Δεκέμβριος 2022 – Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας περί αναστολής της εκτέλεσης κατ’ άρθρον 938 παρ. 1 ΚΠολΔ

Δεκέμβριος 2022 – Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας περί αναστολής της εκτέλεσης κατ’ άρθρον 938 παρ. 1 ΚΠολΔ

Κοινοποιήθηκε όλως προσφάτως σε εντολέα του γραφείου μας από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων (servicer) επιταγή προς πληρωμή μετά αντιγράφου εκ του πρώτου εκτελεστού απογράφου της διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας. Αμέσως, προχωρήσαμε σε κατάθεση ανακοπής προς ακύρωση της διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς πληρωμή καθώς και αίτησης αναστολής της εκτέλεσης κατ’ άρθρο 938 παρ. 1 ΚΠολΔ, με αίτημα προσωρινής διαταγής.  Το Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας, πιθανολόγησε την ευδοκίμηση των λόγων της ανακοπής του εντολέα μας,  αναγόμενων όχι μόνο σε τυπικά σφάλματα της διαταγής πληρωμής αλλά και στην καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της εταιρείας διαχείρισης να επιδιώξει την είσπραξη της φερόμενης απαίτησης της εταιρείας απόκτησης απαιτήσεων εκκρεμούσης της διαδικασίας υπαγωγής του εντολέα μας στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020, η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί εξαιτίας υπαιτιότητας της διαχειρίστριας εταιρείας, καθ’ όσον η τελευταία δεν είχε εξετάσει κατ’ ουσίαν την αίτηση του εντολέα μας και τα αιτήματα διόρθωσης που είχε υποβάλλει στην πλατφόρμα. Έτσι, το Δικαστήριο, αφού πιθανολόγησε και την πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στον εντολέα μας από την συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης, διέταξε την αναστολή της εκτέλεσης που είχε εκκινήσει με την επίδοση της ως άνω επιταγής προς πληρωμή, χωρίς οποιονδήποτε όρο, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής.