Δεκέμβριος 2022 – Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) δια της οποίας ανατέθηκε η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων από κοινού σε αμφότερους τους διαδίκους γονείς και ορίστηκε ως τόπος διαμονής τους η κατοικία του πατέρα τους – εντολέα του γραφείου μας

Δεκέμβριος 2022 – Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) δια της οποίας ανατέθηκε η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων από κοινού σε αμφότερους τους διαδίκους γονείς και ορίστηκε ως τόπος διαμονής τους η κατοικία του πατέρα τους – εντολέα του γραφείου μας

Όλως προσφάτως εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 8263/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), η οποία έκανε δεκτή την αίτηση του πατέρα – εντολέα του γραφείου μας καιμεταρρύθμισε την συμφωνία των διαδίκων για την ρύθμιση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων τους που είχε περιληφθεί στην συμβολαιογραφική πράξη συναινετικής λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας- διατροφής- επικοινωνίας τέκνων, κρίνοντας ότι είναι προς το συμφέρον των ανήλικων τέκνων να ανατεθεί η επιμέλειά τους από κοινού σε αμφότερους τους διαδίκους γονείς και να οριστεί ως τόπος διαμονής τους η κατοικία του εντολέα μας, ο οποίος, επικουρούμενος από την σύζυγό του κατά τις ώρες που απουσιάζει στην εργασία του, είναι κατάλληλο πρόσωπο για την ανατροφή τους και εξασφαλίζει συνθήκες ηρεμίας και ασφαλούς διαβίωσής τους. Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε ότι τα τέκνα είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένα με τον πατέρα – εντολέα μας, ο οποίος κατά τον χρόνο της έγγαμης συμβίωσης με την μητέρα τους αλλά και μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, και σε αντίθεση με την μητέρα, αφιέρωνε και αφιερώνει πολύ και ποιοτικό χρόνο στην ανατροφή τους, ενώ έχει ωράριο εργασίας τέτοιο, που του επιτρέπει να ασχολείται καθημερινά τα απογεύματα και τις δραστηριότητες των παιδιών. Η Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έπειτα από προσωπική επικοινωνία που είχε με τα ανήλικα τέκνα, κατ’ αποδοχή του σχετικού αιτήματος που υπέβαλε ο εντολέας μας (1511§4 ΑΚ) προκειμένου να συνεκτιμηθεί η γνώμη τους,διαπίστωσε ότι τα ανήλικα τέκνα έχουν αναπτύξει ιδιαίτερο συναισθηματικό και ψυχικό δεσμό με τον πατέρα τους καθώς και με την καινούργια του οικογένεια, ο οποίος έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα ως ψυχική στάση, η οποία είναι προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής των τέκνων, απορριφθέντος, έτσι, του ισχυρισμού της αντιδίκου περί ύπαρξης γονικής αποξένωσης, ενώ ακόμη κρίθηκε ότι τα τέκνα έχουν την ανάλογη ωριμότητα και την στοιχειώδη ικανότητα διάκρισης. Επιπλέον, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι σχέσεις των ανήλικων τέκνων με την μητέρα τους έχουν κλονισθεί σημαντικά, καθώς υφίστανται καθημερινά μεταξύ τους αδικαιολόγητες εντάσεις, ορμώμενες από την αρνητική στάση της μητέρας, με αποτέλεσμα η συνύπαρξή τους να μην δημιουργεί στα τέκνα αισθήματα ασφάλειας, ενώ μάλιστα το μεγαλύτερο τέκνο εμφάνισε και αγχώδη διαταραχή. Περαιτέρω, το Δικαστήριο έκρινε ότι παρά τις τεταμένες σχέσεις των γονέων, υπάρχει μεταξύ τους σχέση συνεργασίας και επιμερισμός των γονεϊκών τους καθηκόντων, αφού ο εντολέας μας, ασκούσε εν τοις πράγμασι την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων του τουλάχιστον τρία απογεύματα την εβδομάδα.