Αύγουστος 2023 – Προσωρινή μερική αναστολή πλήρωσης όρου εγγυοδοσίας

Αύγουστος 2023 – Προσωρινή μερική αναστολή πλήρωσης όρου εγγυοδοσίας

Η αντίδικος επισπεύδουσα προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2022 σε κατάσχεση εις χείρας των τραπεζών ως τρίτων, τραπεζικών λογαριασμών εταιρείας με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Στο πλαίσιο της ασκηθείσας κατ’ ά. 933 ΚΠολΔ ανακοπής, ασκήθηκε παράλληλα και αίτηση για την αναστολή της εκτελεστότητας του επιβληθέντος κατασχετηρίου. Αρχικά, στο πλαίσιο Προσωρινής Διαταγής, χορηγήθηκε προσωρινά, και μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της κύριας αιτήσεως, αναστολή της εκτελεστότητας του κατασχετηρίου επί του κύριου λογαριασμού που χρησιμοποιεί η ως άνω εταιρεία στις συναλλαγές της με τους πελάτες της (δημόσιο και ιδιώτες) και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της (προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές, κλπ.), καθώς και ως προς τραπεζικό λογαριασμό ενός εκ των εγγυητών στην επίμαχη σύμβαση.

Ωστόσο, η απόφαση που εκδόθηκε επί της κύριας αίτησης αναστολής της εκτελεστότητας, τον Δεκέμβριο του 2022, αν και πιθανολόγησε την ευδοκίμηση της ασκηθείσας ανακοπής μας (και ειδικότερα του λόγου που αφορούσε την καταχρηστικότητα της επιβληθείσας κατάσχεσης και την παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας, της αναγκαιότητας και της καταλληλότητας του επιλεγέντος εκτελεστικού μέτρου, καθώς η αντίδικος μπορούσε να επιλέξει άλλο, ηπιότερο, μέτρο εκτέλεσης, όπως αναλυόταν στο δικόγραφο της ανακοπής) και αναγνώρισε την βιωσιμότητα της εταιρείας, την σημασία της απρόσκοπτης λειτουργίας του επίμαχου τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης, καθώς και την ανεπανόρθωτη βλάβη την οποία αυτή θα υφίστατο, εάν δεν χορηγείτο αναστολή εκτέλεσης του επίμαχου κατασχετηρίου, χορήγησε την ζητηθείσα αναστολή εκτέλεσης υπό τον όρο καταβολής εγγυοδοσίας, την οποία όρισε στο, δυσθεώρητο για τα οικονομικά δεδομένα της αιτούσης εταιρείας, ποσό των 50.000 ευρώ (ως προς τον εγγυητή, χορηγήθηκε αναστολή χωρίς εγγυοδοσία).

Στους μήνες που ακολούθησαν, η αντίδικος επισπεύδουσα, προχώρησε και σε λοιπές εκτελεστικές ενέργειες κατά της εταιρείας, παρά τις εκ νέου προσπάθειες της εταιρείας για εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης επί της διαφοράς. Στα τέλη Ιουλίου 2023, η αντίδικος επισπεύδουσα, παρά τις ανωτέρω προσπάθειες για εξεύρεση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, κινήθηκε για την δέσμευση του επίμαχου λογαριασμού της εταιρείας, καθώς μέχρι τότε δεν είχε καταστεί δυνατόν να καταβληθεί η δυσθεώρητη ορισθείσα εγγυοδοσία.

Άμεσα ασκήθηκε αίτηση μεταρρύθμισης της απόφασης (ασφαλιστικών), με την οποία ορίσθηκε το ποσό της εγγυοδοσίας στο ποσό των 50.000 ευρώ, μαζί με την οποία υποβλήθηκε αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής. Με την από 04.08.2023 Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, έγινε δεκτό το αίτημά μας για την προσωρινή, μέχρι την συζήτηση της κύριας αίτησής μας για την μεταρρύθμιση της ως άνω απόφασης (με την οποία ορίσθηκε η εγγυοδοσία στο ποσό των 50.000 ευρώ), μη πλήρωση του όρου της ορισθείσας εγγυοδοσίας, υπό την ειδικότερη μορφή της προσωρινής απομείωσης αυτής στο ποσό των 10.000 ευρώ, ποσό στο οποίο μπορούσε να ανταποκριθεί η εντολέας μας, χωρίς να αναγκαστεί να παύσει την λειτουργία της.

Βασικά επιχειρήματα που οδήγησαν στην ως άνω κρίση της επιληφθείσας Δικαστού ήταν τα εξής: 1) η βασιμότητα της ασκηθείσας ανακοπής μας κατά του κατασχετηρίου, 2) η μη τελεσιδικία της ένδικης απαίτησης, 3) η πληθώρα των καταδιωκτικών μέτρων που έχει λάβει η αντίδικος επισπεύδουσα και τα οποία αθροιστικά υπερβαίνουν κατά πολύ την φερόμενη απαίτησή της, 4) η ανεπανόρθωτη βλάβη που θα υφίστατο η εταιρεία από την διακοπή λειτουργίας του επίμαχου λογαριασμού, ιδίως λόγω της άμεσης επίπτωσης που θα είχε αυτό, μεταξύ άλλων, σε υπογραφή σχετικής σύμβασης προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε Δημόσιο Νοσοκομείο (ήταν απολύτως αναγκαία η λειτουργία του εν λόγω λογαριασμού και η ρευστότητα που αυτός εξασφάλιζε, για την έκδοση σχετικών εγγυητικών επιστολών, απαραίτητων για την τελική υπογραφή της σύμβασης με το Νοσοκομείο), καθώς και η ζημία που θα επέρχετο στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αφού πιθανή έκπτωση της εντολέως μας [η οποία ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στην συγκεκριμένη κατηγορία απολύτως εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που αφορά παιδιά (και δη βρεφικής ηλικίας)], θα επέφερε απόλυτη αδυναμία κάλυψης των σχετικών αναγκών, σημαντική καθυστέρηση στις σχετικές προμήθειες του Δημοσίου και δυσθεώρητα μεγάλη και ανεπανόρθωτη βλάβη στα παιδιά (βρέφη) που δεν θα ετύγχαναν εγκαίρως της κατάλληλης αναγκαίας ιατρικής αντιμετώπισης, 5) η μη πάροδος του 8ημέρου από την επίδοση του επίμαχου κατασχετηρίου, μετά το οποίο συντελείται εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης, δεδομένου ότι η ανακοπή είχε ασκηθεί εμπροθέσμως και η αναστολή που είχε χορηγηθεί (δεδομένου ότι η αντίδικος-εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων δεν είχε επιδώσει ως όφειλε και προς την εταιρεία και προς την τράπεζα που τηρείται ο λογαριασμός ως τρίτη, την απόφαση με την οποία χορηγείτο αναστολή υπό τον όρο εγγυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ) δεν είχε επιτρέψει να διαδράμει το εναπομείναν διάστημα του 8ημέρου. Τα στοιχεία δε υπό 3 και 4, είναι και αυτά που πιθανολογήθηκε ότι θα αξιολογηθούν από το Δικαστήριο που θα δικάσει την κύρια αίτηση, ότι συνιστούν μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την τελική μεταρρύθμιση της κρινόμενης απόφασης.

Η ως άνω από 04.08.2023 Προσωρινή Διαταγή με την οποία απομειώθηκε προσωρινά η δυσθεώρητη αρχικά ορισθείσα εγγυοδοσία, αφενός επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία της εντολέως μας εταιρείας και την εξυπηρέτηση των συμβάσεων που διατηρεί με το Δημόσιο, αφετέρου παρέχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την έκδοση αποφάσεως επί της ασκηθείσας ανακοπής μας, η οποία θα κρίνει την νομιμότητα της επίμαχης επιβληθείσας κατάσχεσης, ενώ παράλληλα της δίνει τον αναγκαίο χρόνο για να προβεί σε νέες και ακόμα πιο εντατικές προσπάθειες για την εξεύρεση ρεαλιστικής και βιώσιμης ρύθμισης των φερόμενων οφειλών της προς την αντίδικο.