Απρίλιος 2023 – Υπ’ αριθ. 2064/2023 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί αναστολής της εκτέλεσης της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων

Απρίλιος 2023 – Υπ’ αριθ. 2064/2023 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί αναστολής της εκτέλεσης της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων

Με την υπ’ αριθ. 2064/2023 Απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διατάχθηκε υπέρ της εντολέως μας-νομικού προσώπου (Α.Ε) η αναστολή της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, κατόπιν επίσπευσης κατάσχεσης από την καθ’ ης Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής.

Ειδικότερα, αφού πιθανολογήθηκε το παραδεκτό άσκησης της αναστολής και αφού πιθανολογήθηκε κίνδυνος πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης που συνίσταντο στην πιθανολόγηση της αδυναμίας της αιτούσας να καταβάλλει τη μισθοδοσία του προσωπικού της, εν συνεχεία πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση της ανακοπής μας. Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση του 12 λόγου ανακοπής μας. Τούτο δε διότι, η καθ’ ης εκκίνησε διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, δίχως η απαίτηση της να αποδεικνύεται εγγράφως, κατά τα οριζόμενα στο αρ. 623 ΚΠολΔ.

Πιο συγκεκριμένα, για την έκδοση διαταγής πληρωμής η καθ’ ης προσκόμισε απλά αντίγραφα των αποσπασμάτων των τραπεζικών λογαριασμών, δίχως μάλιστα να βεβαιώνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους ότι αυτά αποτελούν γνήσια εκτύπωση από τα μηχανογραφικώς τηρούμενα βιβλία της Τράπεζας. Τα ίδια μάλιστα αποσπάσματα προσκόμισε και ενώπιον του Δικάζοντος Δικαστηρίου.  Πιθανολογήθηκε λοιπόν ότι τα αποσπάσματα αυτά δεν είναι πρωτότυπα και ότι σε κανένα σημεία δεν έφεραν βεβαίωση του αρμόδιου υπαλλήλου περί γνησιότητάς της εκτύπωσης από τον υπάλληλο που τη διενήργησε. Κατά συνέπεια, κρίθηκε ότι ο λόγος αυτός ανακοπής θα ευδοκιμήσει, ένεκα της μη έγγραφης απόδειξης της απαίτησης και ως εκ τούτου, έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής της εντολέως μας.