Απόφαση υπ’ αριθμ. 618/2021 Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων): Απόρριψη αίτησης τράπεζας (κατ’ άρθρο 966 παρ. 2 ΚΠολΔ) για μείωση τιμής πρώτης προσφοράς ακινήτου εταιρείας που πρόκειται να εκπλειστηριασθεί

Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 618/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, η οποία έκρινε επί αίτησης τράπεζας κατ’ άρθρο 966 παρ. 1 & 2 ΚΠολΔ περί μείωσης τιμής πρώτης προσφοράς ακινήτου εντολέως μας εταιρείας, το οποίο επίκειται να εκπλειστηριασθεί. Η αντίδικος είχε αιτηθεί την μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς του ακινήτου από τις 380.000 στις 310.000 ευρώ. Με την εκδοθείσα απόφαση, το Δικαστήριο, απορριπτομένου του αιτήματος της τράπεζας, αύξησε την τιμή πρώτης προσφοράς στις 390.000 ευρώ με το σκεπτικό της πολύ καλής κατασκευής και συντήρησης του κτιρίου, της μισθωτικής αξίας του σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ακίνητα της περιοχής και των ποιοτικών του χαρακτηριστικών του (ύπαρξη ανοικτών θέσεων στάθμευσης, εσωτερικού ανελκυστήρα, παταριού κοκ), λαμβάνοντας υπόψη και την έκθεση εκτίμησης που προσκομίσαμε ως σχετικό έγγραφο. Ειδικότερα διέλαβε τα εξής: «Περαιτέρω αναφορικά με την σημερινή εμπορική (αγοραία) αξία των ως άνω κατασχεθέντων ακινήτων από την μηνός Οκτωβρίου 2020 έκθεση εκτίμησης της πιστοποιημένης εκτιμήτριας …… που προσκομίζει η αιτούσα, και από την μηνός Σεπτεμβρίου 2021 έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή ………, που προσκομίζει η καθ’ ής, σε συνδυασμό με την οικονομική και την πτωτική πορεία της τοπικής κτηματαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη όμως και την πολύ καλή κατάσταση και συντήρηση έως σήμερα των ως άνω ιδιοκτησιών, την μισθωτική τους αξία σε σύγκριση με άλλα ακίνητα της περιοχής, την ύπαρξη των τριών ανοικτών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτου, και την ύπαρξη παταριού από μέταλλο και ξύλο, εμβαδού 160τμ, και εσωτερικού ανελκυστήρα δυναμικότητας 750 κιλών, πιθανολογήθηκε ότι αυτή (εμπορική αξία)ανέρχεται στο ποσό των 158.000 ευρώ για την πρώτη, στο ποσό των 124.000 ευρώ για την δεύτερη και στο ποσό των 108.000 για την τρίτη, στα ίδια δε ποσά πρέπει να οριστεί και η τιμή πρώτης προσφοράς του καθενός ώστε να επιτευχθεί η προσέλκυση πλειοδοτών»