Αύγουστος 2022 – Έκδοση της υπ’ αρ.2474/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά – Απόρριψη αγωγής διαζυγίου – Τα κλονιστικά γεγονότα συνδέονταν αποκλειστικά με το πρόσωπο του ενάγοντος – Διάσταση συζύγων για χρονικό διάστημα μικρότερο από 2 έτη

Αύγουστος 2022 – Έκδοση της υπ’ αρ.2474/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά – Απόρριψη αγωγής διαζυγίου – Τα κλονιστικά γεγονότα συνδέονταν αποκλειστικά με το πρόσωπο του ενάγοντος – Διάσταση συζύγων για χρονικό διάστημα μικρότερο από 2 έτη

Με την υπ΄αρ.2474/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά,  απορρίφθηκε η αγωγή του ενάγοντος, με την οποία ζητούσε τη λύση με διαζύγιο του γάμου του με την σύζυγό του και εντολέα μας επειδή, όπως ισχυριζόταν, οι μεταξύ τους σχέσεις είχαν κλονισθεί τόσο ισχυρά από λόγους που αφορούσαν αποκλειστικά στο πρόσωπο της τελευταίας, ώστε η εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης να είναι αφόρητη από τον ίδιο και επικουρικά για τον λόγο ότι βρίσκονταν σε διάσταση συνεχώς από 2 τουλάχιστον χρόνια.

Το Δικαστήριο, εκτιμώντας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και τις μαρτυρικές καταθέσεις, εξέτασε πρώτα την επικουρική βάση της αγωγής και έκρινε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει παρέλθει η απαιτούμενη εκ του νόμου διετία, οπότε και ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και ως εκ τούτου απερρίφθη ως κατ΄ουσίαν αβάσιμη. Ως προς την κύρια βάση της αγωγής, έκρινε ότι ο λόγος μεταστροφής της διάθεσης του ενάγοντος και η αποχώρησή του από την οικογενειακή στέγη οφειλόταν στην σύναψη εκ μέρους του εξωσυζυγικής σχέσης, με αποτέλεσμα, επειδή τα κλονιστικά γεγονότα (μοιχεία, εγκατάλειψη) της έγγαμης συμβίωσης συνδέονταν αποκλειστικά με το πρόσωπό του, ο ίδιος να μην έχει δικαίωμα διαζεύξεως, ακόμα και εάν έχει κλονισθεί αντικειμενικώς η έγγαμη σχέση τους και ο γάμος είναι κατ΄ουσίαν νεκρός.