη δήλωση με την οποία την καλούσε να παραστεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία ενώπιον του Συμβολαιογράφου… προκειμένου να παράσχει την συναίνεσή της. Ωστόσο, η καθ΄ ης δεν προσήλθε για άλλη μια φορά, με συνέπεια να συνταχθεί η με αριθμό … πράξη του ως άνω Συμβολαιογράφου, με την οποία βεβαιώνεται η μη προσέλευσή της. Κατόπιν αυτών, όπως προαναφέρθηκε, ο καθ’ ου άσκησε την από … και με αριθμό κατάθεσης … αγωγή περί δικαστικής αναγνώρισης πατρότητας ενώπιον του Δικαστηρίου Αυτού, μέχρι, δε, να καταστεί αμετάκλητη η εκδοθείσα απόφαση περί αναγνώρισης πατρότητας, η καθ’ ης αρνείτο να του επιτρέψει την επικοινωνία με την ανήλικη κόρη των διαδίκων, η οποία ήδη κατά το χρονικό εκείνο διάστημα διένυε το 4ο έτος της ηλικίας της, με συνέπεια να δημιουργηθεί σταδιακή αποξένωση μεταξύ του καθ’ ου και της κόρης του […]».