Απρίλιος 2024 – Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής λόγω αναγνώρισης ανυπαρξίας απαίτησης

Απρίλιος 2024 – Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής λόγω αναγνώρισης ανυπαρξίας απαίτησης

Με την υπ’ αριθ. 217/2024 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Τμήμα Ανακοπών) ακυρώθηκε η υπ’ αριθμόν 8797/2023 Διαταγή Πληρωμής του ως άνω δικαστηρίου λόγω ανυπαρξίας της απαίτησης για την οποία εξεδόθη η επίμαχη διαταγή πληρωμής. Πιο συγκεκριμένα, με την ως άνω Διαταγή Πληρωμής, εκδοθείσα σε βάρος της της εντολέως μας – μισθώτριας εταιρείας εκμετάλλευσης οχημάτων ταξί-, κατόπιν αίτησης της εκμισθώτριας, ιδιοκτήτριας της άδειας Ε.Δ.Χ. ταξί, διατασσόταν η εντολέας μας να καταβάλει στην εκμισθώτρια το ποσό των 10.000,00 ευρώ για οφειλόμενα μισθώματα (19 μηνών).


Το Δικαστήριο έκανε δεκτό τον λόγο ανακοπής μας περί ανυπαρξίας της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, καθώς για το επίμαχο χρονικό διάστημα 19 μηνών για το οποίο επιδικάστηκε στην εκμισθώτρια η απαίτηση μισθωμάτων, είχε συμφωνηθεί προφορικά μεταξύ των μερών η αναστολή της σύμβασης μίσθωσης της άδειας ταξί, λόγω της έλευσης της πανδημίας του του ιού COVID-19 αλλά και των συνεπειών αυτής. Ειδικότερα, μετά το πρώτο lockdown, το όχημα ταξί στο οποίο ταξινομήθηκε η επίμαχη άδεια ταξί, ακινητοποιήθηκε και συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών ότι δεν θα οφείλεται μίσθωμα για την χρήση της άδειας για όσο διάστημα παραμείνει ακινητοποιημένο. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι, κατά τους μήνες που ακολούθησαν, η καθ’ ης η ανακοπή, ενημερωνόταν από τον νόμιμο εκπρόσωπο της μισθώτριας εταιρείας και από τον συνεταίρο του ότι το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο, χωρίς ποτέ να προβάλλει αντίρρηση για την διατήρηση της συμφωνίας αναστολής, και στις επανειλημμένες προτροπές τους για την έγγραφη αποτύπωση της τροποποιητικής συμφωνίας αναστολής της σύμβασης, η εκμισθώτρια αρνούνταν να προσέλθει στα γραφεία της εντολέως μας, για προσωπικούς της λόγους. Λίγο πριν την συμβατική λήξη της σύμβασης (και αφού είχαν παρέλθει 18 μήνες), η εκμισθώτρια, σε αντίθεση με τα συμφωνηθέντα, επέδωσε εξώδικη δήλωση με την οποία ζητούσε την καταβολή μισθωμάτων και έπειτα προχώρησε στην κατάθεση αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής.


Έτσι, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αποδεικτικά μας έγγραφα, δέχθηκε ότι η σύμβαση μίσθωσης βρισκόταν σε αναστολή καθ’ όλο το επίδικο χρονικό διάστημα και ότι ως εκ τούτου η καθ’ ης δεν διατηρούσε απαίτηση για μισθώματα σε βάρος της εντολέως μας και απέρριψε τους ισχυρισμούς της αντιδίκου περί έλλειψης συμφωνίας αναστολής και περί προφορικών οχλήσεων για την καταβολή μισθώματος, ως ουσία αβάσιμους.